Narodne novine br.: 22 od 22.02.2013.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

368

Na temelju članka 63. stavka 2. točka 1. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12), ministar pravosuđa, donosi

PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (u daljnjem tekstu: Pravilnik) maloljetnika i mlađih punoljetnika (u daljnjem tekstu: maloljetnika).

(2) Odgojna mjera iz stavka 1. ovog članka izvršava se prema Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Pravilniku, na način određen pojedinačnim programom postupanja.

(3) Odgojna mjera izvršava se u pravilu u poluotvorenim uvjetima. Maloljetnik koji na izvršavanje odgojne mjere dolazi iz istražnog zatvora, započinje odgojnu mjeru izvršavati u zatvorenim uvjetima.

(4) Pravilnik Kućni red i Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika moraju biti dostupni maloljetnicima tijekom izvršavanja odgojne mjere.

(5) Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika sastavni je dio Kućnoga reda koji donosi upravitelj odgojnog zavoda (u daljnjem tekstu: upravitelj) uz suglasnost pomoćnika ministra Uprave za zatvorski sustav.

Značenje izraza

Članak 2.

Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira na to jesu li u ovom Pravilniku korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

POJEDINAČNI PROGRAM POSTUPANJA

Članak 3.

(1) Pojedinačni program postupanja izrađuje se sukladno članku 13. stavcima 1., 2. i 3. Zakona, tijekom boravka u Prijamnom odjelu uvažavajući nalaze i mišljenja Stručnog tima dijagnostike.

(2) Pojedinačni program postupanja donosi upravitelj na sastanku Stručnog tima Zavoda te se isti redovito preispituje, prema potrebi mijenja i nadopunjuje jednom mjesečno, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(3) Pojedinačni program postupanja izvršava se kroz individualni rad i rad u malim skupinama, sukladno dobi i specifičnim potrebama maloljetnika.

(4) Provođenje pojedinačnog programa postupanja redovito se prati jednom tjedno na sastanku Tima odgojne skupine o čemu se vodi zapisnik.

(5) Tijekom izvršavanja odgojne mjere maloljetnik je obvezan surađivati u provedbi pojedinačnog programa postupanja.

Članak 4.

(1) Svaka tri mjeseca Zavod podnosi sudu za mladež, državnom odvjetniku za mladež i nadležnom centru za socijalnu skrb izvješće o tijeku izvršavanja odgojne mjere izrečene maloljetniku.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži podatke o provedbi pojedinačnog programa postupanja za određeno tromjesečje.

(3) Zavod i nadležni centar za socijalnu skrb dužni su, sukladno članku 13. stavku 8. Zakona surađivati u svrhu provođenja programa pomoći obitelji maloljetnika.

(4) O tijeku izvršavanja odgojne mjere izrečene maloljetniku, odgojitelj će obavijestiti roditelja odnosno skrbnika maloljetnika.

Članak 5.

(1) Stručni tim Zavoda čine službenici: Prijamnog odjela, Odjela tretmana, Odjela osiguranja, Odjela za zdravstvenu zaštitu i Odjela za rad i strukovnu izobrazbu, odnosno službenici koji obavljaju navedene poslove tamo gdje nisu ustrojeni odjeli.

(2) Stručni tim dijagnostike sastavni je dio Prijamnog odjela, a čine ga stručnjaci koji su završili sveučilišni diplomski studij pedagogije, psihologije, socijalnog rada i socijalne pedagogije.

(3) Tim odgojne skupine čine: odgojitelji odgojne skupine, odjelni službenik osiguranja, razrednik, strukovni učitelj, a po potrebi i drugi službenici koji neposredno sudjeluju u provedbi pojedinačnog programa postupanja.

PRIJAM I SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA

Članak 6.

(1) Pri prijamu maloljetnika u odgojni zavod (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrdit će se istovjetnost maloljetnika. Maloljetnika će se pretražit i pregledat će se njegove osobne stvari.

(2) Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog osobne isprave i novac te predmeti kojima bi mogao ugroziti osobnu sigurnost, sigurnost drugih maloljetnika i zaposlenika.

(3) Oduzete stvari i novac popisuju se tijekom prijama, a potvrdu o oduzetim stvarima i novcu potpisuje ovlaštena službena osoba i maloljetnik. Primjerak potvrde daje se maloljetniku.

(4) Na zahtjev maloljetnika, osobni i vrijedni predmeti mogu se na njegov trošak poslati obitelji ili predati prilikom posjete.

(5) Upravitelj može na zamolbu maloljetnika dozvoliti držanje pojedinih osobnih stvari sukladno Kućnom redu, ako je to u cilju izvršavanja odgojne mjere i ne utječe na sigurnost Zavoda.

(6) Zavod ne snosi odgovornost u slučaju oštećenja ili nestanka stvari koje su maloljetniku odobrene na korištenje.

Članak 7.

(1) Tijekom prijama maloljetnika će se fotografirati i daktiloskopirati.

(2) Liječnik će maloljetnika pregledati u roku 24 sata od prijama ili prvi radni dan ako dođe vikendom ili blagdanom.

(3) Tijekom boravka u prijamnom odjelu, maloljetnika će se na razumljiv način upoznati s ovim Pravilnikom, pravima i obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere te načinom na koji ta prava može ostvariti.

(4) Nakon provedenog prijamnog postupka, maloljetnika se smješta u prijamni odjel u kojem se zadržava do trideset dana.

RAZVRSTAVANJE MALOLJETNIKA

Članak 8.

Maloljetnika se može razvrstati u odgojne skupine: pozitivno poticajnu odgojnu skupinu u otvorenim uvjetima, odgojnu skupinu u poluotvorenim uvjetima ili odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora u zatvorenim uvjetima.

RAZVRSTAVANJE U POZITIVNO POTICAJNU ODGOJNU SKUPINU U OTVORENIM UVJETIMA

Članak 9.

(1) Maloljetnika koji s uspjehom izvršava predviđeni program postupanja u poluotvorenim uvjetima izvršavanja odgojne mjere može se razvrstati u pozitivno poticajnu odgojnu skupinu, radi daljnjeg poticanja razvoja njegove ličnosti i osobne odgovornosti te pripreme za život izvan Zavoda.

(2) Program postupanja prema maloljetniku u pozitivno poticajnoj odgojnoj skupini nadopunjuje se prema potrebama maloljetnika i u svrhu izvršavanja odgojne mjere.

(3) Odluku o razvrstavanju u pozitivno poticajnu odgojnu skupinu donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

(4) Odluka se upisuje u osobnik.

RAZVRSTAVANJE U ODGOJNU SKUPINU POJAČANE SKRBI I NADZORA

Članak 10.

(1) U odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora razvrstava se maloljetnik koji po primitku u Zavod ili tijekom izvršavanja odgojne mjere iskaže izrazite teškoće u prilagodbi i otežano prihvaća odgojne utjecaje i mjere utvrđene pojedinačnim programom postupanja.

(2) Maloljetnik se može razvrstati u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora i na njegov zahtjev iz razloga osobne sigurnosti.

(3) O razvrstavanju u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora iz razloga navednih u stavcima 1. i 2. ovog članka odlučuje upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

(4) Odluka o razvrstavanju u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora kao i provedba dodatnog pojedinačnog programa postupanja prema maloljetniku, preispituje se svakih 7 dana, a po potrebi i češće.

(5) Odluka se upisuje u osobnik.

(6) U odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora poduzimaju se pojačane mjere skrbi, zaštite, podučavanja, nadzora te individualni rad s maloljetnikom radi dodatnog utjecaja na njegov odgoj, razvijanje ličnosti, osobne odgovornosti ili sigurnosti.

(7) Program postupanja prema maloljetniku kao i vrijeme boravka u odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora, dopunit će se ovisno o razlozima razvrstavanja i uspješnosti provedbe programa postupanja.

(8) Maloljetniku koji je razvrstan u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora neće se odobriti pogodnosti izlaska.

PREHRANA MALOLJETNIKA

Članak 11.

Maloljetniku se osiguravaju pripremljeni obroci, najmanje tri obroka dnevno kalorijske vrijednosti od najmanje 3000 kcal. Kvaliteta i veličina obroka mora zadovoljavati prehrambene i higijenske standarde. Obroci moraju biti primjereni dobi, zdravlju i prirodi posla koji maloljetnik obavlja te njegovim vjerskim i kulturnim potrebama.

RASPOLAGANJE NOVCEM I NABAVA POTREPŠTINA

Članak 12.

(1) Maloljetnik može primati i slati novac posredovanjem Zavoda.

(2) Kontrolu utroška novca obavlja nadležna službena osoba Zavoda.

Članak 13.

(1) Maloljetniku se osigurava redovita nabava potrepština za osobnu uporabu u prodavaonici za maloljetnike, s pologa njegovih novčanih sredstava.

(2) U slučaju da Zavod nema prodavanicu za maloljetnike, nabavu stvari za osobnu uporabu maloljetnika, na njegov zahtjev, obavlja osoba koju za to odredi upravitelj.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 14.

(1) Zdravstvena zaštita maloljetnika obuhvaća: opći liječnički pregled, liječenje u Zavodu, bolničko liječenje u Zatvorskoj bolnici, stomatologa i brigu o psihičkom zdravlju.

(2) Ukoliko se liječenje ne može obaviti u Zatvorskoj bolnici, Zavod će pribaviti mišljenje te bolnice o potrebi upućivanja maloljetnika na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu o čemu će upravitelj obavijestiti nadležni sud i centar za socijalnu skrb.

(3) O upućivanju maloljetnika na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav.

(4) U slučaju žurnosti o upućivanju će odlučiti upravitelj i o tome obavijestiti Središnji ured Uprave za zatvorski sustav.

(5) Maloljetniku će se pružiti hitna medicinska pomoć tijekom čitavog dana i noći.

Članak 15.

(1) Liječnik je obvezan napisati posebno izvješće o ozljedama utvrđenim prilikom prijama maloljetnika u Zavod kao i o ozljedama, utvrđenim na zahtjev maloljetnika koje je zadobio tijekom boravka u Zavodu. Posebno izvješće sadrži: izjave maloljetnika važne za liječnički pregled, uključujući i navode o eventualnom zlostavljanju, rezultate dobivene pregledom i mišljenje liječnika.

(2) Ako je zaprimljenog maloljetnika prethodno pregledao drugi liječnik, liječnik koji obavlja naknadni pregled, može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću ili može maloljetnika uputiti na poseban pregled.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka ulaže se u osobnik maloljetnika i prosljeđuje upravitelju.

(4) Upravitelj će proslijedit izvješće državnom odvjetniku za mladež i sucu za mladež ako je liječnik utvrdio teške tjelesne ozljede maloljetnika.

Članak 16.

(1) Liječnik je dužan dati informaciju o zdravstvenom stanju maloljetnika na zahtjev obitelji ili zakonskog zastupnika maloljetnika, odnosno izvjestiti ih u slučaju značajnih promjena u zdravlju maloljetnika.

(2) Upravitelj je dužan odmah obavijestiti obitelj ili zakonskog zastupnika maloljetnika, u slučaju maloljetnikove hospitalizacije ako traje duže od 48 sati.

Članak 17.

(1) Maloljetnik je dužan tijekom liječenja držati se uputa liječnika.

(2) U slučaju zaraznih bolesti upravitelj će postupiti prema propisima o javnom zdravstvu te na pisani prijedlog liječnika može zabraniti posjete, primanje pošiljaka ili izlaske iz Zavoda.

Članak 18.

(1) Po pisanoj preporuci liječnika, bolesni će maloljetnik biti pošteđen od rada i pohađanja nastave. Liječnik može maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana u Zavodu ili u stacionaru.

(2) Maloljetnik može konzumirati samo one lijekove koje odredi liječnik i u količini koju odredi liječnik, prema općim propisima.

Članak 19.

(1) Maloljetnik ili roditelj odnosno skrbnik maloljetnika mogu pisanim zahtjevom zatražiti pregled liječnika specijalista, ako takav pregled nije odredio liječnik Zavoda.

(2) Ako se nalazom liječnika utvrdi da nema bolesti ili nema novih spoznaja o bolesti, troškove pregleda snosi maloljetnik, odnosno osoba koja je podnijela zahtjev.

(3) Ovisno o sigurnosnim razlozima, upravitelj će odlučiti u kojoj će se ustanovi specijalistički pregled izvršiti.

Članak 20.

(1) Trudnoj maloljetnici i majci s djetetom koja je rodila za vrijeme izvršavanja odgojne mjere, osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita tijekom trudnoće i porođaja.

(2) Trudnu maloljetnicu može se šest tjedana prije poroda smjestiti u odjel za rodilje, a na prijedlog liječnika i prije. Porod maloljetnice obavit će se u zdravstvenoj ustanovi. Nakon poroda maloljetnica se može smjestiti u odjel za rodilje. Maloljetnica može ostati s djetetom u odjelu za rodilje dok je na izvršavanju odgojne mjere. Dijete može ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju odluke centra za socijalnu skrb.

(3) Opremu za dijete te stručnu skrb i zdravstvenu zaštitu djeteta osigurava Zavod.

(4) Ovlaštena osoba centra za socijalnu skrb dužna je jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće, posjetiti Zavod radi nadzora odnosa majke i djeteta, te poduzeti odgovarajuće mjere ako je to potrebno.

(5) Poslove na kojima u Zavodu može raditi trudnica, rodilja i majka, uz koju je dijete do navršene treće godine života, predlaže liječnik.

(6) Zavod će osigurati uključivanje djeteta u predškolsku ustanovu izvan Zavoda dok se maloljetnica nalazi na izvršavanju odgojne mjere.

SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA

Članak 21.

(1) Izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, izvršava se u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili Zavodu prema posebnim programima liječenja i tretmana ovisnika.

(2) Izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, izvršava se u odgovarajućoj zdravsvenoj ustanovi, a može se izvršavati i u Zavodu pod nadzorom psihijatra.

DOPISIVANJE, POSJETE, PRIMANJE POŠILJAKA I TELEFONIRANJE

Članak 22.

(1) Maloljetnik se dopisuje s članovima obitelji bez ograničenja. Članovi obitelji su: bračni i izvanbračni drug, rođak po krvi u ravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, rođak u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno i srodnik po tazbini do drugoga stupnja.

(2) Maloljetnik se može dopisivati i s drugim osobama, udrugama i organizacijama za koje se ocjeni da će na njega pozitivno utjecati.

(3) S tijelima državne vlasti, ustanovama s javnim ovlastima i braniteljem te organizacijama za zaštitu ljudskih prava, maloljetnik se može dopisivati bez ograničenja i kontrole sadržaja pismena.

(4) Pismena iz stavka 1. i 2. ovog članka upućena maloljetniku, odgojitelj predaje maloljetniku nakon kontrole sadržaja.

(5) Pismena čiji sadržaj ne doprinosi svrhovitosti izvršavanja pojedinačnog programa postupanja, ne uručuju se maloljetniku, već se odlukom upravitelja odlažu u osobnik. Pismena čiji sadržaj potiče, opisuje ili upućuje na izvršenje kaznenog djela ili kažnjive radnje, odlukom upravitelja odlažu se u osobnik o čemu se izvješćuje maloljetnik, sud i državno odvjetništvo.

(6) Na odluku upravitelja, maloljetnik ima pravo pisane pritužbe sudu za mladež.

(7) Odgojitelju je zabranjeno obznanjivanje sadržaja pismena, osim u službene svrhe.

Članak 23.

(1) Maloljetnik može od članova obitelji iz članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika i drugih osoba, udruga ili organizacija za koje se ocijeni da na njega pozitivno odgojno utječu po odobrenju upravitelja primati pakete i novčane pošiljke.

(2) Sadržaj paketa kontrolira službenik odjela osiguranja, odnosno službena ovlaštena osoba uz obaveznu nazočnost maloljetnika. Ukoliko se u paketu nađu stvari ili tvari koje maloljetnik ne smije zadržati, iste se uz potvrdu oduzimaju, ili stavljaju na polog ili uništavaju.

(3) Popis dopuštenih stvari propisan je Kućnim redom Zavoda.

(4) Na odluku službene osobe o uskrati sadržaja paketa iz stavka 2. ovog članka, maloljetnik ima pravo pisane pritužbe nadležnom sudu za mladež.

(5) Upravitelj može maloljetniku ograničiti ili uskratiti pravo primanja paketa ukoliko to nalažu razlozi sigurnosti.

(6) Sadržaj paketa za koji se sumnja da je namijenjen izvršenju kaznenog djela, predat će se nadležnom državnom tijelu.

Članak 24.

(1) Uz odobrenje upravitelja, maloljetnika u Zavodu mogu posjećivati osobe navedene u članku 22. ovog Pravilnika.

(2) Posjete se obavljaju u trajanju i vremenu određene rasporedom dnevnih aktivnosti maloljetnika, a po odobrenju upravitelja i izvan tog vremena. Posjete se mogu nadzirati o čemu odlučuje upravitelj na prijedlog odgojitelja.

(3) U slučaju neprimjerenog ponašanja maloljetnika ili njegova posjetitelja, posjeta se može prekinuti.

(4) Ako se ocijeni da posjetitelj štetno utječe na maloljetnika, istom se po odluci upravitelja mogu zabraniti posjete, uz obavijest sudu i centru za socijalnu skrb.

(5) Na odluku upravitelja iz stavka 4. ovog članka, maloljetnik ima pravo pritužbe i podnošenja zahtjeva za zaštitu prava sukladno članku 51. ovog Pravilnika.

(6) Maloljetna trudnica te majka i dijete imaju pravo na tjedne posjete članova obitelji.

(7) Svaka posjeta maloljetniku će se evidentirati.

(8) Branitelj može posjećivati maloljetnika bez ograničenja u vremenu i trajanju. Posjeta branitelja nadzirat će se samo na njegov zahtjev.

Članak 25.

(1) Maloljetnik može uz odobrenje upravitelja telefonski kontaktirati s osobama navedenim u članku 22. ovog Pravilnika, za koje se ocijeni da na njega neće štetno utjecati.

(2) Telefonski razgovori maloljetnika mogu se nadzirati.

(3) Maloljetniku će se dnevnim rasporedom aktivnosti omogućiti obavljanje telefonskih razgovora na vlastiti trošak.

JAVNI NASTUPI I FOTOGRAFIRANJE MALOLJETNIKA

Članak 26.

(1) Maloljetniku nije dopušteno istupati u elektronskim i tiskovnim medijima ili nastupati u javnosti.

(2) Pojedinačno ili skupno fotografiranje ili snimanje maloljetnika u Zavodu i na javnim manifestacijama, uz pristanak maloljetnika odobrava Središnji ured, nakon pribavljenog mišljenja upravitelja, suca za mladež koji nadzire izvršavanje odgojne mjere i roditelja odnosno skrbnika maloljetnika, pod uvjetima i na način kojim će se zaštititi identitet maloljetnika i podaci koji se smatraju službenom tajnom.

(3) Mišljenja iz stavka 2. ovog članka pribavlja Zavod.

OBRAZOVANJE

Članak 27.

(1) Maloljetniku se omogućava osnovno i srednje obrazovanje prema njegovim sposobnostima i sklonostima te mogućnostima Zavoda.

(2) Maloljetnik se može obrazovati i izvan Zavoda, ako je to pojedinačnim programom postupanja utvrđeno.

(3) Na zahtjev maloljetnika i njegovih roditelja odnosno skrbnika, maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti s obrazovanjem prema započetom ili osobno odabranom programu izobrazbe u školi ili učilištu izvan Zavoda. Odluku o tome donosi upravitelj sukladno sigurnosnoj procjeni i uz suglasnost nadležnog suda za mladež.

(4) Troškove vezane uz obrazovanje iz stavka 3. ovog članka snose roditelji odnosno osobe koje su po zakonu obvezne uzdržavati maloljetnika.

Članak 28.

(1) Maloljetnik koji nije završio obvezno osnovno obrazovanje, obvezan je isto nastaviti.

(2) Planovi i programi nastavka obrazovanja maloljetnika utvrđuju se na temelju općih propisa.

(3) Obrazovanje maloljetnika utječe na ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja.

Članak 29.

(1) Zavod omogućava maloljetniku strukovno obrazovanje u slučaju kada je to pojedinačnim programom postupanja utvrđeno.

(2) Uvjeti za upis, nastavni planovi i programi utvrđuju se prema općim propisima.

Članak 30.

(1) Maloljetniku koji se obrazuje, Zavod osigurava nesmetano pohađanje nastave, osnovni školski pribor i udžbenike, ako ih nije osigurao roditelj odnosno skrbnik.

(2) Maloljetniku iz stavka 1. ovog članka osigurat će se za učenje odgovarajuće vrijeme i prostor.

Članak 31.

Odgojitelji su obvezni pomagati u učenju i pratiti tijek obrazovanja maloljetnika te surađivati s učiteljima, nastavnicima i strukovnim učiteljima. Zapažanja i bilješke o tijeku obrazovanja, obvezni su redovito unositi u osobnik maloljetnika.

Članak 32.

(1) Nakon završetka obrazovanja maloljetnik dobiva o tome pisani dokaz.

(2) Pisani dokaz ne smije ni na koji način ukazivati na činjenicu da je maloljetnik obrazovanje stekao za vrijeme izvršavanja odgojne mjere u odgojnom zavodu.

RAD MALOLJETNIKA

Članak 33.

(1) Maloljetniku će se omogućiti rad u Zavodu ili izvan Zavoda prema njegovim psihofizičkim sposobnostima, stručnom osposobljenošću i mogućnostima Zavoda.

(2) Upravitelj će, uz suglasnost Središnjeg ureda, utvrditi popis i opis poslova s pripadajućim koeficijentima složenosti, na kojima mogu raditi maloljetnici.

(3) Maloljetnika na mjesto rada raspoređuje upravitelj, na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

(4) Maloljetnika se upoznaje s odlukom iz stavka 3. ovog članka.

Članak 34.

(1) Maloljetnik ima pravo na naknadu za rad ovisno o složenosti poslova, postignutim rezultatima rada, vremenu provedenom na radu i odnosu prema radu, a prema odluci o rasporedu na rad. Naknada za rad maloljetniku isplatit će se na polog, u pravilu početkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

(2) Osnovica za izračun naknade za rad maloljetnika iznosi 20% od bruto osnovice za obračun plaća državnih službenika. O izvršenoj uplati naknade za rad izvijestit će se svaki maloljetnik putem isplatne liste, koju će osobno potpisati.

(3) Rad maloljetnika utječe na ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja.

Članak 35.

(1) Maloljetnika će se osposobiti za korištenje mjera zaštite na radu. Osposobljavanje za korištenje mjera zaštite na radu provodi ovlaštena osoba Zavoda i o tome maloljetniku izdaje potvrdu koja se ulaže u njegov osobnik.

(2) Maloljetnik je dužan pridržavati se mjera zaštite na radu i upotrebljavati zaštitna sredstva i opremu.

Članak 36.

Ako maloljetnik prihvati obavljanje poslova za koje je prema općim propisima potreban posebni zdravstveni pregled, a zatim te poslove odbije raditi prije isteka roka valjanosti zdravstvene svjedodžbe, zatražit će se od maloljetnika naknada troškova pregleda.

Članak 37.

(1) Radno vrijeme maloljetnika traje najviše osam sati dnevno.

(2) Noćni i prekovremeni rad zabranjen je osobama mlađim od 18 godina.

Članak 38.

Maloljetniku koji pohađa školu i radi, odnosno obavlja stručnu praksu u okviru strukovne izobrazbe i stručnog osposobljavanja, određuje se radno vrijeme ovisno o satnici verificiranog programa osposobljavanja.

Članak 39.

Maloljetnik koji radi puno radno vrijeme ima za vrijeme stanke pravo na obrok.

Članak 40.

(1) Maloljetnik koji radi ima pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor prema Pravilniku o radu i strukovnoj izobrazbi, te naknadi za rad i nagradi.

(2) Maloljetnik može koristiti godišnji odmor u Zavodu ili izvan Zavoda o čemu odluku donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Članak 41.

Maloljetniku koji oboli na radu ili u svezi s radom, pripada naknada za vrijeme spriječenosti za rad prema općim propisima o radu.

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Članak 42.

(1) U Zavodu i izvan Zavoda organiziraju se radionice slobodnih aktivnosti te drugi oblici kulturnog, društvenog i sportskog života, sukladno interesu maloljetnika i mogućnostima Zavoda.

(2) Uključenje maloljetnika u radionice slobodnih aktivnosti sastavni je dio odgojnog rada koji se određuje pojedinačnim programom postupanja.

Članak 43.

(1) Maloljetniku će se u Zavodu omogućiti korištenje knjiga iz knjižnice i po mogućnosti čitanje dnevnog tiska, praćenje TV i radio programa.

(2) Maloljetnik može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda na vlastiti trošak.

(3) Maloljetnik može po odobrenju upravitelja na prijedlog Stručnog tima Zavoda nabavljati knjige, časopise i tiskovine na vlastiti trošak.

VJERSKE POTREBE

Članak 44.

(1) Zavod će maloljetniku omogućiti ostvarivanje vjerskih potreba u skladu s vjerskom pripadnošću i mogućnostima Zavoda.

(2) Prisustvovanje vjerskim obredima je dobrovoljno.

(3) Na traženje maloljetnika koji ne ostvaruje pogodnosti izlaska izvan Zavoda, Zavod će omogućiti kontakte s predstavnikom njegove vjerske zajednice u Zavodu.

ZAVODSKA ZAJEDNICA MALOLJETNIKA

Članak 45.

(1) Svi maloljetnici Zavoda čine Zavodsku zajednicu maloljetnika.

(2) Zavodska zajednica maloljetnika bira Odbor zavodske zajednice koju čine predstavnici odgojnih skupina. Sastancima Odbora obvezno prisustvuje odgojitelj.

(3) Svaka odgojna skupina bira svog predstavnika u Odbor zavodske zajednice.

(4) Članovi Odbora biraju predsjednika i njegovog zamjenika. Odbor Zavodske zajednice sastaje se po potrebi. O zaključcima Odbora sastavlja se zapisnik. Djelovanje Odbora uređuje se Kućnim redom Zavoda.

(5) Odbor daje prijedloge za unapređivanje života i rada Zavodske zajednice i korištenja slobodnog vremena.

OCJENJIVANJE PROVEDBE POJEDINAČNOG PROGRAMA POSTUPANJA

Članak 46.

(1) Postupak ocjenjivanja provedbe pojedinačnog programa postupanja maloljetnika podrazumijeva ocjenu ponašanja, rada, obrazovanja te rezultata u provođenju općih i posebnih programa.

(2) Ocjene provedbe pojedinačnog programa postupanja su: A – naročito uspješan, B – uspješan, C – zadovoljava, D – ne zadovoljava.

(3) Tim odgojne skupine, na temelju praćenja provedbe pojedinačnog programa postupanja, Stručnom timu Zavoda predlaže ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja.

(4) Ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja donosi upravitelj.

(5) Postupak ocjenjivanja provedbe pojedinačnog programa postupanja maloljetnika propisat će se Kućnim redom Zavoda.

NAGRAĐIVANJE MALOLJETNIKA

Članak 47.

(1) Maloljetnika se može pohvaliti ili nagraditi za postignute rezultate u provedbi pojedinačnog programa postupanja ostvarene u području rada, ponašanja, obrazovanja, slobodnog vremena i slično.

(2) Maloljetnik se može nagraditi za pružanje pomoći drugoj osobi u Zavodu ili izvan njega, ili za intervenciju kojom je spašen život ili imovina.

(3) Maloljetnik može biti pohvaljen ili nagrađen:

1. pisanom pohvalom,

2. nagradom u stvarima,

3. novčanom nagradom,

4. nagradnim izlaskom (samostalnim ili organiziranim) dva puta do 14 dana godišnje.

(4) Na prijedlog Stručnog tima, upravitelj će najmanje jednom u šest mjeseci, utvrditi popis maloljetnika koji su ostvarili uvjete za nagradu te odrediti vrstu i visinu nagrade.

(5) Novčana nagrada ili nagrada u stvarima ne može iznositi više od 20% od naknade za rad maloljetnika za puni fond sati u redovnom radnom vremenu.

(6) Kriterije za nagrađivanje iz stavka 3. točke 4. ovog članka propisati će se Kućnim redom Zavoda.

POGODNOSTI MALOLJETNIKA

Članak 48.

(1) Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na pružanje povjerenja maloljetniku, promicanje i održavanje odnosa s obitelji, drugim osobama i javnim službama, kao i aktivno sudjelovanje u ostvarivanju pojedinačnog programa postupanja.

(2) Pogodnosti su:

1. slobodno raspolaganje određenim novčanim iznosom s pologa unutar Zavoda,

2. višekratno telefoniranje,

3. produljeni boravak u zajedničkim prostorijama,

4. držanje osobnih predmeta iz članka 6. stavka 5. ovog Pravilnika,

5. izlazak s odgojiteljem u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

6. izlazak s posjetiteljem u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

7. samostalni izlasci u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

8. izlazak u trajanju do 120 sati u mjesto prebivališta, odnosno boravišta, ili drugo mjesto,

9. korištenje godišnjeg odmora u mjestu prebivališta, odnosno boravišta, ili drugom mjestu,

10. terapijski izlazak s nadzorom ili bez nadzora terapeuta u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto u kojem se provodi terapija.

(3) Pogodnosti iz točke 8. do 10. ovog članka odobrava upravitelj uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

(4) O odobrenju pogodnosti Zavod će obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

(5) Pogodnosti izlaska ne mogu se koristiti izvan teritorija Republike Hrvatske.

Članak 49.

(1) Izvanredni izlasci su:

1. prigodni skupni sportski, kulturni, i društveni izlasci uz nadzor,

2. izlaz do 7 dana (smrtni slučaj ili teža bolest članova obitelji, vjenčanje i slično).

(2) Izvanredne izlaske iz stavka 1. ovog članka odobrava upravitelj na temelju pisanog i dokumentiranog prijedloga Stručnog tima Zavoda, maloljetnika ili roditelja odnosno skrbnika, uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb kojeg se o odobrenom izlasku obavještava.

Članak 50.

(1) Prilikom korištenja izlazaka iz Zavoda izdaje se dozvola o korištenju izlazaka (izlaznica), a primjerak izlaznice odlaže se u osobnik.

(2) Ovisno o vrsti izlaska, izlaznica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, vrstu izlaska koju koristi, osobne podatke posjetitelja odnosno ime i prezime odgojitelja s kojim je na izlasku, datum i sat izlaska i povratka, aktivnosti kojima će se baviti za vrijeme izlaska, mjesto korištenja izlaska, nadležno tijelo kojem se mora javiti i vrijeme kada se mora javiti, ako se to posebno zatraži.

(3) Izlaznicu potpisuje upravitelj.

(4) Maloljetnik, službena osoba, skrbnik i tijelo navedeno u izlaznici postupiti će po nalozima navedenim u izlaznici.

(5) Maloljetnik je obvezan držati kod sebe izlaznicu za vrijeme korištenja izlaska izvan Zavoda i predočiti ju službenim osobama na njihovo traženje, a po povratku istu predati službenoj osobi Zavoda.

PRAVO MALOLJETNIKA NA PRITUŽBU

Članak 51.

(1) Maloljetnik ima pravo pisane i usmene pritužbe upravitelju na postupke i odluke službenika i namještenika Zavoda, zbog povrede njegovih prava ili kad smatra da su mu učinjene nepravilnosti tijekom izvršavanja odgojne mjere.

(2) Svaku pritužbu upravitelj mora ispitati i o njoj donijeti pisanu odluku u roku 3 dana od primitka pritužbe.

(3) Ako maloljetnik nije zadovoljan donesenom odlukom upravitelja povodom pritužbe, a radi se o uskrati ili povredi maloljetnikovih zakonskih prava u postupanju, ima pravo preko uprave Zavoda pisanim putem zatražiti da o opravdanosti pritužbe odluči vijeće za mladež županijskog suda na čijem području je Zavod.

(4) Tijekom izvršavanja odgojne mjere, Zavod je obvezan maloljetniku osigurati pravnu pomoć.

(5) U svrhu osiguranja pravne pomoći, Zavod će maloljetniku osigurati raspolaganje adresarom tijela državne vlasti, institucija i organizacija civilnog društva radi zaštite njegovih prava.

POSEBNE MJERE ZAŠTITE I SMJEŠTAJ U POSEBNU PROSTORIJU

Članak 52.

(1) Ako maloljetnik svojim ponašanjem ugrožava osobnu sigurnost, može se odlukom upravitelja smjestiti u posebnu prostoriju radi pružanja hitne psihosocijalne ili medicinske pomoći.

(2) Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji temeljem stavka 1. ovog članka može trajati najduže 24 sata.

(3) Hitna psihosocijalna ili medicinska pomoć, pružit će se odmah.

(4) O ponovnom uključivanju maloljetnika u redovite aktivnosti odlučuje upravitelj nakon pribav-ljenog mišljenja liječnika.

Članak 53.

(1) Maloljetnika koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost drugih ili imovinu Zavoda ovlašteni službenik Zavoda, može smjestiti u posebnu prostoriju, što će se evidentirati.

(2) Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji temeljem stavka 1. ovog članka može trajati najduže 24 sata.

(3) O smještaju iz stavka 2. ovog članka ovlašteni službenik će odmah izvijestiti upravitelja i nadležnog liječnika koji će žurno utvrditi zdravstveno stanje maloljetnika.

(4) Tijekom smještaja maloljetnika u posebnu prostoriju, provodit će se utvrđeni pojedinačni program postupanja, sukladno sigurnosnoj procjeni.

STEGOVNI PRIJESTUPI

Članak 54.

(1) Stegovni prijestupi su lakše ili teže povrede reda i sigurnosti propisane ovim Pravilnikom.

(2) Lakši stegovni prijestupi su:

1. posjedovanje ili uzimanje lijekova bez posebnog odobrenja,

2. posjedovanje ili korištenje nedopuštene stvari, uključujući i novac,

3. davanje drugom na korištenje stvari za koju samo on ima dopuštenje,

4. korištenje tuđe stvari bez odobrenja,

5. boravak u prostoru u kojem se prema dnevnom rasporedu ne bi trebao nalaziti,

6. narušavanje mira (vikanje, preglasno slušanje radijskog i televizijskog prijamnika, lupanje, bacanje stvari i slično),

7. vrijeđanje, prijetnja ili nepristojno ponašanje,

8. kontaktiranje s drugom osobom bez odobrenja,

9. poticanje drugog maloljetnika na ponašanje koje je lakši stegovni prijestup,

10. namjerno onečišćenje prostora Zavoda.

(3) Teži stegovni prijestupi su:

1. sudjelovanje u pobuni,

2. bijeg ili pokušaj bijega iz Zavoda ili tijekom sprovođenja,

3. neovlašteno napuštanje Zavoda,

4. nasilničko ponašanje,

5. zadržavanje bilo koje osobe protiv njezine volje,

6. posjedovanje ili korištenje opasne stvari ili prijenosnog uređaja za snimanje i komuniciranje,

7. sprječavanje pristupa u bilo koji dio Zavoda ovlaštenoj službenoj ili drugoj osobi koja se po odobrenju nalazi u Zavodu,

8. tjelesni napad na bilo koju osobu,

9. namjerno ili grubom nepažnjom ugrožavanje tuđeg zdravlja,

10. sprječavanje u obavljanju poslova ovlaštene službene osobe ili bilo koje druge osobe koja je uključena u provedbu pojedinačnog programa postupanja,

11. posjedovanje ili uzimanje alkohola, opojnih sredstava ili psihoaktivnih tvari,

12. odbijanje testiranja na alkohol, opojna sredstva ili psihoaktivne tvari i zarazne bolesti,

13. namjerno paljenje stvari ili izazivanje požara,

14. namjerno oštećenje ili uništenje sredstva za rad,

15. uporno zanemarivanje osobne higijene ili čistoće prostora u kojima boravi,

16. kockanje i sudjelovanje u nedozvoljenim igrama na sreću,

17. namjerno ugrožavanje vlastitog zdravlja radi onesposobljavanja za izvršavanje obveza,

18. namjerno ili grubom nepažnjom uništenje ili oštećenje tuđe imovine,

19. otpor mjerama sprječavanja opasnosti od zaraze,

20. poticanje drugog maloljetnika na ponašanje koje je teži stegovni prijestup,

21. odbijanje izvršavanja zakonite naredbe ovlaštene službene osobe,

22. neopravdano kašnjenje s pogodnosti izlaska,

23. nepoštivanje obveze zaštite na radu koje je izazvalo ili moglo izazvati težu štetnu posljedicu,

24. davanje lažne obavijesti zbog koje je nastala ili mogla nastati šteta većih razmjera,

25. podučavanje o načinu izvršavanja kaznenog djela prenošenjem osobnog iskustva ili na drugi način,

26. počinjenje tri lakša stegovna prijestupa u razdoblju od mjesec dana,

27. neprimjereno ponašanje za vrijeme korištenja pogodnosti izlaska,

28. nepoštivanje uvjeta ili neizvršavanje obveza tijekom izlaska.

(4) Teži stegovni prijestup je i svako drugo ponašanje koje je prekršaj ili kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti.

STEGOVNE MJERE I POSTUPAK

Članak 55.

Za počinjene stegovne prijestupe, maloljetniku se mogu izreći sljedeće mjere:

1. usmena opomena,

2. ukor,

3. zabrana raspolaganja određenim novčanim iznosom do 30 dana,

4. uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti, u trajanju do 90 dana,

5. izdvajanje u posebnu prostoriju do 7 dana.

Članak 56.

(1) Izvršavanje stegovnih mjera iz članka 55. točke 3., 4., i 5. ovog Pravilnika, upravitelj može odgoditi uz uvjet da kažnjeni maloljetnik ne počini novi stegovni prijestup u roku kušnje od jednog do tri mjeseca.

(2) Ako uvjetno kažnjeni maloljetnik bude ponovno stegovno kažnjavan, opozvat će se uvjetno izrečena stegovna mjera.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka maloljetniku će se izreći jedna ili više stegovnih mjera sukladno članku 55. ovog Pravilnika.

(4) Vrijeme koje maloljetnik provede u odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora, računat će se kao izvršavanje stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju, ako je ista izrečena prije smještaja maloljetnika u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora.

Članak 57.

(1) Stegovni postupak vodi se prema prijedlogu odgojitelja, a na temelju pisane prijave službenika koji ima saznanje o počinjenom stegovnom prijestupu ili maloljetnika koji o tome ima neposredno saznanje.

(2) U stegovnom postupku saslušat će se maloljetnika i druge osobe koje mogu pridonijeti utvrđivanju činjenica.

(3) Stegovni postupak provodi i stegovne mjere izriče upravitelj ili osoba koju on odredi.

(4) Upravitelj će maloljetnika na njemu razumljiv način upoznati s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka, dokazima koji ga terete te pravu da se na njih očituje.

(5) U stegovnom postupku može se izreći jedna ili više stegovnih mjera.

(6) O tijeku stegovnog postupka vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju voditelj stegovnog postupka, zapisničar i maloljetnik.

(7) Stegovnom postupku prisustvuje odgojitelj.

(8) Odluka o stegovnoj mjeri uručuje se maloljetniku. Maloljetnik ima pravo žalbe prema članku 48. stavku 2. Zakona.

(9) Odluka se ulaže u osobnik, bilježi se u propisani obrazac osobnika i Knjigu stegovnih postupaka.

Članak 58.

(1) Izvješće o počinjenom stegovnom prijestupu mora biti podneseno u roku 24 sata od saznanja o počinjenju.

(2) Po primitku izvješća iz stavka 1. ovog članka, odgojitelj je obvezan u roku 3 dana pripremiti stegovni postupak s prijedlogom stegovne mjere vodeći računa o postupnosti izricanja stegovnih mjera.

(3) Stegovni postupak mora se provesti i odluka donijeti žurno, a najkasnije u roku 3 dana od dana podnošenja prijedloga.

(4) Stegovni postupak neće se pokrenuti ukoliko je od izvršenog stegovnog prijestupa proteklo 3 mjeseca, osim u slučaju bijega maloljetnika.

(5) Za počinjene stegovne prijestupe koji imaju obilježja kaznenog djela, vođenje stegovnog postupka zastarijeva prema propisima o zastari kaznenog progona.

(6) Izrečena stegovna mjera neće se provesti, ako je od njenog izricanja proteklo više od 6 mjeseci.

IZVRŠAVANJE STEGOVNE MJERE IZDVAJANJA U POSEBNU PROSTORIJU

Članak 59.

(1) Prostorija u kojoj se izvršava stegovna mjera izdvajanja u posebnu prostoriju mora biti zračna, osvijetljena danjim i umjetnim svjetlom, zagrijana u skladu s klimatskim uvjetima, opremljena krevetom, posteljinom, stolom i stolicom.

(2) Maloljetniku se mora osigurati neograničen pristup vodi za piće i sanitarnom čvoru.

(3) Maloljetniku je za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji dopušteno držanje:

1. noćnog rublja, odjeće i obuće,

2. predmeta za osobnu higijenu, bez pribora za brijanje,

3. knjiga i udžbenika.

(4) Za vrijeme izdvajanja u posebnu prostoriju, maloljetniku će se osigurati boravak na zraku u trajanju najmanje 3 sata dnevno uz nadzor ovlaštene službene osobe, odnosno službenika Odjela osiguranja kao i provođenje osobne higijene.

(5) Ovlaštena službena osoba, odnosno službenik Odjela osiguranja provodit će mjere pojačanog nadzora maloljetnika tijekom izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Članak 60.

(1) Nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, liječnik će pregledati maloljetnika te utvrđeno zdravstveno stanje upisati u njegov zdravstveni karton i Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

(2) Pregled iz stavka 1. ovog članka obavit će se odmah, a najkasnije 12 sati nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju.

(3) Za vrijeme boravka maloljetnika u posebnoj prostoriji liječnik odnosno nadležno medicinsko osoblje, obavljat će dnevni nadzor zdravstvenog stanja maloljetnika i svoja zapažanja upisati u Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Članak 61.

(1) Tijekom izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, odgojitelj će pojačano individualno raditi s maloljetnikom i organizirati mu vrijeme uključivanjem u aktivnosti predviđene pojedinačnim programom postupanja.

(2) Za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji, maloljetniku se neće odobriti pogodnosti.

(3) Na prijedlog Stručnog tima Zavoda ili liječnika, upravitelj može odlukom prekinuti izvršavanje mjere maloljetniku u posebnoj prostoriji, ako procijeni da bi takva odluka mogla pozitivno utjecati na daljnji tijek izvršavanja odgojne mjere ili je to potrebno radi zaštite zdravlja maloljetnika.

POSLOVI OSIGURANJA

Članak 62.

(1) Poslove osiguranja u Zavodu obavlja pravosudna policija odnosno ovlaštene službene osobe osposobljene za rad s maloljetnicima.

(2) Pravosudna policija odnosno ovlaštene službene osobe obavljaju poslove propisane Zakonom o izvršavanju kazne zatvora, u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Pravilnikom ili Zakonom.

PRETRAGA STVARI I PROSTORIJA I OSOBNA PRETRAGA

Članak 63.

(1) Redovna pretraga stvari i prostorija u kojima borave maloljetnici obavlja se uz njihovu prisutnost i izvan vremena određenog za neprekidan odmor maloljetnika.

(2) Maloljetnika se može osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih tjelesnih otvora. Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo liječnik.

(3) Pretraga i pregled iz stavka 1. i 2. ovog članka obaviti će se uvijek kada postoji opravdana sumnja na narušavanje sigurnosti Zavoda.

(4) S predmetima izuzetim pretragom i pregledom postupit će se prema članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

PRIMJENA SREDSTAVA PRISILE

Članak 64.

(1) Sredstva prisile prema maloljetniku mogu se primjeniti temeljem članka 51. Zakona.

(2) Nakon primjene sredstva prisile sastavlja se izvješće koje sadrži podatke o: datumu i mjestu te osobi prema kojoj su primijenjena sredstva prisile, vrsti sredstava prisile, razlozima i načinu primjene, opisu ozljeda koje su nastale na maloljetniku primjenom sredstava prisile kao i podatke o službeniku koji je sredstvo prisile primijenio te eventualne ozljede nastale kod tog službenika ili druge osobe.

POSTUPANJE U SLUČAJU BIJEGA

Članak 65.

(1) Bijegom se smatra svako udaljenje maloljetnika iz Zavoda bez odobrenja, kao i nevraćanje u Zavod sa izlaska u trajanju dužem od dvadeset četiri sata.

(2) Ovlaštena službena osoba će poduzeti mjere da maloljetnika onemogući u bijegu.

(3) O svakom bijegu ili pokušaju bijega ovlaštena službena osoba odmah izvješćuje upravitelja, a upravitelj Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, suca za mladež koji je izrekao odgojnu mjeru i roditelja odnosno skrbnika.

(4) Upravitelj će o bijegu maloljetnika odmah obavijestiti policijsku upravu prema sjedištu Zavoda, odnosno odjela Zavoda izvan sjedišta, radi poduzimanja mjera traganja, izdavanja tjeralice i utvrđivanja činjenica u svezi s bijegom.

(5) Za vrijeme bijega izvršavanje odgojne mjere ne teče.

PREKID IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 66.

(1) Prekid izvršavanja odgojne mjere je privremeno otpuštanje maloljetnika iz Zavoda za koje vrijeme izvršavanje odgojne mjere ne teče.

(2) Rješenje o prekidu izvršavanja odgojne mjere donosi sudac izvršenja prema sjedištu Zavoda.

(3) Prekid izvršavanja odgojne mjere može se odobriti na molbu maloljetnika, njegovih roditelja odnosno skrbnika i upravitelja.

(4) Na prekid izvršavanja odgojne mjere primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

UVJETNI OTPUST

Članak 67.

(1) Prijedlog za uvjetni otpust mogu podnijeti maloljetnik, roditelj odnosno skrbnik maloljetnika i upravitelj.

(2) Upravitelj nadležnom sudu za mladež dostavlja obrazloženi prijedlog za uvjetni otpust maloljetnika koji sadrži: osobne podatke maloljetnika, podatke o kaznenom djelu, sigurnosnoj mjeri, anamnestičke i dijagnostičke podatke o maloljetniku, tijeku izvršavanja odgojne mjere, učinku odgojnih postupaka i postignutim rezultatima u obrazovanju i radu, procjenu rizičnosti i plan poslijepenalnog prihvata maloljetnika tijekom uvjetnog otpusta.

(3) Zavod će dostaviti podatke iz stavka 2. ovog članka na zahtjev suda za mladež prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

(4) Na uvjetni otpust maloljetnika primjenjuju se odredbe Zakona o sudovima za mladež i Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

OBUSTAVA IZVRŠENJA I ZAMJENA ODLUKE O ODGOJNOJ MJERI

Članak 68.

(1) Kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne mjere postignuta ili se daljnjim izvršavanjem odgojne mjere neće pridonijeti pozitivnim promjenama u ponašanju maloljetnika, upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda nadležnom sudu za mladež, podnosi prijedlog za obustavu izvršenja ili zamjenu odluke o odgojnoj mjeri.

(2) Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda za mladež o obustavi izvršenja odgojne mjere ili zamjeni iste drugom odgojnom mjerom.

Članak 69.

(1) Pripremu maloljetnika za obustavu izvršenja i zamjenu odluke o odgojnoj mjeri provodi Zavod u suradnji s nadležnim centrom za socijalnu skrb i roditeljem odnosno skrbnikom maloljetnika.

(2) U pripremi i provedbi poslijepenalnog prihvata maloljetnika mogu sudjelovati i organizacije civilnog društva, ako je to u njegovom interesu.

OTPUŠTANJE MALOLJETNIKA S IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 70.

(1) Prilikom otpuštanja, maloljetnik će se razdužiti, sukladno odredbama Kućnog reda Zavoda.

(2) Uprava Zavoda je obvezna predati maloljetniku sve dragocjenosti, novac i osobne predmete s pologa stvari i novca.

(3) Primopredaja se zapisnički utvrđuje i ovjerava potpisom maloljetnika i ovlaštene osobe Zavoda. Jedan primjerak zapisnika predaje se maloljetniku, a drugi se ulaže u osobnik maloljetnika.

Članak 71.

(1) Prilikom otpuštanja iz Zavoda, maloljetniku se obvezno utvrđuje zdravstveno stanje i po odluci liječnika, opskrbljuje ga se nužnim lijekovima.

(2) O utvrđenom zdravstvenom stanju maloljetnika, liječnik izdaje potvrdu i ako je to potrebno, uputu za daljnje liječenje.

Članak 72.

(1) Prilikom otpusta, maloljetniku se predaje otpusnica iz Zavoda, a jedan primjerak iste ulaže se u osobnik maloljetnika.

(2) Otpusnica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, datum i mjesto rođenja, datum otpusta, adresu prebivališta odnosno boravišta u koje se otpušta i količinu novca s kojom se otpušta, adresu roditelja odnosno skrbnika, nadležnog centra za socijalnu skrb zaduženog za prihvat maloljetnika i datum s kojim se maloljetnik mora javiti u centar za socijalnu skrb.

(3) Uz otpusnicu, maloljetniku se uručuje i potvrda o zdravstvenom stanju iz članka 71. ovog Pravilnika, dokaz o završenom obrazovanju prema članku 32. ovog Pravilnika te potvrda s popisom stvari i iznosom novca s kojim se otpušta.

(4) Primjerak otpusnice dostavlja se nadležnom centru za socijalnu skrb, sucu za mladež i roditelju, odnosno skrbniku maloljetnika.

(5) Ako je dan otpusta nedjelja ili blagdan, Zavod će maloljetnika otpustiti prethodnog dana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

Kućni red iz članka 1. ovog Pravilnika, upravitelj će donijeti u roku tri mjeseca od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Članak 74.

Do stupanja na snagu ovog Pravilnka poslove dijagnostike u Prijamnom odjelu izvršavaju službenici odgovarajućih struka iz Odjela tretmana.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u Odgojni zavod (»Narodne novine«, br. 84/11).

Članak 76.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/81
Urbroj: 514-05-01-02-13-03
Zagreb, 5. veljače 2013.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

Ostali pravilnici: