Izvještaj o rashodima Centra za 2020. godinu prema funkcijskoj klasifikaciji – PDF verzija dokumenta