Bilješke uz financijske izvještaje Centra za 2017. godinu

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC
34550 Pakrac, Petra Preradovića 1

Šifra grada/općina: 318
RKP: 6656
Matični broj: 01873265
OIB: 20913274956

Razina: 11
Razdjel: 102
Šifra djelatnosti: 8899

Razdoblje: 01.01.2017. – 31.12.2017.

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

 

Tijekom razdoblja od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine Centar za socijalnu skrb Pakrac obavljao je djelatnost preko IBAN računa broj HR1923900011100548046. Također i preko računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR8823900011500058588.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena su iz:

  • Državnog proračuna RH
  • Proračuna Požeško-slavonske županije
  • Ostalih izvora

Sredstva za financiranje poslovanja Centra doznačivana su mjesečno prema zahtjevima. Sredstva su osigurana u državnom proračunu RH (izdaci za socijalne naknade i za zaposlene). Sredstva su osigurana i u županijskom proračunu (decentralizirane funkcije centra).

Sredstva su osigurana Financijskim planom ustanove koji usvaja Upravno vijeće.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima. To su prihodi od opskrbnina, participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj. Također od ostalih prihoda koji se odnose na sporazumne povrate više primljenih socijalnih pomoći.

Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

 

Obrazac Bilanca

Centar za socijalnu skrb Pakrac nema u bilanci iskazane dane i primljene dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove s pripadajućim kamata. Iz tog razloga ovu vrstu obveznih bilješki uz bilancu ne prikazujemo.

AOP 001 – 002

Vrijednost imovine ispravljamo po prosječnim godišnjim stopama, linearnom metodom.  Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. A po propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 007 – 029

U 2017. godini nije bilo značajnih odstupanja u odnosu na 2016. godinu.

AOP 064

Novac u banci i blagajni

Na dan 31.12.2017. godine sredstva na žiro-računu iznose 82.886,18 kn, a struktura je slijedeća:

– redovni račun iznosi od 52.697, 51 kn;

– sredstva u iznosu od 19,68 kn – kamate koje se vraćaju u državni proračun,

– sredstva Požeško Slavonske županije u iznosu od 45.987,87.  Od toga za obveze 16.038,99 kn. Višak u iznosu od 29.948,88 kn vraćamo po završnom računu

– sredstva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 6.689,96 odnose se na neisplaćene pomoći.

Žiro račun za isplatu socijalnih pomoći putem pošte 30.188,67 kn.

AOP 158

Kontinuirani rashodi za prosinac 2017, godine evidentirani su na rashode budućih razdoblja. Odnose se na izdatke po socijalnom programu i rashode za zaposlene.

AOP 232

Iskazani iznos u prošloj godini od 2.182,32 kn odnosio se na neisplaćeni iznos za koordinatore. Taj iznos smo vratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Požega. Višak poslovanja u 2017. godini odnosi se na višak materijalnih sredstava i socijalnih pomoći.

 

Obrazac PR-RAS

AOP 001

Ostvareni su ukupni prihodi od 12.721.109 kn. Od toga je 408.518 kn ostvareno od uplate korisnika (participacija i mirovina AOP 105). Požeško slavonska županija uplatila je iznos od 377.883 kn (AOP 045) prema ukupnom financijskom planu za 2017. godinu. Ministarstvo je participiralo u iznosu od 11.934.708 kn (AOP 130). Značajni odstupanja o odnosu na prošlu godinu nije bilo.

AOP 148

Ukupni rashodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 12.687.514 kn. Isplaćeni su namjenski prema ostvarenim prihodima kako je opisano u AOP 001. Rashodi su manji u iznosu od 33.595 kn što čini višak sredstava na AOP 282.

AOP 161

Naknade troškova zaposlenima u odnosu na prošlu godinu veći su zbog stručnog usavršavanja djelatnika.

AOP 166

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi manji su u odnosu na prošlu godinu zbog provođenja postupka javne nabave.

AOP 403-405

Višak poslovanja odnosi se na povrat neutrošenih sredstava koji će biti vraćen u siječnju 2017. godine po završnom računu.

 

Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu.

 

Obrazac Obveze

AOP 090

Stanje nedospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.073.206,59 kn a odnose se na:

231 – Obveze za zaposlene – plaća za prosinac                 116.468,17

232 – Obveze za materijalne rashode                                    21.902,46

234 – Obveze za fin. rashode                                                   5.649,08

237 – Obveze za naknade građanima                                   927.812,61

239 – Ostale tekuće obveze                                                      1.374,27

 

Obrazac RAS funkcijski

AOP 137

Svi rashodi poslovanja razvrstani su pod funkcijom 10 – socijalna zaštita.

AOP 128

– osobna invalidnina i pomoć do zaposlenja,

AOP 131

– sve ostale socijalne naknade a ostali rashodi pod AOP 136.

 

 Voditelj računovodstva:

Renata Brajković, bacc.oec

 

RAVNATELJICA:

Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. radnica