NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2055

Na temelju članka 360. stavka 6. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA MIŠLJENJA DJETETA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način utvrđivanja mišljenja djeteta.

Članak 2.

(1) Sud je dužan omogućiti djetetu koje je navršilo četrnaest godina da izrazi svoje mišljenje, osim ako se dijete tome protivi.

(2) Dijete koje je navršilo četrnaest godina izražava svoje mišljenje samostalno, na prikladnom mjestu, a ako sud procjeni da je to s obzirom na okolnosti slučaja potrebno u nazočnosti stručne osobe.

(3) Za potrebe ovog Pravilnika stručnom osobom smatra se psiholog, a iznimno i druga stručna osoba odgovarajuće stručne spreme te stručnih znanja i vještina potrebnih za utvrđivanje mišljenja djeteta.

Članak 3.

(1) Izražavanje mišljenja djeteta mlađeg od četrnaest godina, sud će omogućiti ako je to za donošenje odluke od osobite važnosti, uz pomoć posebnog skrbnika ili stručne osobe.

(2) Kad utvrđuje mišljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina, sud je dužan prethodno upoznati posebnog skrbnika ili stručnu osobu u kojim je stvarima potrebno utvrditi mišljenje djeteta.

(3) Poseban skrbnik prilikom utvrđivanja mišljenja djeteta koristi pomoć stručne osobe, osim ako sam ima stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i utvrđivanje mišljenja djeteta.

Članak 4.

Dijete uvijek izražava svoje mišljenje bez nazočnosti roditelja ili skrbnika, odnosno druge osobe koja skrbi o djetetu.

Članak 5.

(1) Prikladnim mjestom iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika smatra se prostor izvan sudnice opremljen i prilagođen za rad s djetetom, u kojem je nužno osigurati privatnost, sigurnost djeteta i nesmetan rad.

(2) Prikladnim mjestom iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika smatra se poseban prostor suda, poseban prostor centra za socijalnu skrb, Centra za posebno skrbništvo te drugi prostor kojeg odredi sud ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Izražavanje mišljenja djeteta može se omogućiti i putem videoveze, ako za to postoje tehničke mogućnosti.

(4) Izražavanje mišljenja djeteta može se omogućiti u domu roditelja, uz suglasnost roditelja i ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka.

(5) Izražavanje mišljenja djeteta može se omogućiti u domu udomitelja ili fizičke osobe kod koje je dijete smješteno, odnosno u prostoru pravne osobe kod koje je dijete smješteno ukoliko su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

(1) Mišljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina utvrđuje stručna osoba ili poseban skrbnik ako ima stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju s djetetom i utvrđivanje mišljenja djeteta.

(2) Stručna osoba odnosno poseban skrbnik prilikom utvrđivanja mišljenja djeteta moraju primijeniti stručne postupke koji će pomoći djetetu da oblikuje i izrazi svoje mišljenje.

(3) Stručna osoba odnosno poseban skrbnik će utvrđivanje mišljenja djeteta provesti na način koji osigurava potpunu zaštitu djeteta.

(4) Iznimno, za utvrđivanje mišljenja djeteta može se uključiti više stručnih osoba različitih zvanja, ako se procjeni potrebnim s obzirom na razvojne, zdravstvene i druge teškoće ili specifičnosti djeteta.

Članak 7.

(1) Utvrđivanje mišljenja djeteta uključuje pripremu djeteta, procjenu sposobnosti i zrelosti djeteta te izražavanje mišljenja djeteta pri čemu:

– priprema djeteta obuhvaća informiranje djeteta o njegovom pravu izražavanja mišljenja o svim pitanjima koja se na njega odnose, informiranje djeteta o postupku utvrđivanja mišljenja, utjecaju koji izraženo mišljenje može imati na ishod postupka te o uključivanju drugih stručnih osoba iz članka 6. stavka 4. ovog Pravilnika,

– procjena sposobnosti i zrelosti djeteta uključuje procjenu kognitivnih sposobnosti djeteta da oblikuje i izrazi svoje mišljenje na razuman i nezavisan način te da razumije ishode izraženog mišljenja,

– izražavanje mišljenja djeteta ima oblik razgovora, a ne jednostranog ispitivanja, u poticajnom i ohrabrujućem ozračju u kojem će se dijete osjećati sigurno i poštovano te će njegovo mišljenje biti ozbiljno saslušano i uzeto u obzir.

(2) Stručna osoba će djetetu koje nije u stanju govorom izraziti svoje mišljenje, omogućiti da izrazi mišljenje kroz neverbalne oblike komunikacije koji uključuju igru, govor tijela, izraz lica te projektivne tehnike kao i druge oblike izražavanja mišljenja.

Članak 8.

(1) Stručna osoba ili poseban skrbnik ako utvrđuje mišljenje djeteta bez prisutnosti stručne osobe, dužni su izvijestiti sud o utvrđenom mišljenju djeteta u obliku i roku koji odredi sud.

(2) Kad stručna osoba ili poseban skrbnik utvrdi da dijete ne razumije postupak i nije sposobno izraziti svoje mišljenje te da izražavanje mišljenja djeteta predstavlja opasnost za razvoj, odgoj i zdravlje djeteta, prekinut će utvrđivanje mišljenja i o tome izvijestiti sud.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/14

Urbroj: 519-03-1-2/3-14-20

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

Ostali pravilnici: