NN 7/2014 (20.1.2014.), Odluka o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

112

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. siječnja 2014. godine donijela

ODLUKU O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2014. GODINI

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni standardi, kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini.

II.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb za centre za socijalnu skrb koji imaju sjedište na njihovom području, osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb.

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za rad na terenu, naknade za odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar),

– rashodi za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine izuzev najma vozila, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

III.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centru za socijalnu skrb.

Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.

Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb za 2014. godinu, sukladno stavcima 1. i 2. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

ŽUPANIJA

Broj
zaposlenih

Prosječni
mjesečni iznos
po radniku

Materijalni
i financijski rashodi
2014. g.

1

2

3

4

ZAGREBAČKA

144

2.011

3.475.000

KRAPINSKO-ZAGORSKA

71

2.018

1.719.400

SISAČKO-MOSLAVAČKA

116

2.421

3.370.100

KARLOVAČKA

79

2.054

1.947.200

VARAŽDINSKA

95

1.916

2.184.300

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

70

1.809

1.519.600

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

89

2.169

2.316.500

PRIMORSKO-GORANSKA

145

2.022

3.518.300

LIČKO-SENJSKA

36

2.314

999.550

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

50

2.179

1.307.400

POŽEŠKO-SLAVONSKA

41

2.033

1.000.000

BRODSKO-POSAVSKA

70

2.040

1.713.600

ZADARSKA

74

2.074

1.841.700

OSJEČKO-BARANJSKA

156

2.017

3.776.000

ŠIBENSKO-KNINSKA

71

2.019

1.720.200

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

93

1.856

2.071.300

SPLITSKO-DALMATINSKA

198

2.296

5.455.300

ISTARSKA

108

1.964

2.545.000

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

67

1.818

1.461.700

MEĐIMURSKA

51

1.915

1.172.000

GRAD ZAGREB

376

1.713

7.731.100

SVEUKUPNO

2.200

2.002

52.845.250

.

IV.

Jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, osigurava sredstva za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Kriterij za izdatke troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2013. godini.

Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

Minimalni financijski standard izdataka troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2014. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

2014. g.

ŽUPANIJA

Broj
korisnika

Iznos
kn

1

2

3

ZAGREBAČKA

2.006

1.905.700

KRAPINSKO-ZAGORSKA

1.307

1.241.650

SISAČKO-MOSLAVAČKA

3.584

3.404.800

KARLOVAČKA

2.556

2.428.200

VARAŽDINSKA

1.382

1.312.900

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

1.492

1.417.400

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

1.735

1.648.250

PRIMORSKO-GORANSKA

1.538

1.461.100

LIČKO-SENJSKA

700

665.000

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

1.516

1.440.200

POŽEŠKO-SLAVONSKA

1.676

1.592.200

BRODSKO-POSAVSKA

2.486

2.361.700

ZADARSKA

2.002

1.901.900

OSJEČKO-BARANJSKA

6.322

6.005.900

ŠIBENSKO-KNINSKA

3.443

3.270.850

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

2.808

2.667.600

SPLITSKO-DALMATINSKA

3.916

3.720.200

ISTARSKA

952

904.400

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

645

612.750

MEĐIMURSKA

1.484

1.409.800

GRAD ZAGREB

997

947.150

SVEUKUPNO

44.547

42.319.650

V.

Minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila utvrđeni u točkama III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI.

Sredstva iz točke III. ove Odluke jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti centrima za socijalnu skrb, a sredstva iz točke IV. ove Odluke jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su rasporediti jedinicama lokalne samouprave na svome području.

VII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb dužni su Ministarstvu socijalne politike i mladih izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine dostaviti u roku od 20 dana po isteku izvještajnog razdoblja, a izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine dužni su dostaviti do 31. ožujka 2015. godine na obrascima S-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima centara za socijalnu skrb i S-3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

VIII.

Ministarstvo socijalne politike i mladih, na zahtjev nositelja financiranja, može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave, odnosno Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu socijalne politike i mladih najkasnije do 30. lipnja 2014. godine, a Ministarstvo socijalne politike i mladih je najkasnije do 31. kolovoza 2014. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-04/585

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 16. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.