Bilješke uz financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2020. godinu

PRORAČUNSKI KORISNIK
Centar za socijalnu skrb Pakrac
Petra Preradovića 1
34550 PAKRAC

RKP:6656
Matični broj:02873265
OIB:20913274956
Razina:08
Razdjel:660
Šifra dje. prema NKD-u:8899
Šifra grada/općina 318

Razdoblje:  01.01.2020. – 31.12.2020.

 

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o financijskom izvještavaju u proračunskom računovodstvu (NN br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/118 i 126/19),  te Okružnici o sastavljaju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave dajemo izvješće o poslovanju Centra za socijalnu skrb Pakrac za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Centar za socijalnu skrb Pakrac obavlja djelatnost preko IBAN računa broj HR1923900011100548046, te računa za posebne namjene, odnosno isplatu naknada po socijalnom programu broj HR8823900011500058588.

Sredstva za financiranje poslovanja Centra tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena su iz:

  • Državnog proračuna RH
  • Proračuna Požeško-slavonske županije
  • Ostalih izvora

Sredstva za financiranje poslovanja Centra koja su osigurana u državnom proračunu RH (izdaci za socijalne naknade i za zaposlene) te županijskom proračunu (decentraliziranje funkcije centra), doznačivana su mjesečno prema zahtjevima, a osigurana su Financijskim planom ustanove koji usvaja Upravno vijeće.

Ostali izvori financiranja odnose se na prihode po posebnim propisima a to su prihodi od  participacija i mirovina naših korisnika kojima smo osigurali smještaj te ostalih prihoda koji se odnose na sporazumne povrate više primljenih soc. pomoći i naknada šteta.

Ovu vrstu prihoda smo obvezni i u cijelosti vraćamo u nadležno ministarstvo a evidentirani su pod šifrom izvora 43.

Temeljni akti prema kojima se odvija djelatnost odnosno poslovanje Centra za socijalnu skrb su: Statut Centra, Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostali podzakonski akti.

Zakonski predstavnik ustanove i odgovorna osoba za predaju financijskih izvještaja je v.d. ravnatelj od 19. studenog 2020. godine Darko Havranek, dipl. iur, a odgovorna osoba za sastavljanje financijski izvještaja je voditeljica računovodstva Renata Brajković.

 

Obrazac Bilanca

Centar za socijalnu skrb Pakrac nema u bilanci iskazane dane i primljene zajmove i kredite s pripadajućim kamatama, pa ovu vrstu obveznih bilješki ne prikazujemo.

AOP 001 – 002

Vrijednost imovine ispravljamo po prosječnim godišnjim stopama, linearnom metodom, prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, propisanim stopama ispravka vrijednosti dugotrajne imovine.

AOP 064

Novac u banci i blagajni

Iskazani su podaci o stanju žiro računa i blagajne na dan 31.12.2020. godine, a struktura je slijedeća:

-redovni račun

– kamate na sredstva po viđenju                                             0,24  kn

– participacije korisnika uplaćene 31.12.2020.                           –  kn

– sredstva za mat. troškove                                             66.654,65 kn

– neutrošena sredstava po socijalnom programu            307,65 kn

– višak sredstava od HZZZ – pripravnica                     10.107,92 kn

                                                                             ________________

                                                 UKUPNO:                          77.070,46 kn

blagajna                                                                                  0,00 kn

– žiro račun za posebne namjene

– Neisplaćene socijalne pomoći poštom                       26.534,18  kn

                                                                               ________________

                                                 SVEUKUPNO:                103.604,64  kn

AOP 081

Ostala potraživanja

Iskazani iznos se odnosi na potraživanje koja imamo prema našim korisnicima koji se obvezni vraćati bespravno primljene socijalne naknade i pomoći i potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanja HZZO).

 AOP 153

Potraživanje za upravne i adm. pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade. Iskazani iznos se odnosi na potraživanja prema našim korisnicima koji su obvezni mjesečno uplaćivati participaciju vezanu za  svoj smještaj.

AOP 164

Kontinuirani rashodi za prosinac 2020. godine evidentirani su na rashode budućih razdoblja, a odnose se na izdatke po socijalnom programu, rashode za zaposlene, te izdatke za materijalne rashode.

 

Obrazac PR-RAS

AOP 001

Ostvareni su ukupni prihodi od 12.979.496,97 kn, od čega je 506.102,21  kn ostvareno od uplate korisnika (participacija i mirovina  (AOP 105),  Požeško slavonske županije iznos od 412.882,00 kn  (AOP 045) prema ukupnom financijskom planu za 2020. godinu, prihod iz nadležnog proračuna Ministarstva za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 12.060.512,76 kn (AOP 130).

AOP 148

Ukupni rashodi ostvareni u ovom razdoblju iznose 13.026.947,17 kn, a isplaćeni su namjenski prema ostvarenim prihodima kako je opisano u AOP 001. Rashodi su veći od prihoda iz razloga što smo krajem 2019. godine primili sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pripravnice u iznosu od 109.157,64 kn, te je prihod u 2020. godine evidentiran kao preneseni višak (AOP 284).

AOP 160

Materijalni rashodi su znatno manji u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenih troškova poslovanja, te je vidljivo odstupanje od prethodne godine.

AOP 635

Višak poslovanja odnosi se na:

– sredstva za mat. troškove                                                       51.599,52 kn

– neutrošena sredstva HZZZ – pripravništvo                        10.107,92 kn

_________________________________________________

                                                                        UKUPNO:             61.707,44 kn

 

 

Obrazac P-VRIO

Centar za socijalnu skrb Pakrac u 2020. godini nije imao promjena u obujmu imovine.

 

Obrazac Obveze

 AOP 036,090

 Stanje obaveza na kraju izvještajnog razdoblja

Nedospjele obveze za rashode poslovanja iznose 1.192.463,89 kn a odnose se na:

 

231 –  Obveze za zaposlene – plaća za prosinac                  102.320,95 kn

232 –  Obveze za materijalne rashode                                     21.949,92 kn

234 –  Obveze za fin. rashode                                                    1.000,00 kn

237 –  Obveze za naknade građanima                                   930.655,65 kn

239 –  Ostale tekuće obveze                                                     136.537,37 kn

 

Obrazac RAS funkcijski

 AOP 125

Centar za socijalnu skrb Pakrac, kao i svi ostali proračunski korisnici, sastavlja obrazac o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji. Funkcijska klasifikacija broj 10 Socijalna zaštita sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Ukupni rashodi Centra za socijalnu skrb Pakrac AOP oznaka 404 PR-RAS obrasca za 2020. godinu uključeni su u ovaj obrazac i razvrstani prema slijedećem podgrupama koje trebaju obuhvatiti sve rashode:

AOP 128 – osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, pomoć do zaposlenja,

AOP 131 – socijalne naknade

AOP 134 – izdaci za zaposlene, izdaci za mat. i fin. Izdatke.

 

 U Pakracu, 28. siječnja 2021.

 

Voditelj računovodstva:

Renata Brajković, bacc.oec.

 

v.d.  RAVNATELJ:

Darko Havranek, dipl. iur.

Isti dokument u PDF formatu za pregledavanje ili preuzimanje:

 Ostale stranice iz Financijskog izvještaja za 2020.: