NN 57/2013 (15.5.2013.), Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1176

Na temelju članka 63. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine« broj 133/12), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora (u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrečene starijem maloljetniku i mlađem punoljetniku (u daljnjem tekstu: maloljetnik) u kaznenom i prekršajnom postupku.

Članak 2.

Na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora primjenjuju se odredbe Zakona o sudovima za mladež, Prekršajnog zakona, Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje i Zakona o izvršavanju kazne zatvora, ako ovim Pravilnikom i pripadajućim Kućnim redom kaznionice odnosno zatvora nije drukčije propisano.

Članak 3.

Pravilnik, Kućni red i Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika moraju biti dostupni maloljetnicima tijekom izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora.

Članak 4.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Glava II.

IZVRŠAVANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA IZREČENE U KAZNENOM POSTUPKU

Članak 5.

(1) Kazna maloljetničkog zatvora izrečena maloljetniku u kaznenom postupku izvršava se u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice u zatvorenim, poluotvorenim i otvorenim uvjetima do navršene dvadeset i treće godine.

(2) Ako maloljetnik kojemu je izrečena kazna maloljetničkog zatvora do dvadeset i treće godine ne izdrži kaznu, upućuje se u kaznionicu u kojoj punoljetne osobe izdržavaju kaznu.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, maloljetnik može iznimno nastaviti izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice, ako je to potrebno radi završetka njegovog školovanja ili stručnog osposobljavanja, ili ako ostatak neizdržane kazne nije veći od šest mjeseci, ali ni u kojem slučaju nakon navršene dvadeset i sedme godine života.

Članak 6.

Središnji ured Uprave za zatvorski sustav na prijedlog Centra za dijagnostiku u Zagrebu, raspoređuje maloljetnika na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora u zatvorene, poluotvorene ili otvorene uvjete u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice.

POJEDINAČNI PROGRAM IZVRŠAVANJA KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA

Članak 7.

(1) Kazna maloljetničkog zatvora izvršava se prema pojedinačnom programu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora (u daljnjem tekstu: program izvršavanja).

(2) Program izvršavanja izrađuje se prema članku 69. Zakona o izvršavanju kazne zatvora, a sastoji se od socijalnih, psiholoških, pedagoških, radnih, zdravstvenih i sigurnosnih postupaka primjerenih osobinama i potrebama maloljetnika te vrsti i mogućnostima specijalizirane kaznionice za maloljetnike ili specijaliziranog odjela kaznionice.

(3) Program izvršavanja na prijedlog Stručnog tima specijalizirane kaznionice za maloljetnike ili specijaliziranog odjela kaznionice donosi upravitelj te se isti redovito preispituje, prema potrebi mijenja i nadopunjuje, najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 8.

Maloljetnik je obvezan aktivno sudjelovati i surađivati u provedbi programa izvršavanja.

POGODNOSTI

Članak 9.

(1) Pogodnosti su skup mjera koje se mogu izreći maloljetniku koji aktivno sudjeluje i surađuje u provedbi programa izvršavanja i ponaša se u skladu s odredbama Kućnog reda.

(2) Pogodnosti su:

1) ublažavanje uvjeta unutar specijalizirane kaznionice za maloljetnike ili specijaliziranog odjela kaznionice,

2) češći dodiri s vanjskim svijetom.

(3) Prilikom odlučivanja o pogodnostima koje se odobravaju maloljetniku, primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

POSEBNE MJERE ODRŽAVANJA REDA I SIGURNOSTI

Članak 10.

(1) Prema maloljetniku kojemu je izrečena kazna maloljetničkog zatvora primjenjuju se posebne mjere održavanja reda i sigurnosti propisane Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

(2) Prema maloljetniku nije dopuštena primjena posebne mjere održavanja reda i sigurnosti – osamljenja.

(3) Primjena posebne mjere održavanja reda i sigurnosti odvajanja od ostalih maloljetnika dopuštena je u trajanju do sedam dana.

STEGOVNI PRIJESTUPI, MJERE I POSTUPAK

Članak 11.

(1) Stegovni prijestupi su lakše ili teže povrede reda i sigurnosti propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora.

(2) Za počinjene stegovne prijestupe izriču se stegovne mjere.

(3) Stegovne mjere su:

1) ukor,

2) ograničenje ili privremena uskrata raspolaganja novcem u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice, do tri mjeseca,

3) uskrata pojedinih ili svih pogodnosti iz članka 130. Zakona o izvršavanju kazne zatvora do tri mjeseca protekom kojeg roka se pogodnosti mogu odobravati postupno ovisno o uspješnosti u provođenju programa izvršavanja,

4) upućivanje u samicu do sedam dana u slobodno vrijeme ili tijekom cijelog dana i noći.

(4) Ako je u odnosu na maloljetnika stegovna mjera iz stavka 3. točke 4. ovog članka izrečena u dva ili više stegovnih postupaka, svaka od pravomoćno izrečenih mjera izvršavat će se posebno, a vremenski razmak između izvršavanja dvije uzastopne mjere ne smije biti kraći od osam dana. Uz pisani pristanak maloljetnika izrečene stegovne mjere mogu se izvršavati bez prekida.

(5) Na postupak izricanja i izvršavanja stegovnih mjera primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

SIGURNOSNE MJERE

Članak 12.

(1) Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja izrečena maloljetniku izvršava se u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice pod nadzorom psihijatra ili u Zatvorskoj bolnici.

(2) Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečena maloljetniku izvršava se u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice prema posebnim programima liječenja i tretmana ovisnika.

(3) Sigurnosna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana izrečena maloljetniku izvršava se u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike ili specijaliziranom odjelu kaznionice prema posebnim standardima za provođenje psihosocijalnog tretmana.

PREMJEŠTAJ

Članak 13.

(1) Tijekom izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora maloljetnika se može premjestiti u drugi specijalizirani odjel kaznionice.

(2) U slučajevima iz članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika, na premještaj maloljetnika tijekom izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

(3) O premještaju maloljetnika odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav na prijedlog upravitelja.

PREKID IZVRŠAVANJA

Članak 14.

(1) Prekid izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora je privremeno otpuštanje maloljetnika iz specijalizirane kaznionice za maloljetnike ili specijaliziranog odjela kaznionice za koje vrijeme izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora ne teče.

(2) Rješenje o prekidu donosi sudac izvršenja prema sjedištu specijalizirane kaznionice za maloljetnike ili specijaliziranog odjela kaznionice.

(3) Prekid izvršavanja može se odobriti na molbu maloljetnika, roditelja ili skrbnika maloljetnika, odvjetnika maloljetnika ili na prijedlog upravitelja.

(4) Na prekid izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

UVJETNI OTPUST

Članak 15.

(1) Molbu za uvjetni otpust mogu podnijeti maloljetnik ili članovi njegove uže obitelji, a prijedlog za uvjetni otpust mogu podnijeti upravitelj kaznionice ili državni odvjetnik.

(2) O uvjetnom otpustu s izdržavanja kazne maloljetničkog zatvora odlučuje županijski sud za mladež koji je izrekao kaznu maloljetničkog zatvora ili u čijem se sjedištu nalazi općinski sud koji je izrekao kaznu maloljetničkog zatvora.

(3) Upravitelj nadležnom sudu za mladež dostavlja obrazloženi prijedlog za uvjetni otpust maloljetnika koji sadrži: osobne podatke maloljetnika, podatke o kaznenom djelu, sigurnosnoj mjeri, anamnestičke i dijagnostičke podatke o maloljetniku, tijeku izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora, učinku tretmanskih postupaka i postignutim rezultatima u obrazovanju i radu, procjenu rizičnosti i plan poslijepenalnog prihvata maloljetnika tijekom uvjetnog otpusta.

(4) Specijalizirana kaznionica za maloljetnike ili specijalizirani odjel kaznionice će dostaviti podatke iz stavka 3. ovog članka na zahtjev suda za mladež prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

(5) Na uvjetni otpust maloljetnika primjenjuju se odredbe Zakona o sudovima za mladež.

POSLIJEPENALNI PRIHVAT

Članak 16.

Sud koji je maloljetniku izrekao kaznu maloljetničkog zatvora dužan je o otpuštanju maloljetnika izvijestiti nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta odnosno boravišta maloljetnika.

Glava III.

IZVRŠAVANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA IZREČENE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Članak 17.

Kazna maloljetničkog zatvora izrečena maloljetniku u prekršajnom postupku izvršava se u zatvoru prema mjestu prebivališta odnosno boravišta maloljetnika prema članku 62. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Članak 18.

(1) Maloljetnika na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora upućuje sudac izvršenja prekršajnog suda nadležan prema mjestu prebivališta odnosno boravišta maloljetnika.

(2) Prije upućivanja maloljetnika na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora, sudac izvršenja prekršajnog suda mora pribaviti izvješće nadležnog centra za socijalnu skrb koje sadrži sveobuhvatnu stručnu procjenu maloljetnika.

Članak 19.

(1) Kazna maloljetničkog zatvora izvršava se prema Kućnom redu zatvora kojim se propisuju aktivnosti maloljetnika i njihov dnevni raspored.

(2) Tijekom izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora maloljetniku se mora osigurati psihosocijalna pomoć, stalna zdravstvena skrb te omogućiti nastavak započetog obrazovanja.

ZAŠTITNE MJERE

Članak 20.

(1) Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečena maloljetniku izvršava se u zatvoru prema posebnim programima liječenja i tretmana ovisnika.

(2) Zaštitna mjera obveznog psihosocijalnog tretmana izrečena maloljetniku izvršava se u zatvoru prema posebnim standardima za provođenje psihosocijalnog tretmana.

PREKID IZVRŠAVANJA

Članak 21.

(1) Prekid izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora je privremeno otpuštanje maloljetnika iz zatvora za koje vrijeme izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora ne teče.

(2) Rješenje o prekidu donosi sudac izvršenja prekršajnog suda koji mu je izrekao kaznu.

(3) Prekid izvršavanja može se odobriti na molbu maloljetnika, roditelja ili skrbnika maloljetnika, odvjetnika maloljetnika ili na prijedlog upravitelja.

(4) Na prekid izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

UVJETNI OTPUST

Članak 22.

Na kaznu maloljetničkog zatvora izrečenu u prekršajnom postupku ne primjenjuju se odredbe o uvjetnom otpustu.

POSLIJEPENALNI PRIHVAT

Članak 23.

Nakon što sudac izvršenja prekršajnog suda koji je maloljetnika uputio na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora primi obavijest o otpuštanju maloljetnika s izvršavanja kazne, dužan je o tome izvijestiti nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta odnosno boravišta maloljetnika.

Glava IV.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Kućni red iz članka 2. ovog Pravilnika, upravitelj kaznionice odnosno zatvora donijet će u roku tri mjeseca od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/80

Urbroj: 514-05-01-02-13-03

Zagreb, 6. svibnja 2013.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

Ostali pravilnici: