NN 5/2002 (18.1.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

172

Na osnovi članka 195. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj: 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01), ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUDJELOVANJU I NAČINU PLAĆANJA KORISNIKA I DRUGIH OBVEZNIKA UZDRŽAVANJA U TROŠKOVIMA SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELJI

Članak 1.

Pravilnik o sudjelova­nju i načinu plaća­nja korisnika i drugih obveznika uzdržava­nja u troškovima smještaja izvan vlastite obi­te­lji (»Narodne novine« broj 112/98) mije­nja se u naziv koji glasi:

»Pravilnik o sudjelova­nju i načinu plaća­nja korisnika i drugih obveznika uzdržava­nja u troškovima skrbi izvan vlastite obite­lji«.

Članak 2.

U članku 1. riječ: »smještaja« zamje­njuje se riječju »skrbi«.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Odredbe članka 5. ovog Pravilnika primje­njuju se i na odraslu osobu kojoj je teme­ljem rješe­nja centra za socijalnu skrb osiguran tjedni smještaj, cjelodnevni ili poludnevni boravak u domu za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu ili domu za tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe.«

Članak 4.

Iza članka 6. dodaju se novi članci 6.a, 6.b i 6.c koji glase:

»Članak 6.a

Na obveznike uzdržava­nja korisnika tjednog smještaja, cjelodnevnog i poludnevnog boravka na odgovarajući se način primje­njuju odredbe članaka 191., 192. i 194. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 6.b

Obveznici uzdržava­nja korisnika privremenog smještaja ne sudjeluju u plaća­nju tog smještaja.

Članak 6.c

Ako tjelesno ili mentalno oštećena osoba koja je korisnik stal­nog ili tjednog smještaja, cjelodnevnog ili poludnevnog bo­rav­­ka, iz opravdanih razloga ne boravi u domu za tjelesno ili mentalno oštećenu djecu ili u domu za tjelesno ili mentalno oštećene odrasle osobe u neprekidnom traja­nju od najma­nje 8 dana mjesečno, za to razdob­lje ­nje­govi obveznici uzdržava­nja ne sudjeluju u plaća­nju troškova tog smještaja ili boravka.

Opravdanim razlozima u smislu stavka 1. ovoga članka smatra se boravak korisnika u naravnoj obite­lji tijekom školskih praznika ili odsustvo iz doma socijalne skrbi zbog bolničkog liječe­nja.«

Članak 5.

U članku 7. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »i članka 194. stavka 2.«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Sporazum iz članka 191. stavak 1. i članka 194. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi unosi se u zapisnik kod centra za socijalnu skrb i predstav­lja nagodbu sklop­ljenu u upravnom postupku i ispravu podnesu za ovrhu za slučaj da obveznici uzdržava­nja neizvršavaju ili neredovito izvršavaju svoju obvezu«.

Članak 7.

Članak 9. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Korisnik, kojem je rješe­njem centra za socijalnu skrb osigurana skrb izvan vlastite obite­lji u domu socijalne skrbi koje­g je osnivač Republika Hrvatska, i ­nje­govi obveznici uzdržava­nja iz­vr­šavaju svoju obvezu sudjelova­nja u plaća­nju troškova skrbi upla­tom domu socijalne skrbi«.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »korisniku« dodaju se riječi: »ili ­nje­govom zakonskom zastupniku«.

Članak 8.

Članak 11. mije­nja se i glasi:

»Po primitku obavijesti iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravil­nika centar za socijalnu skrb dužan je u svezi neizvršava­nja ili neredovitog izvršava­nja obveza korisnika i ­nje­govih obveznika uzdržava­nja pokrenuti postupak kod nadležnog suda radi naplate potraživa­nja.

Članak 9.

Iza članka 14. dodaju se novi članci 14.a, 14.b, 14.c i 14.d koji glase:

»Članak 14.a

Korisnik smješten rješe­njem centra za socijalnu skrb u domu za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) nad kojim su prenijeta osnivačka prava sukladno članku 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 59/01), i ­nje­govi obveznici uzdržava­nja izvršavaju svoju obvezu sudjelova­nja u plaća­nju cijene usluga skrbi izvan vlastite obite­lji izravnom uplatom domu za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) nad kojim je prenijeto osnivačko pravo.

Korisnik iz stavka 1. ovoga članka i ­nje­govi obveznici uz­drža­va­nja izvršavaju svoju obvezu sudjelova­nja u plaća­nju cijene usluga skrbi izvan vlastite obite­lji do kraja tekuće­g mjeseca.

Članak 14.b

Dom za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) nad kojim su prenijeta osnivačka prava dužan je voditi mjesečnu evidenciju o naplaćenim sredstvima od korisnika smještenog rješe­njem centra za socijalnu skrb i ­nje­govih obveznika uzdržava­nja.

Ako korisnik i obveznici uzdržava­nja iz stavka 1. ovoga članka neizvršavaju ili neredovito izvršavaju svoju obvezu na odgovarajući način primje­njuju se odredbe članka 10. stavka 2. i 3. članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 14.c

Ako sredstva iz članka 14.b ovoga Pravilnika nisu dostatna za plaća­nje cijene usluga skrbi izvan vlastite obite­lji utvrđene ugovorom sklop­ljenim između ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i osnivača doma, dom za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) nad kojim su prenijeta osnivačka prava potraživat će razliku tih sredstava od ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Članak 14.d

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi dužno je tražena sredstva uplatiti na račun doma za odrasle osobe (za starije i nemoćne osobe) nad kojim su prenijeta osnivačka prava u roku i na način kako je utvrđeno međusobno sklop­ljenim ugovorom iz članka 188. Zakona o socijalnoj skrbi«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/01-01/1414
Urbroj: 524-01-01-1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.