Jednokratna novčana naknada koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

jednkratna novčana naknada koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

Tko može ostvariti jednokratnu naknadu?

Jednokratnu naknadu može ostvariti:

Samac ili kućanstvo  koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog:

 • rođenja ili školovanja djeteta,
 • bolesti ili smrti člana obitelji,
 • elementarne nepogode,
 • nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće
 • ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama,

Korisnik prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika. Ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi.

Korisnik privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u:
– mjesto prebivališta,
– u vlastitu ili udomiteljsku obitelj,
– u dom socijalne skrbi,
– kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu.

Korisnik usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru:
– usluge smještaja,
– organiziranog stanovanja
– ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

U kojem iznosu se može ostvariti jednokratna naknada?

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od:

– pet osnovica  za samca (2.500,00 kuna),
– odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500,00 kuna).

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvećana jednokratna naknada u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Tko može ostvariti jednokatnu naknadu za pogrebne troškove?

– osoba koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:

 • osoba koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
 • osoba koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.

Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu. Za osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju, nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • dokazi o prihodima za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju;
 • dokazi o prihodima po osnovi rada – platne liste ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
 • dokazi o prihodima od mirovine – obavijest o primanju mirovine  u prethodna tri mjeseca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
 • od prihoda od imovine ili na neki drugi način u prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva:
  -sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi nasljeđa,
  – isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente),
  – prihoda od rodiljnog dopusta
  – ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.)
 • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti
 • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
 • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju (ukoliko je sklopljen)