Narodne novine br.: 21
22.02.2012.

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

563

Na temelju članka 10. stavka 10. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 153/09), ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNIH MJERA POSEBNE OBVEZE, UPUĆIVANJE U DISCIPLINSKI CENTAR, POJAČANA BRIGA I NADZOR, POJAČANA BRIGA I NADZOR UZ DNEVNI BORAVAK U ODGOJNOJ USTANOVI, UPUĆIVANJE U ODGOJNU USTANOVU I UPUĆIVANJE U POSEBNU ODGOJNU USTANOVU

Članak 1.

U Pravilniku o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (»Narodne novine«, broj 141/2011), u članku 2. stavku 1. točki 5. riječi: »odgojni zavod« zamjenjuju se riječima: »odgojnu ustanovu«.

Članak 2.

U članku 115. stavku 1. riječi: »odgojni zavod« zamjenjuju se riječima: »odgojnu ustanovu«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/142

Urbroj: 519-09-1-2/1-12-3

Zagreb, 30. siječnja 2012.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske i ministrica
socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.