NN 132/2017 (29.12.2017.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obiteljskoj medijaciji

MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

3045

Na temelju članka 341. stavka. 5. i članka 344. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15.) ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI

Članak 1.

(1) U Pravilniku o obiteljskoj medijaciji (»Narodne novine«, broj 123/15. i 132/15.), u članku 2. stavku 4. datum: »1. siječnja 2018.«, zamjenjuje se datumom: »1. siječnja 2020.«

(2) U stavku 5. datum: »1. siječnja 2018.« zamjenjuje se datumom: »1. siječnja 2020.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obiteljskoj medijaciji objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 31. prosinca 2017. godine.

Klasa: 011-02/17-04/4

Urbroj: 519-04-2-2-1/2-17-1

Zagreb, 18. prosinaca 2017.

Ministrica za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku
Nada Murganić, v. r.