NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2060

Na temelju članka 125. stavka 5. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK O PROVOĐENJU NADZORA NAD OSTVARIVANJEM OSOBNIH ODNOSA DJETETA I RODITELJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se stručna osposobljenost osobe koja obavlja nadzor nad ostvarivanjem osobnih odnosa roditelja i djeteta, dužnosti stručne osobe, mjesto i prostor održavanja osobnih odnosa pod nadzorom, naknada troškova u vezi s nadzorom te visina iznosa i način isplate naknade za provođenje nadzora.

Članak 2.

(1) Nadzor nad osobnim odnosima roditelja i djeteta (u daljnjem tekstu: nadzor) provodi stručna osoba – voditelj nadzora kojeg rješenjem imenuje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu djeteta (u daljnjem tekstu: centar), temeljem pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka centar je dužan donijeti u roku od osam dana od dana primitka pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom.

(3) Provođenje nadzora započinje kada centar za socijalnu skrb donese rješenje o imenovanju voditelja nadzora (u daljnjem tekstu: voditelj).

(4) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

(5) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi centar na temelju zaključka kojim stručni tim centra u stručnoj cjelini, odnosno odjelu nadležnom za djecu, brak i obitelj predlaže voditelja nadzora.

(6) Izbor voditelja nadzora vrši se s liste voditelja nadzora, koju u elektroničkom obliku vodi centar.

Članak 3.

(1) Voditeljem nadzora iz članka 2. stavka 1. može biti imenovan:

– stručni radnik centra za socijalnu skrb, osim ako je sudjelovao u radu na slučaju,

– stručni radnik druge ustanove socijalne skrbi ili

– druga osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Voditelj nadzora iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati uvjete stručne osposobljenosti za voditelja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu, propisane provedbenim propisom kojim se uređuje način provođenja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta.

(3) Voditeljem nadzora ne može biti imenovan službenik zaposlen u tijelu koje provodi nadzor nad centrom.

Članak 4.

(1) Rješenje o imenovanju voditelja nadzora iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika obvezno sadrži:

– osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj roditelja, odnosno osobno ime i adresu druge osobe koja skrbi o djetetu,

– osobno ime, adresu i osobni identifikacijski broj djeteta s kojim se održavaju osobni odnosi,

– broj i datum pravomoćne odluke suda o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom,

– osobno ime i zvanje voditelja nadzora.

(2) Iznimno, rješenjem o imenovanju voditelja nadzora iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu biti imenovana dva voditelja nadzora, ako roditelji i dijete žive na području mjesne nadležnosti različitih centara, a zaključkom stručnog tima na temelju kojeg se donosi rješenje o imenovanju voditelja nadzora je procijenjeno da je zbog održavanja osobnog odnosa roditelja i djeteta neophodan stručni rad s roditeljem prije održavanja osobnog odnosa.

(3) Voditelje nadzora iz stavka 2. ovoga članka imenuje centar sukladno članku 2. stavku 5. ovoga Pravilnika, uz pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog za roditelja na kojeg se odnosi odluka suda o ostvarivanju osobnih odnosa pod nadzorom.

(4) Centar može imenovati voditeljem nadzora stručnu osobu drugog centra za socijalnu skrb kad se dijete nalazi na smještaju kod udomitelja ili druge pravne ili fizičke osobe na području mjesne nadležnosti drugog centra, a osobni odnosi djeteta i roditelja se odlukom suda odvijaju u mjestu smještaja.

(5) Rješenje o imenovanju voditelja nadzora iz stavka 4. ovoga članka donosi se uz prethodnu pisanu suglasnost centra za socijalnu skrb koji je nadležan za udomitelja ili drugu pravnu ili fizičku osobu kod koje je dijete na smještaju.

(6) Stručni tim centra iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika pri izradi zaključka temeljem kojeg se donosi rješenje o imenovanju voditelja nadzora iz stavka 2. i stavka 4. ovoga članka dužan je surađivati sa stručnim timom centra za socijalnu skrb nadležnog za roditelja na kojeg se odnosi odluka suda o ostvarivanju osobnih odnosa pod nadzorom, odnosno centra za socijalnu skrb koji je nadležan za udomitelja ili drugu pravnu ili fizičku osobu kod koje je dijete na smještaju.

Članak 5.

(1) Stručni tim centra dužan je upoznati voditelja nadzora:

– s odredbama Obiteljskog zakona koje uređuju održavanje osobnih odnosa pod nadzorom i s odredbama ovog Pravilnika,

– s pravima i obvezama voditelja u provođenju nadzora,

– sa slučajem za kojeg se imenuje voditeljem,

– sa sadržajem i načinom izvještavanja centra o provođenju nadzora i suradnji s centrom;

– sa sudjelovanjem u edukacijama i ostalim oblicima stručne pomoći te na superviziji slučaja, ako je navedeno osigurano.

(2) Stručni tim centra dužan je organizirati zajednički ili odvojeni susret, na kojem će upoznati voditelja nadzora s roditeljima, djetetom i osobom kojoj je dijete povjereno.

(3) Stručni tim centra u suradnji s voditeljem nadzora, dužan je izraditi individualni plan i program provođenja mjere (u daljnjem tekstu: program) u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o imenovanju voditelja nadzora.

(4) Stručni tim centra dužan je upoznati roditelje s programom iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 6.

Ako je pravomoćnom odlukom suda određeno da se osobni odnosi roditelja i djeteta održavaju u centru za socijalnu skrb, nadzor se provodi u posebnom prostoru centra, opremljenom i prilagođenom za provođenje osobnih odnosa roditelja i djeteta, u kojem je nužno osigurati privatnost i nesmetano održavanje osobnog odnosa.

Članak 7.

(1) Voditelj nadzora je dužan:

– sudjelovati u izradi programa iz članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika,

– pripremiti dijete i roditelje te drugu osobu koja skrbi o djetetu za održavanje osobnih odnosa uz nadzor te im savjetovanjem i drugim odgovarajućim metodama stručnog rada pomagati u ostvarivanju osobnih odnosa pod nadzorom,

– dostavljati jednom mjesečno izvješće o provođenju nadzora,

– dostaviti završno izvješće u roku od osam dana prije isteka zakonskog roka u kojem centar treba dostaviti prijedlog sudu sukladno članku 125. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14),

– dostaviti izvješće i prije isteka roka za izvješće ako to zatraži centar ili voditelj procijeni da je ugroženo zdravlje i dobrobit djeteta.

(2) Mjesečno izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– podatke o osobnom imenu djeteta, osobnom imenu roditelja s kojim dijete stanuje ili druge osobe koja skrbi o djetetu, roditelja s kojim dijete ostvaruje osobne odnose, razdoblju za koje se podnosi izvješće, vremenu i mjestu održavanja osobnih odnosa, osobama koje su nazočile nadzoru,

– zapažanja o stanju, napretku i razvoju odnosa roditelja i djeteta koji osim procjene kvalitete socijalne interakcije uključuje i procjenu djetetove privrženosti roditeljima te opis odnosa, emocija, stava i razine stresa djeteta u kontaktu s roditeljima,

– razloge neodržavanja jednog ili više susreta te druga važna zapažanja i činjenice.

(3) Centar će rješenjem razriješiti voditelja nadzora ako ne ispunjava obveze propisane odredbama ovoga Pravilnika te imenovati novog voditelja nadzora.

Članak 8.

(1) Voditelj nadzora ima pravo na naknadu za provođenje mjere, u mjesečnom iznosu od 800,00 kn neto.

(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka tereti sredstva državnog proračuna, a isplaćuje je centar temeljem rješenja o imenovanju voditelja nadzora najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Voditelju nadzora priznaju se opravdani troškovi prijevoza do mjesta prebivališta roditelja ako je programom predviđeno provođenje mjere u obitelji, o čemu odlučuje ravnatelj centra.

Članak 9.

Jedna stručna osoba može istovremeno biti voditelj za najviše tri mjere, za koje je Obiteljskim zakonom propisano imenovanje voditelja.

Članak 10.

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni tijekom provođenja mjere su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/10

Urbroj: 519-03-1-2/3-14-22

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

Ostali pravilnici: