Bilješke uz financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2019. godinu


PRORAČUNSKI KORISNIK

Centar za socijalnu skrb Pakrac
Petra Preradovića 1
34550 PAKRAC

RKP:6656
Matični broj:02873265
OIB:20913274956
Razina:11
Razdjel:102
Šifra dje. prema NKD-u:8899
Šifra grada/općina 318

Razdoblje: 01.01.2019. – 31.12.2019.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Dajemo izvješće o poslovanju Centra za socijalnu skrb Pakrac sukladno odredbama:

– Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15),
– Pravilnika o financijskom izvještavaju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/2017, 28/2017, 112/118),
-te Okružnici o sastavljaju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna
– te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave

Izvješće o poslovanjuje za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

Centar za socijalnu skrb Pakrac obavlja djelatnost preko IBAN računa broj HR1923900011100548046. Te preko računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR8823900011500058588.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena su iz:
– Državnog proračuna RH
– Proračuna Požeško-slavonske županije
– Ostalih izvora

Sredstva za financiranje poslovanja Centra osigurana su u državnom proračunu RH (izdaci za socijalne naknade i za zaposlene) te u županijskom proračunu (decentraliziranje funkcije centra). Sredstva su doznačivana mjesečno prema zahtjevima. Sredstva su osigurana Financijskim planom ustanove koji usvaja Upravno vijeće.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima. To su prihodi od participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj. Također i ostali prihodi koji se odnose na sporazumne povrate više primljenih socijalnih pomoći i naknada šteta.
Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

Temeljni akti prema kojima se odvija djelatnost odnosno poslovanje Centra za socijalnu skrb su:

 • Statut Centra,
 • Zakon o socijalnoj skrbi,
 • Obiteljski zakon,
 • Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama,
 • Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi,
 • Zakon o proračunu,
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu,
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
 • i ostali podzakonski akti.

Zakonska predstavnica ustanove je ravnateljica Dubravka Šebić Stoček. Odgovorna osoba za sastavljanje financijski izvještaja je voditeljica računovodstva Renata Brajković.

Obrazac Bilanca

AOP 001 – 002

Vrijednost imovine ispravljamo po prosječnim godišnjim stopama, linearnom metodom. Prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 001-017

U izvještaju Bilanca na kontima skupine 02 (AOP 007) prikazana je dugotrajna imovina, njena nabavna i otpisana vrijednost.

Ministarstvo za demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku je u 2019. godini za potrebe Centra za socijalnu skrb Pakrac nabavio:
– uredski namještaj u iznosu od 47.962,50 kn
-i prolazni detektor metala u iznosu od 18.562,50 kn.

AOP 049

Centar za socijalnu skrb Pakrac je u 2019. godini donio Odluku o otpisu sitnog inventara. Također je i povećana vrijednost sitnog inventara (mobiteli, ljestve i dr. sitan inventar).

AOP 064

Novac u banci i blagajni
Na dan 31.12.2019. godine sredstva na redovnom žiro-računu iznose 162.289,55 kn, a struktura je slijedeća:

 • redovni račun
  – kamate na sredstva po viđenju                                               0,18 kn
  – participacije korisnika uplaćene 31.12.                                 0,00 kn
  – sredstva za mat. troškove                                               47.596,99 kn
  – neutrošena sredstava po socijalnom programu           5.534,74 kn
  – primljena sredstava od HZZZ – pripravnici              109.157,64 kn
  _____________________________________________________________________
  UKUPNO:                                                                            162.289,55 kn
 • blagajna                                                                                       0,00 kn
 • žiro račun za posebne namjene
  – Neisplaćene socijalne pomoći                                        47.072,13 kn
  _____________________________________________________________________
  SVEUKUPNO:                                                                    209.361,68 kn

AOP 152

Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Iskazani iznos se odnosi na potraživanja prema našim korisnicima koji su obvezni vraćati participacije i mirovine.

AOP 158

Kontinuirani rashodi za prosinac 2019, godine evidentirani su na rashode budućih razdoblja. Odnose se na izdatke po socijalnom programu i rashode za zaposlene.
Centar za socijalnu skrb Pakrac obvezne bilješke uz bilancu ne prikazuje u tablicama. Nema ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina. I nemamo saznanja o sudskim sporovima u tijeku.

Obrazac PR-RAS

AOP 001

Ostvareni su ukupni prihodi od 12.976.526 kn. Od toga je 512.068 kn ostvareno od uplate korisnika (participacija i mirovina (AOP 105). Požeško slavonska županija uplatila je iznos od 400.856 kn (AOP 045) prema ukupnom financijskom planu za 2019. godinu. Prihod od tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika (zapošljavanje pripravnika u 12 mjesecu 2019. godine) (AOP 057) iznos od 109.158 kn. Kapitalni prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 71) iznos od 47.963 kn. Te prihod od Ministarstva u iznosu od 11.906.481 kn (AOP 130).

AOP 148

Ukupni rashodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 12.770.937 kn. Isplaćeni su namjenski prema ostvarenim prihodima kako je opisano u AOP 001. Rashodi su manji u iznosu od 205.589 kn što čini višak sredstava na AOP 282.

AOP 360

Postrojenja i oprema iznos od 66.526 kn odnosi se na uredski namještaj (AOP 361) i prolazni detektor metala (AOP 367) koji su plaćeni od strane Ministarstva.

AOP 405, 631

Višak poslovanja odnosi se na:
– participacije korisnika uplaćene 31.12.2019.                      0,00 kn
– sredstva za mat. troškove                                               24.370,72 kn
– neutrošena sredstava po socijalnom programu           5.534,74 kn
___________________________________________________________________________
UKUPNO:                                                                              29.905,46 kn

Višak sredstava u iznosi od 109.157,82 kn odnosi se na uplaćeni iznos Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Odnosi se za pripravnika koji je sklopio radni odnos 09.12.2019. godine.

– Sredstava za plaću pripravnika (AOP 658)                 109.157,64 kn
___________________________________________________________________________
*                                                                                               109.157,64 kn

UKUPAN IZNOS VIŠKA SREDSTAVA ZA 2019:                29.905,46 kn
___________________________________________________________________________
*                                                                                               139.063,10 kn

Obrazac P-VRIO

Centar za socijalnu skrb Pakrac je u 2019. godini temeljem Odluka o rashodovanju osnovnih sredstava rashodovao računala. To su računala koja nemaju sadašnju vrijednost što znači da nema podataka za iznos smanjenja.

Obrazac Obveze

AOP 090

Stanje nedospjelih obaveza na kraju izvještajnog razdoblja
Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.024.279,83 kn a odnose se na:

231 – Obveze za zaposlene – plaća za prosinac 149.334,01
232 – Obveze za materijalne rashode 28.883,15
234 – Obveze za fin. rashode 3.491,90
237 – Obveze za naknade građanima 842.570,59
239 – Ostale tekuće obveze 0,18

Sve nabrojene obveze dospjele su u siječnju 2020. godine.

Obrazac RAS funkcijski

AOP 125

Centar za socijalnu skrb Pakrac, kao i svi ostali proračunski korisnici, sastavlja obrazac o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija broj 10 Socijalna zaštita sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Ukupni rashodi Centra za socijalnu skrb Pakrac AOP oznaka 404 PR-RAS obrasca za 2019. godinu uključeni su u ovaj obrazac.Razvrstani su prema slijedećem podgrupama koje trebaju obuhvatiti sve rashode:
AOP 128 – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, pomoć do zaposlenja,
AOP 131 – socijalne naknade
AOP 134 – izdaci za zaposlene, izdaci za mat. i fin. Izdatke.

U Pakracu, 29. siječnja 2020.

Voditelj računovodstva:
Renata Brajković, bacc.oec.

RAVNATELJICA:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. radnica