Bilješke uz financijske izvještaje Centra za 2016. godinu

.CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC
34550 Pakrac, Petra Preradovića 1

Šifra grada/opć:318
RKP:6656
Matični broj:01873265
OIB:20913274956

Razina:11
Razdjel:102
Šifra djelatnosti:8899

Razdoblje: 01.01.2016. – 31.01.2016.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Obrazac Bilanca

AOP 001 – 002

Ukupna imovina iznosi 1.186.987 kn. Nabavna vrijednost dugotrajne imovine iznosi 573.838,99 kn. Otpisana vrijednost 454.237,14 kn, sadašnja vrijednost 119.601,85 kn. Vrijednost imovine ispravljamo po prosječnim godišnjim stopama linearnom metodom. Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Po propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 015

U 2016. godini smo dobili od nadležnog Ministarstva novu opremu (2 printera). Stanje uredske opreme (aop 15) je na kraju proračunske godine veće za 0,9% u odnosu na početak godine.

AOP 065

Na dan 31.12.2016. godine sredstva na žiro-računu iznose 50.126,70 kn.

Ta sredstva se odnose na:
– sredstva od mirovina i participacija u iznos od 1.990,00 kn koje su uplaćene na naš račun 31.12.2016. godine. Obveza vraćanja u državni proračun,
– sredstva u iznosu od 16,42 kn – kamate koje se vraćaju u državni proračun,
– sredstva Požeško Slavonske županije u iznosu od 26.815,53 kn,
– sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za isplatu u 1/17 mjesecu koordinatora društveno korisnog rada u iznos u od 5.330,64, te
– sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosi od 15.974,11 odnose na neisplaćene pomoći.

AOP 158

Ukupan iznos od 1.015.529,43 kn odnosi se na kontinuirane rashode budućih razdoblja za 2016. godinu. Uplate i isplate biti će izvršene u 01/17. godine. Obračun se odnosi na Ministarstvo (plaće za 12 mjesec i socijalne pomoći korisnicima za 12/16 godine).

AOP 233

Iskazani iznos od 2.182,32 kn odnosi se na neisplaćeni iznos za koordinatore koji smo dužni u 2017. godini vratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.

Centar za socijalnu skrb Pakrac nema u bilanci iskazane dane i primljene dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove s pripadajućim kamata. Zbog toga ovu vrstu obveznih bilješki uz bilancu ne prikazujemo.

Obrazac PR-RAS

AOP 001

Ostvareni su ukupni prihodi od 13.219.565 kn. Od toga je 435.517 kn ostvareno od uplate korisnika (participacija i mirovina AOP 113). Od Požeško slavonske županije ostvaren je iznos od 377.883 kn (AOP 066) prema ukupnom financijskom planu za 2016. godinu. Od Ministarstva ostvaren prihod u iznosu od 12.406.165 kn (AOP 129).

AOP 147

Ukupni rashodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 13.292.333 kn. Isplaćeni su namjenski prema ostvarenim prihodima kako je opisano u AOP 001. Rashodi su veći u iznosu od 72.768 kn zbog isplata plaća koordinatorima u 2016 godini. Prihod smo dobili krajem 2015. godine koji je prikazan kao višak poslovanja u iznosu od 90.088,00 kn po završnom računu 2015. godine.

AOP 155

Ostali rashodi za zaposlene odnose se na regres i Božićnice koji su isplaćeni u tijeku 2016. godine.

AOP 334

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.099,43 kn odnose se na troškove za popravka auta. Auto je u vlasništvu Ministarstva, a Centar je dobio na privremeno korištenje pri čemu je Ministarstvo platilo troškove popravka.

AOP 403 – 404 – 406

Višak prihoda iz 2015. godine odnosi se na uplatu troškova za isplatu plaća koordinatorima društveno korisnog rada u 2016. godini. Preneseni višak smanjen je za iznos od 37.80 kn radi potraživanja za bolovanje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

AOP 637

Višak poslovanja odnosi se na povrat neutrošenih sredstava za isplatu koordinatora u 2016. godini. Ovaj iznos će biti vraćen u siječnju 2017. godine Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega.

Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu.

Obrazac Obveze

AOP 097

Nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.065.113,15 kn se odnose na:

231 – Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 115.848,55
232 – Obveze za materijalne rashode 35.676,42
234 – Obveze za fin. rashode 5.600,58
237 – Obveze za naknade građanima 892.455,19
239 – Ostale tekuće obveze 15.532,41

Obrazac RAS funkcijski

AOP 137

Iskazani iznos odnosi se na plaće, materijalne i sve ostale izdatke koji se odnose na isplate po socijalnom programu.

Šef računovodstva:
Renata Brajković, bacc.oec

RAVNATELJICA:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. radnica