NN 57/2014 (9.5.2014.), Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

1085

Na temelju članka 130. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK O MINIMALNIM UVJETIMA PROSTORA, OPREME I BROJA POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I PODRUŽNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju minimalni uvjeti prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: centar) i podružnice centra za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: podružnica).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. UVJETI PROSTORA I OPREME

Članak 2.

(1) Centar ima sjedište na području grada ili općine, a podružnica u naseljenom mjestu koje mora biti povezano javnim prijevozom s ostalim područjem mjesne nadležnosti.

(2) Građevinski objekt u kojemu centar i podružnica obavljaju djelatnost mora ispunjavati urbanističke, građevinske, sanitarno-tehničke i požarno-preventivne uvjete utvrđene posebnim propisima.

Članak 3.

Na građevinski objekt u kojemu centar i podružnica obavljaju djelatnost primjenjuju se propisi kojima se osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću osigurava nesmetan pristup, kretanje i rad.

Članak 4.

(1) Centar mora imati potreban broj svrsishodno raspoređenih prostorija za obavljanje djelatnosti kao što su: čekaonica, prostorija za individualni rad s korisnikom, prostorija za grupni rad s korisnicima, prostorija za skupni rad stručnih radnika, prostorije za stručne i druge radnike, prostorija za čuvanje dokumentacije i arhive te sanitarni čvor, posebno za radnike i posebno za korisnike.

(2) U centru i podružnici treba osigurati zasebnu prostoriju za rad svakom stručnom radniku, a iznimno jednu prostoriju za rad mogu koristiti dva stručna radnika.

(3) Podružnica mora imati potreban broj prostorija za rad sukladno broju radnika i potrebama djelatnosti koju obavlja.

Članak 5.

(1) Oprema centra i podružnice mora odgovarati namjeni pojedinih prostorija.

(2) Prostorije centra i podružnice trebaju biti opremljene uredskim i drugim stolovima i stolicama, ormarima, telefonom, telefaksom, računalima, sefom te drugom uredskom opremom.

Članak 6.

(1) Centar i podružnica moraju imati jedno ili više motornih vozila za obavljanje stručnog rada, čije karakteristike odgovaraju uvjetima područja na kojem djeluju centar i podružnica.

(2) Iznimno, ukoliko je to primjerenije, s obzirom na zemljopisna obilježja, centar treba imati i plovilo.

Članak 7.

Ako centar obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji, udomiteljske obitelji ili doma socijalne skrbi, provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji te poslove pomoći u kući, prostor u kojem se obavljaju ti poslovi, mora udovoljavati uvjetima propisanim provedbenim propisom koji uređuje to područje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13).

III. UVJETI POTREBNIH STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA I ORGANIZACIJA RADA

Članak 8.

(1) Broj i vrsta stručnih radnika u centru ovisi o broju stanovnika i gustoći naseljenosti na određenom području, veličini područja, broju i vrsti korisnika te njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu, vrsti i opsegu specifičnih problema i poteškoća koji prevladavaju na tom području, broju udomiteljskih obitelji na tom području, zemljopisnim obilježjima i prometnoj povezanosti područja mjesne nadležnosti centra, odnosno vrsti poslova utvrđenih statutom centra.

(2) Broj i vrsta stručnih radnika u podružnici ovisi o djelatnosti podružnice određenoj rješenjem o osnivanju i općim aktom centra.

Članak 9.

(1) Unutarnji ustroj centra odnosno podružnice organizira se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz stručne cjeline ili odjele.

(2) Stručni poslovi u centru odnosno podružnici organiziraju se u okviru sljedećih stručnih cjelina/odjela:

– prijemni ured

– novčane naknade

– djeca, mladi i obitelj

– odrasle osobe

– udomiteljstvo.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, u sjedištu centra za socijalnu skrb koji ima šest ili više podružnica, odjeli se, zbog specifičnosti organizacije rada, mogu organizirati na drugačiji način.

(4) Odjel se ustrojava ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela.

(5) Rad unutar odjela može se organizirati po stručnim cjelinama, ako to zahtijevaju specifičnosti pojedinih korisničkih skupina.

(6) Za ustrojavanje odjela stručnih poslova centar mora imati najmanje 5 zaposlenih stručnih radnika uključujući voditelja odjela.

(7) Za ustrojavanje odjela administrativnih, računovodstveno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova centar mora imati 10 zaposlenih radnika uključujući i voditelja odjela.

(8) Odjeli imaju voditelje koje imenuje i razrješava ravnatelj centra. Voditelje odjela u podružnici imenuje ravnatelj centra na prijedlog predstojnika podružnice.

Članak 10.

(1) Stručni poslovi vezani uz obiteljsku medijaciju, dadilje, savjetodavni i preventivni rad organiziraju se u podružnici Obiteljski centar za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) Ako centar nema podružnicu Obiteljski centar, poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju se u sjedištu centra.

(3) Ako se poslovi iz stavka 1. ovoga članka obavljaju u sjedištu centra, obavljaju se u posebnom odjelu koji se ustrojava neovisno o broju izvršitelja iz članka 9. stavka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Stručni poslovi u pravilu se obavljaju timski, metodama individualnog planiranja i vođenja slučaja po principima integriranog socijalnog rada u pružanju usluga korisniku.

(2) O određivanju voditelja slučaja odlučuje voditelj odjela, predstojnik podružnice ili ravnatelj centra u skladu s organizacijom rada centra ili podružnice i opterećenosti svakoga stručnog radnika.

(3) Korisniku se osigurava aktivno sudjelovanje u postupku sa svrhom osnaživanja za promjenu i rješavanje nepovoljne životne situacije.

Članak 12.

(1) Ako centar ili podružnica prema svojem unutarnjem ustroju i sistematizaciji ima prijemni ured, navedene poslove obavlja jedan socijalni radnik za područje do 50.000 stanovnika. Iznimno, poslove u prijemnom uredu može obavljati i drugi stručni radnik.

(2) Ako centar ili podružnica nema prijemni ured, poslove prijemnog ureda organizira ravnatelj ili predstojnik podružnice.

Članak 13.

Stručne poslove u stručnoj cjelini/odjelu za novčane naknade obavlja 1 socijalni radnik i 0,5 pravnika za 250 korisnika godišnje.

Članak 14.

Stručne poslove u stručnoj cjelini/odjelu za djecu, mlade i obitelj obavlja 1,5 socijalni radnik, 1 pravnik, 1 psiholog, 1 socijalni pedagog i 0,5 rehabilitatora za 100 obitelji godišnje.

Članak 15.

Stručne poslove u stručnoj cjelini/odjelu za odrasle osobe obavlja 1,5 socijalni radnik, 1 pravnik, 0,5 psihologa za 200 korisnika godišnje.

Članak 16.

Stručne poslove u stručnoj cjelini/odjelu za udomiteljstvo obavlja tim za udomiteljstvo kojeg čine 1 socijalni radnik, 1 psiholog i 0,3 pravnika za 100 udomiteljskih obitelji godišnje.

Članak 17.

Stručne poslove iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika obavljaju najmanje 4 stručna radnika, i to: 1 psiholog, 1 socijalni radnik, 1 socijalni pedagog i 1 pravnik od kojih najmanje jedan mora biti obiteljski medijator.

Članak 18.

(1) Stručne poslove iz članaka 10. – 17. ovoga Pravilnika obavljaju radnici sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem.

(2) Za obavljanje stručnih poslova iz članka 10. ovoga Pravilnika, uz uvjete propisane u stavku 1. ovoga članka, radnici trebaju imati i dodatne izobrazbe iz tehnika savjetovališnog rada ili drugih terapijskih tehnika.

Članak 19.

(1) Računovodstvene i financijske poslove u centru u kojem je zaposleno do 50 radnika, uključujući i radnike podružnice te koji ima do 1.500 korisnika obavljaju dva radnika, i to: voditelj računovodstva sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem ekonomskog usmjerenja ili završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem odnosno završenim stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ekonomskog usmjerenja i likvidator-blagajnik srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja.

(2) Za obavljanje računovodstveno-financijskih poslova u centru u kojem je zaposleno od 51 do 100 radnika, uključujući i radnike podružnice i koji ima od 1.500 do 2.000 korisnika, pored radnika iz stavka 1. ovoga članka može se zaposliti jednog radnika srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja.

(3) Za obavljanje računovodstveno financijskih poslova u centru u kojem je zaposleno iznad 100 radnika, uključujući i radnike podružnice, na svakih sljedećih 50 zaposlenih radnika može se zaposliti po jedan radnik srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja.

(4) Za obavljanje poslova iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka u centru će se zaposliti još jedan radnik srednje stručne spreme ekonomskog usmjerenja na svakih daljnjih 1.500 korisnika.

Članak 20.

(1) Administrativne i druge opće poslove u centru ili podružnici u kojem je zaposleno do 10 radnika obavlja jedan radnik srednje stručne spreme.

(2) Administrativne i druge opće poslove u centru ili podružnici u kojem je zaposleno od 11 do 20 radnika obavljaju dva radnika srednje stručne spreme.

(3) Za obavljanje poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka centar može imati zaposlenog još jednog radnika srednje stručne spreme za svakih narednih 20 zaposlenih radnika.

(4) Pravne poslove u vezi statusnih pitanja, izrade općih akata, kadrovskih poslova i slično, pored poslova iz članaka 10. – 17. ovog Pravilnika, obavlja pravnik u dijelu radnog vremena.

(5) U centru koji ima više od 100 zaposlenih, poslove u vezi statusnih pitanja, izrade općih akata, kadrovskih poslova i slično obavlja 1 pravnik u punom radnom vremenu.

Članak 21.

(1) Poslove prijevoza stručnih radnika pri obavljanju stručnog rada, redovnih obilazaka i prijevoza korisnika, te održavanja službenog vozila obavlja vozač »B« kategorije srednje stručne spreme.

(2) Vozač može ovisno o opterećenosti poslovima iz stavka 1. ovoga članka obavljati i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Članak 22.

Poslove čišćenja centra i podružnice obavlja jedan radnik sa završenom osnovnom školom za prostor veličine 1000 m2 koji, ovisno o opterećenosti poslovima čišćenja, može obavljati i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Članak 23.

Centar može obavljanje poslova iz članaka 19., 21. i 22. ovoga Pravilnika kao i poslove zaštite prostora, opreme i radnika centra i održavanja informatičke opreme povjeriti ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi ili se mogu organizirati na drugi način.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Zatečeni stručni i drugi radnici centra i podružnice koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika obavljaju poslove za koje, sukladno ovom Pravilniku, ne ispunjavaju uvjete stupnja stručne spreme, nastavit će obavljati te poslove.

(2) Zatečeni stručni radnici koji obavljaju poslove iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika a ne ispunjavaju uvjete struke iz članka 17. ovoga Pravilnika nastavit će obavljati te poslove.

(3) Zatečenim radnicima za čijim radom prestaje potreba, centar će ponuditi sporazumni prelazak u drugu ustanovu socijalne skrbi koja ima potrebe za njihovim radom, sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

(4) Ako nema mogućnosti za sporazumni prelazak radnika ili radnik odbije ponuđeni sporazum, zatečenim radnicima iz stavka 3. ovoga članka otkazat će se ugovor o radu zbog prestanka potrebe za njihovim radom sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi.

Članak 25.

(1) Centar i podružnica koji ne ispunjava uvjete glede prostora i opreme propisane ovim Pravilnikom dužan je ispuniti te uvjete u roku najdulje do tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Centar je dužan uskladiti opće akte kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo sukladno ovome Pravilniku i pribaviti suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Ako centar, sukladno aktima iz stavka 2. ovoga članka, utvrdi da mu je potreban veći broj radnika, njihov prijam osigurat će se u roku najdulje do tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice (»Narodne novine« br. 120/02, 74/04 i 125/07).

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/4

Urbroj: 519-04-1-3/1-14-2

Zagreb, 30. travnja 2014.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske
i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

Ostali pravilnici: