Socijalne usluge u Centru za socijalnu skrb Pakrac

socijalne usluge - socijalni radnik u razgovoru sa starijim osobama

Što su socijalne usluge?

Socijalne usluge su aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.

Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika.

Socijalne usluge mogu se pružati za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

ruke - stara i mlada ruka se drže zajedno

Vrste socijalnih usluga:

 • prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)
 • savjetovanje i pomaganje
 • pomoć u kući
 • psihosocijalna podrška
 • rana intervencija
 • pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
 • boravak
 • smještaj
 • organizirano stanovanje

1. PRVA SOCIJALNA USLUGA

Što se podrazumijeva pod prvom socijalnom uslugom?

 • informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga
 • pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba
 • početnu procjenu mogućnosti korisnika
 • podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi

Tko pruža navedenu uslugu?

Uslugu pružaju stručni djelatnici nadležnog centra za socijalnu skrb.

 

2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE

2.1. SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDINCU


Pojedincu se kroz duže razdoblje pruža stručna pomoć. Pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti. Pomoć za stvaranje odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu.

 

U kojim slučajevima se primjenjuje savjetovanje i pomaganje pojedincu

Savjetovanje i pomaganje pojedincu pruža se korisniku radi:

– prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću, starošću, smrću člana obitelji, invalidnošću, teškoćama u razvoju,
– uključivanjem u svakodnevni život nakon duljega boravka u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga,
– nakon duljeg boravka u zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi,
– u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Radi prevladavanja poteškoća u komunikaciji i mobilnosti gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi

 

2.2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE OBITELJI

Ovo savjetovanje obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu. Obuhvaća osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.

Što uključuje savjetovanje i pomaganje obitelji?

 • Uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi. Uključuje i dugoročni rad s članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa.
 • Psihološku pripremu djeteta za odlazak roditelja na izdržavanje kazne zatvora. Priprema za kontakte djeteta s roditeljem zatvorenikom u penalnoj ustanovi.

 

Kome se pruža?

Pruža se obitelji u krizi, kao i udomiteljskoj obitelji s ciljem unaprjeđivanja obiteljskih odnosa i prevladavanja kriznih situacija.  Za usvajanja znanja i vještina za uspješno roditeljstvo odnosno udomiteljstvo.


Tko može pružati ovu uslugu?

 • Stručni radnici centra za socijalnu skrb,
 • Stručni radnici doma socijalne skrbi,
 • Stručni radnici centra za pružanje usluga u zajednici,
 • Drugi pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • Fizičke osobe iz članka 172. St.1. Zakona o socijalnoj skrbi koje pružaju usluge savjetovanja u savjetovalištu. U suradnji s drugim pružateljima usluga u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

 

3. POMOĆ U KUĆI

Kome se priznaje?

 • osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe
 • osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe

Uvjeti za priznavanje prava na pomoć u kući, odnosno ako osoba:

 • nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,
 • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 • na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi,
 • nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na socijalnu uslugu. Ili od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti,
 • prihod samca ili prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 300% osnovice iz članka 27. st.2. Zakona o socijalnoj skrbi

 

Što obuvaća pomoć u kući?

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
 • obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana,
 • donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Tko pruža uslugu pomoći u kući?

– Centar za socijalnu skrb Pakrac

– Lipička razvojna agencija Lira d.o.o.


4. PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju koja potiče razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Psihosocijalna podrška priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odrasloj osobi s invaliditetom, ovisniku, žrtvi obiteljskog nasilja. Priznaje se svim drugim osobama u potrebi, prema procjeni stručnog tima nadležnog centra za socijalnu skrb.

 

5. RANA INTERVENCIJA

Rana intervencija je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima. Uz uključivanje i drugih članova obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Rana intervencija pruža se djeci i roditeljima, odnosno udomiteljima za djecu u njihovoj obitelji ili kod pružatelja usluge. Pruža se radi uključivanja djeteta u širu socijalnu mrežu, ako se takva usluga ne osigurava u okviru zdravstvene djelatnosti.

Rana intervencija pruža se djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće. Ova intervencija pruža se u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do navršene 7. godine života djeteta.

Korisnik kojemu se pruža rana intervencija ne može istodobno koristiti usluge psihosocijalne podrške.

 

6. POMOĆ PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I REDOVITOG OBRAZOVANJA (INTEGRACIJA)

To je  socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama.

 

7. BORAVAK

Boravak je socijalna usluga koja obuhvaća cjelodnevni i poludnevni boravak.

U vremenu boravka osigurava se zadovoljavanje životnih potreba korisnika:
– pružanjem usluga prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije,
– organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika..

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do deset sati.

Poludnevni boravak može trajati od četiri do šest sati dnevno.

Može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.

8. SMJEŠTAJ

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti (ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika):
– uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije,
– uslugu fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja.

Smještaj se može priznati kao privremeni ili dugotrajni.

Smještaj se može priznati tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana.


8.1. PRIVREMENI SMJEŠTAJ

Privremeni smještaj priznaje se:
– u kriznim situacijama,
– radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa,
– radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.


8.1.1. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA

Privremeni smještaj u kriznim situacijama priznaje se:
– djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji,
– odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta, odnosno nema prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi,
– beskućniku,
– trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta.

Smještaj se također se priznaje i:
– djeci i odraslim osobama – žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima,
– odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti, nemoći, ovisnosti ili socijalne isključenosti.

Privremeni smještaj u kriznim situacijama može trajati najduže do šest mjeseci.

Iznimno, privremeni smještaj može trajati do godinu dana:

– trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, koji nema stan odnosno nema osigurano stanovanje
– trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta koji zbog poremećenih odnosa u obitelji ne može ostati s djetetom u obitelji
–  djetetu i odrasloj osobi – žrtvama obiteljskog nasilja
–  djetetu i odrasloj osobi – žrtvama trgovanja ljudima
–  beskućniku.


8.1.2. PRIVREMENI SMJEŠTAJ RADI PROVOĐENJA KRAĆIH REHABILITACIJSKIH PROGRAMA

Privremeni smještaj priznaje se:
– djetetu s teškoćama u razvoju
– odrasloj osobi s invaliditetom,
– djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju
– i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

Omogućuje se radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba, a najduže do:
–   godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
–   tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu s problemima u ponašanju osobu ovisnu o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.


8.1.3. PRIVREMENI SMJEŠTAJ DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Kome se priznaje?

Djetetu, a posebno djetetu mlađem od sedam godina.

Centar za socijalnu skrb može priznati pravo na privremeni smještaj u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi. Priznati se može samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu. Privremeni smještaj se priznaje dok traje potreba, a najdulje do šest mjeseci.

Priznaje se u slučaju potrebe za pružanjem tretmanskih ili zdravstvenih usluga koje nisu dostupne udomitelju. Osigurava se privremeni smještaj djeteta u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. navedenog Zakona. Smještaj može trajati dulje od roka iz stavka 1. ovoga članka, a najdulje godinu dana.

Ako to interesi djeteta zahtijevaju, usluga privremenog smještaja priznaje se djetetu čiji roditelji privremeno nisu u mogućnosti brinuti se o djetetu:
– zbog bolesti,
– neriješenog stambenog pitanja
– ili drugih životnih nedaća privremeno nisu u mogućnosti brinuti se o djetetu.

Ovaj smještaj može trajati najdulje godinu dana.


8.1.4. PRIVREMENI SMJEŠTAJ U DRUGIM SLUČAJEVIMA

Kome se priznaje privremeni smještaj ?

Djetetu i odrasloj osobi


U kojim slučajevima se priznaje privremeni smještaj?

 • Radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja. Priznaje se u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine.
 • Zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba. Priznaje se najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine.
 • Privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj:
  – u dom socijalne skrbi,
  – centar za pružanje usluga u zajednici
  – ili kod drugog pružatelja usluga iz članka 169. Zakona o socijalnoj skrbi
 • radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite ili udomiteljske obitelji
 • radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb
 • privremeni smještaj može se priznati djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom najdulje do 21. godine života radi:
  – školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta,
  – ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta

 

8.2. DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ

Kome se priznaje?

 • Korisniku kojem je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljavanje drugih životnih potreba.
 • Djetetu bez roditelja, djetetu koje roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti priznaje se dugotrajni smještaj:
  – u udomiteljskoj obitelji,
  – obiteljskom domu
  – ili organiziranom stanovanju
 • Osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja. Priznaje se kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucijskih oblika skrbi.
 • Funkcionalno ovisnoj starijoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega.
 • Teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.
 • Osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama. Zbog situacija koje se ne mogu otkloniti primjenom drugih prava iz socijalne skrbi ili na drugi način.


Tko nema pravo na dugotrajni smještaj?

Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi:

– koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
– kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način
– te osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja.

 

9. ORGANIZIRANO STANOVANJE

Organizirano stanovanje je socijalna usluga. 

To je usluga kojom se jednoj ili više osoba tijekom 24 sata dnevno osiguravaju osnovne životne potrebe. 
Također i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe. 

Usluga se vrši u stanu ili izvan stana, uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe.