NN 79/2012 (16.7.2012.), Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1863

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 2012. godine donijela

ODLUKU O USKLAĐIVANJU PREKRŠAJNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S KAZNENIM ZAKONOM

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje obveza stručnih nositelja izrade propisa (središnjih tijela državne uprave) da u pripremi nacrta prijedloga propisa koji sadrže prekršajne odredbe (u daljnjem tekstu: prijedlozi propisa) iste usklade s Kaznenim zakonom na način da se izbjegne preklapanje zakonskih opisa prekršaja i kaznenih djela.

Kazneni zakon u smislu ove Odluke je zakon objavljen u »Narodnim novinama«, broj 125/2011 i svaka njegova izmjena i dopuna.

II.

Dokument kojim se potvrđuje usklađenost prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom je Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s Kaznenim zakonom (u daljnjem tekstu: Izjava).

Obrazac Izjave nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Stručni nositelji izrade propisa obvezni su, u pripremi prijedloga propisa, popuniti Izjavu i dostaviti je Ministarstvu pravosuđa zajedno s prijedlogom propisa na provjeru i potvrđivanje njihove usklađenosti.

IV.

Prijedlog propisa uz koji nije priložena Izjava neće se uputiti u daljnji zakonodavni postupak.

V.

Zadužuje se Ministarstvo pravosuđa da prati primjenu ove Odluke te da o tome jednom godišnje dostavlja izvješće Vladi Republike Hrvatske, kao i da predlaže mjere za unaprjeđivanje njezine provedbe.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/12-01/01

Urbroj: 5030109-12-2

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S KAZNENIM ZAKONOM

1. Naziv prijedloga propisa

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

3. Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s Kaznenim zakonom

4. Potpis stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

5. Potpis ministra pravosuđa, datum i pečat