Zajamčena minimalna naknada u Centru za socijalnu skrb Pakrac

zajamčena minimalna naknada kreće se od 800 do 2900 kuna

Što je zajamčena minimalna naknada – ZMN?

Zajamčena minimalna naknada  je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva. Za one koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Zajamčena minimalna naknada se priznaje od dana podnošenja zahtjeva. Ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti. Naknada se isplaćuje se mjesečno.

Tko može ostvariti zajamčenu minimalnu naknadu?

Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje:
– u visini  propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi,
– odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda,  
– niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine,
– kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

Korisnik  kojemu je priznato pravo na ZMN dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu.  Prijaviti treba svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade. Promjenu treba prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Kako se utvrđuje visina zajamčene minimalne naknade?

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice:

1. za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)

2. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

– za samohranog roditelja         – 100% osnovice (800,00 kn)
– za odraslog člana kućanstva   – 60% osnovice (480,00 kn)
– za dijete (do 18 godina)           – 40% osnovice (320,00 kuna)

Iznos ZMN-a za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj

Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod visina ZMN utvrđuje se kao razlika:
– između iznosa ZMN i prosječnog mjesečnog prihoda samca,
– ili između iznosa ZMN i prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva
– gleda se prihod ostvaren u tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak.

Iznos ZMN za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u đački dom za vrijeme trajanja školske godine.

Iznos ZMN umanjuje se kućanstvu:
–   za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,
–   za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.

Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje mjesečni prihod utvrđuje se:
– prema poreznoj prijavi, 
– ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak.

Uvjet je da na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

To se ne primjenjuje na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života.
Ne primjenjuje se ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje. U slučaju kada su svi članovi kućanstva stariji od 65 godina života.

Što se ne uračunava u prihode kod izračuna visine ZMN?

U prihode se ne uračunava:

 • naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
 • novčana naknada za tjelesno oštećenje
 • ortopedski dodatak
 • doplatak za pomoć i njegu
 • osobna invalidnina
 • doplatak za djecu
 • državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
 • novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
 • stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
 • naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
 • iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
 • iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5.000,00 kuna godišnje
 • iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
 • nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
 • novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
 • novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje. Obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Primici iz prava po posebnim propisima

 • prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji:
  – osobna invalidnina,
  – doplatak za njegu i pomoć druge osobe,
  – ortopedski doplatak,
  – posebni dodatak,
  – naknada za pripomoć u kući,
  – jednokratna novčana pomoć,
  – naknada troškova pogreba te
  – naknada za pravo na besplatne udžbenike.
 • prihodi ostvareni temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata:
  – osobna invalidnina,
  – obiteljska invalidnina,
  – uvećana obiteljska invalidnina,
  – doplatak za pomoć i njegu druge osobe,
  – ortopedski doplatak,
  – posebni doplatak,
  – naknada za pripomoć u kući,
  – naknada za pravo na besplatne udžbenike.
 • primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica. Primitak temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja. Primici koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata.Primici koji potječu po osnovi statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.

Primici koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave:

 • novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče,
 • potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

Tko nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?

Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu nema samac ili kućanstvo ako:

 • ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje,
 • može otuđiti ili iznajmiti nekretninu i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba,
 • ima poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, 
 • ima vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),
 • je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu,
 • se odrekao prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, 
 • je od iznosa ostvarenog prodajom mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN,
 • je od iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN. To i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava.
 • je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba. I time osigurati sredstva u iznosu ZMN propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva.
 • je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila. Osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta. I osim osobnog vozila koje služi za prijevoz starije i nemoćne teško pokretne osobe. Ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti.
 • samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe,
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje,
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,
 • beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu,
 • te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa.

Koji su razlozi zu ukidanje ili umanjenje prava na zajamčenu minimalnu naknadu?

 • Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva odbije:
  – ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju
  – ili samovoljno otkaže ugovor o radu,
  ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Ili se kućanstvu zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana. Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci. I to nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
 • Ako se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstvane odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Odazove se pozivu za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade. U tom slučaju ukida mu se pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi). Ponovni zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od  šest mjeseci. Nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno. U radovima za opće dobro korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.
 • Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na ZMN(odnosno pripadajući udio u ZMN) priznaje se najduže do dvije godine. Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca. Nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno).
 • Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na ZMN, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.
 • U slučaju smrti korisnika samca pravo na ZMN prestaje danom smrti korisnika. U slučaju smrti člana kućanstva iznos ZMN kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.
 • Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se ako CZSS praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika to utvrdi. Ako se utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na ZMN.
 • Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na:
  – bolničkom liječenju,
  – u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora,
  – privremenom smještaju
  – te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca.
  Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.
 • Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu ako samac mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.
 • Iznos ZMN umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.
 • Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva:
  – u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava
  – ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu. 
  To rješenje ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo. Taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

Što kada se radno sposobni korisnik zajamčene minimalne naknade zaposli?

 • Ako se radno sposobni samac koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli. Ili ako se radno sposobni član kućanstva koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli. U tom slučaju, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida. Odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
 • U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu)  iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa. U trećem mjesecu rada umanjuje se za 50% iznosa.
 • Pravo na ZMN ukida se ako zaposleni korisnik radi dulje od tri mjeseca. A prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na ZM za samca ili kućanstvo.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu?

 • preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva
 • preslika izvoda iz matice rođenih za sve članove kućanstva
 • potvrda o visini dohotka za prethodnu godinu za sve punoljetne članove kućanstva (Porezna uprava)
 • potvrda o školovanju za članove kućanstva starije od 15 godina koji se školuju
 • potvrda o nezaposlenosti za članove kućanstva kojima nedostaje više od pet godina života do stjecanja prava na starosnu mirovinu:
  – osobe koje se ne nalaze na redovitom školovanju,
  – nisu zaposleni niti u mirovini i nije im utvrđena radna nesposobnost (Hrvatski zavod za zapošljavanje).
  Ukoliko nezaposlena osoba nije prijavljena HZZ dostaviti potvrdu o radnom stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • dokazi o prihodima za SVA FINANCIJSKA I MATERIJALNA  SREDSTVA koja se ostvaruju:
  – po osnovi rada – platna lista ili potvrda poslodavca o isplaćenoj plaći u prethodna tri mjeseca
  – od mirovine – obavijest o primanju mirovine u prethodna tri mjeseca ili
  – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da nije korisnik mirovine
 • od prihoda od imovine ili na neki drugi način, sve vrste novčanih i drugih isplata po osnovi:
  – nasljeđa,
  – isplate po osnovi osiguranja života (po osnovi prometnih nezgoda, bolesti, smrti, premija za doživljenje, rente),
  – prihoda od rodiljnog dopusta
  – ili drugih prihoda (poljoprivreda, prodaja mlijeka, naknada za nezaposlene osobe, uzdržavanje i sl.)
 • ove potvrde za prethodna tri mjeseca za sve punoljetne članove kućanstva
 • promet računa u prethodnih šest mjeseci za sve članove kućanstva koji imaju otvorene račune (tekuće, žiro, štedne i devizne uloge)
 • potvrda o vlasništvu nekretnina za sve članove kućanstva (Općinski sud, Zemljišnoknjižni odjel)
 • posjedovni list za sve članove kućanstva (Odjel za katastar nekretnina)
 • ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanjuili ugovor o darovanju (ukoliko je sklopljen)
 • potvrda o visini uzdržavanja primatelja ili davatelja uzdržavanja (posljednja sudska presuda, pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje, mjesečni prihod po članu kućanstva obveznika uzdržavanja)
zajamčena minimalna naknada - što?, kad?, gdje?, koliko?, tko?