Naknade u vezi s obrazovanjem koje se isplaćuju u Centru za socijalnu skrb Pakrac

1. Naknada za redovito studiranje

studenti čitaju i sjede na knjigama

Tko može ostvariti naknadu za redovito studiranje i na koji način?

 • Korisnik prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju.
 • Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.
 • Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci. Rok počinje teći od od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.
 • Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju.
 • Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje.
 • Korisnik je dužan izvijestiti Centar za socijalnu skrb Pakrac o završetku studiranja.

U kom iznosu se može ostvariti naknada?

Naknada se može ostvariti u visini četverostrukog iznosa osnovice – 2.000,00 kuna.

2. Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu

smještaj u domu

Tko može ostvariti naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu?

Naknadu može ostvariti polaznik srednje škole slabijeg imovnog stanja, koji nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ako je:

–  dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od dvije osnovice (1.000,00 kn),
–  pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice (1.250,00 kuna),
–  smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

3. Naknada za troškove prijevoza

prijevoz učenika do škole

Tko može ostvariti naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja, ako nema osiguran prijevoz po nekoj  drugoj osnovi?

 • Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta  ili osposobljavanje  za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja,
 • Dijete smješteno u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

 

Koliki je iznos naknade?

Naknada se priznaje po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.  

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika izvoda iz matice rođenihili rodni list za dijete za koje se podnosi zahtjev i članove kućanstva
 • preslika osobne iskaznice za članove kućanstva
 • potvrda o školovanju
 • dokaz o invalidnosti/teškoći u razvoju – nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja, rješenje Ureda državne uprave o primjerenom programu školovanja
 • dokaz o cijeni karte javnog prijevoznog sredstva