Osobna invalidnina koja se isplaćuje u Centru za socijalnu skrb Pakrac

invalid u invalidskim kolicima

Tko može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

Pravo na osobnu invalidninu može ostvariti osoba s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju. U svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Težina invaliditeta propisana je čl. 40. Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN 79/14).

Koliki je iznos osobne invalidnine?

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (1.250,00 kn).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika prihoda. Razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev. Ili u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:

 • zajamčena minimalna naknada,
 • naknada za troškove stanovanja,
 • mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža,
 • ortopedski dodatak,
 • sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima
 • doplatak za djecu

Tko ne može ostvariti pravo na osobnu invalidninu?

 • Osoba koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi.
 • Osoba koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje. Osoba drugu nekretninu može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu.
 • Osoba koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti.
 • Dijete do godinu dana života.
 • Dijete ili odrasla osoba kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima.
 • Osoba kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika izvoda iz matice rođenih
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu(Porezna uprava)
 • dokazi o prihodima za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:
 • po osnovi rada – platna lista ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
 • od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
 • od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi:
  – nasljeđa,
  – isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente),
  – prihoda od rodiljnog dopusta
  – ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.)
 • ove potvrde za prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
 • potvrda Ureda državne uprave, Službe za društvene djelatnosti (Grad Pakrac, I kat) da li ste korisnici naknade temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 • potvrda o vlasništvu nekretnina (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • preslika medicinske dokumentacije o primarnoj bolesti novijeg datuma