Doplatak za pomoć i njegu koji se obračunava isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

pomoć i njega

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama.

Prijeko joj je potrebna pomoć i njega druge osobe u:
– organiziranju prehrane,
– pripremi i uzimanju obroka,
– nabavi namirnica,
– čišćenju i pospremanju stana,
– oblačenju i svlačenju,
– održavanju osobne higijene
– i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Može se priznati u punom ili smanjenom iznosu. Ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Vrstu i opseg prijeke potrebe trajne ili privremene pomoći i njege propisana je Pravilnikom.  Čl. 47 Pravilnika o sastavu i načinu  tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

Kolika je visina doplatka za pomoć i njegu?

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kuna),
 • u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kuna).

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se:

– ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1250,00 kuna),
– odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice (1.000,00 kuna)

Obračunski period su prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Sukladno čl. 60. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:

 • osobi s težim invaliditetom,
 • osobi s težim  trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,
 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:

 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad,
 • osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Tko ne može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti:

 • osoba koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu,
 • osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
 • osoba ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu,
 • dijete do godine dana života,
 • osoba kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa,
 • osoba kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi,
 • osoba kojoj je osiguran smještaj kod drugih pružatelja socijalnih usluga, zdravstvenoj ili drugoj ustanovi, odnosno organiziranom stanovanju.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema:
– dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust,
– dijete čiji roditelj koristi mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom, može ostvariti dijete:

– za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena,
– za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta,
– za koje roditelj koristi dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima,

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih  za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu
  – osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
 • Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti  potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
 • od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
 • od prihoda od imovine ili na neki drugi način, u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva:
  – sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa,
  – isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente),
  – prihoda od rodiljnog dopusta
  – ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.)
 • dokazi o prihodima za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju
 • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
 • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)
 • preslika medicinske dokumentacije o primarnoj bolesti novijeg datuma