NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1347

Na temelju članka 102. Zakona o azilu (»Narodne novine«, br. 79/07), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK O VISINI NOVČANE POMOĆI TRAŽITELJIMA AZILA, AZILANTIMA, STRANCIMA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM I STRANCIMA POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za priznavanje prava te visina iznosa novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom.

Članak 2.

Visina novčane pomoći osobama iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se u postotku od osnovice za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi koju određuje Vlada Republike Hrvatske.

NOVČANA POMOĆ TRAŽITELJA AZILA

Članak 3.

Tražitelj azila bez novčanih sredstva i tražitelj azila čiji troškovi života nisu osigurani na drugi način te koji nije u radnom odnosu ima pravo na novčanu pomoć.

Članak 4.

Visina novčane pomoći za tražitelja azila utvrđuje se u iznosu od 20% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Pravo na novčanu pomoć priznaje se tražitelju azila od dana pokretanja postupka i traje do dana stjecanja statusa azilanta, odnos­no do konačnosti rješenja kojim je zahtjev za azil odbijen, odbačen ili je postupak obustavljen.

NOVČANA POMOĆ AZILANTU I STRANCU POD SUPSIDIJARNOM ZAŠTITOM

Članak 5.

Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom koji ne ostvaruje prihode, koji je bez imovine, odnosno vlastitih novčanih sredstva te nema uzdržavatelja može ostvariti pravo na novčanu pomoć u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 6.

Visina novčane pomoći osobi sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom utvrđuje se sukladno članku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi.
Visina novčane pomoći maloljetniku bez pratnje sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice iz članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Pravo na novčanu pomoć osobi sa statusom azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom traje dok su za to ispunjeni uvjeti u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

NOVČANA POMOĆ STRANCIMA POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM

Članak 7.

Stranac pod privremenom zaštitom kojem je osiguran individualni smještaj u primjerenom stambenom prostoru u kojem može zadovoljiti osnovne higijenske potrebe i samostalno organiziranje prehrane može ostvariti pravo na novčanu pomoć.
Visina novčane pomoći strancima pod privremenom zaštitom utvrđuje se u visini 50% od pomoći utvrđene odredbom članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.
Stranac iz stavka 1. ovog članka može ostvariti pravo na novčanu pomoć za vrijeme za koje joj je Ministarstvo unutarnjih poslova odobrilo privremenu zaštitu.

NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 8.

Za odlučivanje o priznavanju prava na novčanu pomoć tražitelju azila mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu prihvatilišta.
Postupak se pokreće po službenoj dužnosti po obavijesti Ministarstva unutarnjih poslova o smještaju tražitelja azila u prihvatilištu.

Članak 9.

Za odlučivanje o priznavanju prava na novčanu pomoć osobe sa statusom azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom mjesno je nadležan centar za socijalnu skrb prema mjestu u kojem je spomenutim osobama osiguran smještaj.
Postupak za priznavanje prava na novčanu pomoću pokreće se po zahtjevu osobe sa statusom azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom i stranca pod privremenom zaštitom.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima i strancima pod privremenom zaštitom (»Narodne novine« br. 145/04).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/35
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 2. travnja 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

Ostali pravilnici: