Bilješke uz financijski izvještaj Centra za 2018. godinu

PRORAČUNSKI KORISNIK

Centar za socijalnu skrb Pakrac

Petra Preradovića 1
34550 PAKRAC

RKP: 6656
Matični broj: 02873265
OIB: 20913274956

Razina: 11
Razdjel: 102

Šifra djelatnosti: 8899
Šifra grada/općina: 318

Razdoblje: 01.01.2018. – 31.12.2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Centar za socijalnu skrb Pakrac obavlja djelatnost preko IBAN računa broj HR1923900011100548046. Te preko računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR8823900011500058588.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena su iz:

– Državnog proračuna RH
– Proračuna Požeško-slavonske županije
– Ostalih izvora

Sredstva su osiguranja u Financijskim planom ustanove koji usvaja Upravno vijeće.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima. To su prihodi od opskrbnina, participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj. Te ostalih prihoda koji se odnose na sporazumne povrate više primljenih soc. pomoći i naknada šteta.
Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

Centar na temelju javnih ovlasti rješava u prvom stupnju:
– u upravnom području socijalne skrbi,
– obiteljsko pravnu i kazneno pravnu zaštitu
– i druga prava u skladu s odredbama zakona i posebnih propisa.

Osim javnih ovlasti potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih problema.

Temeljni akti prema kojima se odvija djelatnost odnosno poslovanje Centra za socijalnu skrb su:

  • Statut Centra,
  • Zakon o socijalnoj skrbi,
  • Obiteljski zakon,
  • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
  • Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi,
  • Zakon o proračunu,
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu,
  • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
  • i ostali podzakonski akti.

Zakonska predstavnica ustanove je ravnateljica Dubravka Šebić Stoček. Odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja je voditeljica računovodstva Renata Brajković.

Obrazac Bilanca

AOP 001 – 002

Vrijednost imovine ispravljamo po prosječnim godišnjim stopama, linearnom metodom. Obračunato prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Po propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 049

Novi sitni inventar odnosi se na vatrogasne aparate, ploča za pisanje i ostali sitan inventar.

AOP 064

Novac u banci i blagajni

Na dan 31.12.2018. godine sredstva na žiro-računu iznose 79.411,24 kn, a struktura je slijedeća:

redovni račun iznosi od 69.531,13 kn;

– kamate na sredstava po viđenju                                             0,21 kn
– participacije korisnika uplaćene 31.12.                          1.653,67 kn
– sredstva za mat. troškove                                               59.650,72 kn
– neutrošena sredstava po socijalnom programu           8.226,53 kn
________________
UKUPNO:                         69.531,13 kn

– blagajna                                                                                       0,00 kn

Žiro račun za posebne namjene

-Neisplaćene socijalne pomoći                                            9.880,11 kn
________________
SVEUKUPNO:                   79.411,24 kn

AOP 080

Iskazani iznos se odnosi na potraživanje koja imamo prema našim korisnicima. To su korisnici koji su temeljem nagodbe obvezni vraćati socijalne naknade i pomoći.

AOP 152

Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Iskazani iznos se odnosi na potraživanja prema našim korisnicima koji su obvezni vraćati participacije i mirovine.

AOP 158

Kontinuirani rashodi za prosinac 2018, godine evidentirani su na rashode budućih razdoblja. Odnose se na izdatke po socijalnom programu i rashode za zaposlene.

Centar za socijalnu skrb Pakrac obvezne bilješke uz bilancu ne prikazuje u tablicama. Nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina. I nemamo saznanja o sudskim sporovima u tijeku.

Obrazac PR-RAS

AOP 001

Ostvareni su ukupni prihodi od 12.473.748 kn. Od toga je 426.685 kn ostvareno od uplate korisnika (participacija i mirovina (AOP 105). Požeško slavonska županije je uplatila iznos od 392.996 kn (AOP 045) prema ukupnom financijskom planu za 2018. godinu. Tekući prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 70) iznos od 278.763. Ministarstvo je uplatilo iznos od 11.375.304 kn (AOP 130). Značajni odstupanja o odnosu na prošlu godinu nije bilo.

AOP 148

Ukupni rashodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 12.420.898 kn. Isplaćeni su namjenski prema ostvarenim prihodima kako je opisano u AOP 001. Rashodi su manji u iznosu od 52.850 kn što čini višak sredstava na AOP 282, obveza za povrat u DP.

AOP 635

Višak poslovanja odnosi se na povrat neutrošenih sredstava koji će biti vraćeni. Povrat će biti izvršen u siječnju 2019. godine po završnom računu.

– participacije korisnika uplaćene 31.12.2018.                  1.653,67 kn
– sredstva za mat. troškove                                                 42.970,25 kn
– neutrošena sredstava po socijalnom programu             8.226,53 kn
______________
UKUPNO:                    52.850,45 kn

Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu.

Obrazac Obveze

AOP 090

Stanje nedospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 995.393,68 kn a odnose se na:

231 – Obveze za zaposlene – plaća za prosinac           142.725,55
232 – Obveze za materijalne rashode                             22.501,38
234 – Obveze za fin. rashode                                               3.340,90
237 – Obveze za naknade građanima                            826.825,64
239 – Ostale tekuće obveze                                                           0,21

Sve nabrojene obveze dospjele su u siječnju 2019. godine.

Obrazac RAS funkcijski

AOP 137

Svi rashodi poslovanja razvrstani su pod funkcijom 10 – socijalna zaštita.

AOP 128 – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, pomoć do zaposlenja,
AOP 131 – socijalne naknade
AOP 134 – izdaci za zaposlene, izdaci za mat. i fin. izdatke
AOP 136 – ostali rashodi

U Pakracu, 29. siječnja 2019.

Voditelj računovodstva:
Renata Brajković, bacc.oec.

RAVNATELJICA:

Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. radnica

Srodne stranice: