Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja u Centru za socijalnu skrb Pakrac

njegovatelj i bolesno dijete

Kada se može priznati pravo na status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

–  potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata. Zahvate za koje je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen.
–  u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
–  ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih). Oštećenja zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici ako dijete s teškoćama u razvoju:
– nema roditelja,
– ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu,
– ili zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti brinuti za dijete.

Ostali uvjeti za priznavanje prava na status njegovatelja:

Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu.

Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.

Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju, priznati i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.

Roditelj može ostvariti status roditelja njegovatelja za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno:
– u predškolskoj ustanovi,
– u obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi,
– u domu socijalne skrbi
– ili kod drugog pružatelja usluge boravka.

Iznimno, roditelj može ostvariti  status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno. Uz uvjet da mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.

Za koga se status roditelja njegovatelja/status njegovatelja ne može priznati?

  • Za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka,
  • Za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja.

Koliki je iznos naknade za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Roditelj njegovatelj  ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (2.500,00 kuna).

Roditelj njegovatelj ima prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. 

Roditelj njegovatelj ima prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Do kada je moguće priznati naknadu za status roditelja njegovatelja/status njegovatelja?

Naknadu za status roditelja njegovatelja / status njegovatelja moguće je priznati do navršene 65. godine života. I dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva potrebna je slijedeća dokumentacija:

  • Preslika osobne iskaznice za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom.
  • Preslika izvoda iz matice rođenih za njegovatelja i dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom.
  • Potvrda o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje). Ili potvrda o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje).
  • Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom.
dijete invalid sa majkom