NN 2/2019 (4.1.2019.), Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

37

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE U 2019. GODINI

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi, kriteriji i mjerila za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i hitne intervencije.

II.

Financiranje domova za starije i nemoćne osobe iz točke I. ove Odluke, osigurava se iz prihoda za posebne namjene i iz sredstava koja jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osigurava u svom proračunu. Sredstva koja se osiguravaju u proračunima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba predstavljaju minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe.

Ukupni rashodi doma su:

– rashodi za zaposlene

– materijalni rashodi

– financijski rashodi

– hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine)

– rashodi za nabavu nefinancijske imovine (materijalna i nematerijalna imovina, građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva isključivo za obavljanje osnovne djelatnosti, nematerijalna proizvedena imovina, informatizacija, dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu i dr.).

Prihod za posebne namjene je prihod koji dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

Planirani prihod za posebne namjene procijenjen je u skladu s brojem korisnika, provedbenim propisom kojim se uređuje sudjelovanje korisnika u plaćanju troškova za pružene socijalne usluge i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i osnivača doma.

KRITERIJI I MJERILA

III.

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

2. zakonu koji regulira plaće u javnim službama i prema propisu (uredbi) koji određuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u javnim službama

3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske

4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih, odnosno po korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoći u kući i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike).

IV.

Kriterij i mjerilo za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda je broj korisnika.

V.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:

1. propisu kojim se određuju minimalni uvjeti za pružanje socijalnih usluga

2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

VI.

Jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb osigurava, po domu za starije i nemoćne osobe, godišnje 150.000,00 kuna za potrebe hitnih intervencija (investicijsko održavanje, oprema i nabava nefinancijske imovine).

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III., IV., V. i VI. ove Odluke, minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu, po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu iznosi:

  Minimalni financijski standard za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu
1 2
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 8.869.577
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 3.367.188
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 5.253.171
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 6.045.869
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 4.479.467
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 11.995.502
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 6.136.471
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 7.936.212
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 6.660.889
ZADARSKA ŽUPANIJA 8.033.634
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 17.000.862
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 8.591.017
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 8.982.897
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 22.518.519
ISTARSKA ŽUPANIJA 18.616.062
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
10.442.515
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 5.391.329
GRAD ZAGREB 15.459.316
SVEUKUPNO 175.780.497

VIII.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,6%.

Ako jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 0,6% ne ostvare sredstva potrebna za financiranje decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe, razliku do ukupnih bilančnih prava ostvaruju s pozicije izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu s razdjela Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Ostvarivanje prihoda za izvršavanje decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe prati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju mjesečnih izvještaja o ostvarenim prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak koje dostavlja Ministarstvo financija, a kontrolu izvršavanja rashoda obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

IX.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb kao osnivači dužni su donijeti vlastite odluke o minimalnim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2019. godinu u okviru bilanciranih sredstava i po kriterijima i mjerilima utvrđenim u točkama III., IV., V., i VI. ove Odluke.

X.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine dostaviti do 31. ožujka 2020. godine na obrascima S – 2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima domova za starije i nemoćne osobe i S – 3 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, koji su sastavni dio ove Odluke.

XI.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može dati suglasnost za preraspodjelu ili prenamjenu, utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno.

Zahtjeve za suglasnost nositelji financiranja podnose Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

XII.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dužni su rashode za investicijsko održavanje, opremu, nabavu nefinancijske imovine, proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava.

Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opis radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodna suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na Plan rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donosi nadležno tijelo financiranja (jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb) u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava, najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.

Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, koje donosi nadležno tijelo, vrši se tijekom proračunske godine uz suglasnost Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Po dobivanju pisane suglasnosti moguće je koristiti sredstva za ove rashode.

XIII.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na zahtjev nositelja financiranja iz točke II. stavka 1. ove Odluke može predložiti Vladi Republike Hrvatske izmjene i dopune utvrđenih bilančnih prava jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje domova za starije i nemoćne osobe, ako se utvrdi da je za financiranje istog to prijeko potrebno. Svoje zahtjeve nositelji financiranja podnose Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najkasnije do 30. lipnja 2019. godine, a Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je najkasnije do 30. rujna 2019. godine dužno predložene izmjene i dopune dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/445
Urbroj: 50301-25/14-19-2
Zagreb, 3. siječnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ŽUPANIJA: ________________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini)

Zbirna tablica za domove za starije i nemoćne osobe

TABLICA: S-2

R. br. Naziv Plan Ostvarenje Indeks Ostvarenje/Plan*100
Prihodi
1. Prihodi za posebne namjene      
2. Prihodi koje osigurava Županija ili Grad Zagreb      
3. Ukupni prihod (r. br. 1 do 2)      
Rashodi
4. Rashodi za zaposlene      
5. Tekući rashodi      
6. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine      
7. Hitne intervencije      
8. Ukupni rashodi (r. br. 4 do 7)      
 
9. Višak prihoda (r. br. 3 – r. br. 8)      
10. Manjak prihoda (r. br. 8 – r. br. 3)      
11. Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni      
12. Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni      
13. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r. br. 9 – 10 + 11 – 12)
     
14. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r. br. 10 – 9 + 12 – 11)
     

ŽUPANIJA: _________________________________________

IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA JEDINICA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I GRADA ZAGREBA

(Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2019. godini)

Obračun županija

TABLICA: S-3

R. br. Naziv Ostvarenje
Prihodi
1. Ostvareni prihod iz stope 0,6 za domove za starije i nemoćne osobe  
2. Ostvareni prihod iz potpora za domove za starije i nemoćne osobe  
3. Ukupni prihodi (r. br. 1 do 2)  
Rashodi
4. Doznaka županija domovima za starije i nemoćne osobe  
 
5. Višak prihoda (r. br. 3 – r. br. 4)  
6. Manjak prihoda (r. br. 4 – r. br. 3)  
7. Višak prihoda iz prethodne godine – preneseni  
8. Manjak prihoda iz prethodne godine – preneseni  
9. Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju
(r. br. 5 – 6 + 7 – 8)
 
10. Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju
(r. br. 6 – 5 + 8 – 7)