Godišnji plan i program rada Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2016. godinu

stolni kalendar za 2016. godinu

R E P U B L I K A   H R V A T S K A
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Centar za socijalnu skrb Pakrac  

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU                

Siječanj 2016. godine

Sadržaj

Uvod …………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Osnovni podaci …………………………………………………………………………………………………………………….3
Financiranje Centra za socijalnu skrb Pakrac………………………………………………………………………….4
Djelatnost Centra za socijalnu skrb Pakrac ……………………………………………………………………………4
Broj zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Pakrac (na dan 31.12.2015.)………………………………..6
Plan i program rada Upravnog vijeća Centra …………………………………………………………………………9
Plan i program rada ravnateljice Centra………………………………………………………………………………10
Plan i program rada Stručnog vijeća Centra ………………………………………………………………………..12
Plan i program rada radnika Centra po cjelinama……………………………………………………………..13
1. Stručna cjelina za novčane naknade…………………………………………………………………..13
2. Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj………………………………………………………………14
3. Stručna cjelina za odrasle osobe…………………………………………………………………………19
4. Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi……………………………………21

Uvod

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe, udomiteljske obitelji. Centri za socijalnu skrb, između ostalih ustanova, obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Svrha izrade godišnjeg plana i programa rada centra za socijalnu skrb je konkretnije definiranje specifičnih ciljeva na godišnjoj razini radi postizanja optimalnog stupnja operativnosti, a isto tako se njime omogućuje lakše i objektivnije ocjenjivanje rada stručnih radnika, te razvoj sustava odgovornosti.

Godišnje planiranje se izrađuje za period od jedne kalendarske godine i mjere predviđene godišnjim planom rada moraju biti usklađene s proračunom.

Metodologija rada u godišnjem planiranju se temelji na utvrđenim ciljevima, rokovima provedbe, pokazateljima uspješnosti i osobama koje su nadležne za izvršenje cilja.

Ravnateljica predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovorna je za njegovo ostvarivanje, a Upravno vijeće Centra donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnateljice i nadzire njegovo izvršenje.

Osnovni podaci

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/58 od 2. travnja 2012. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Pakrac. Centar se osniva za područje Grada Pakraca i Lipika. Sjedište Centra je u Pakracu, P. Preradovića 1.

Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka, od 7.00 do 15.00 sati, pauza je od 10.30 do 11.00 sati.

Web adresa: www.czss-pakrac.hr

Naša misija: Zadovoljni korisnici naših usluga, pravovremena i adekvatna pomoć osobi u potrebi.

Naša vizija: Aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici postići socijalnu osviještenost svakog pojedinca te podići kvalitetu njihovog života, kao i promicati međusobnu solidarnost, toleranciju i spremnost na pomoć drugome i samopomoć, uvažavajući pravo na osobnost i privatnost.

Naš cilj: Stručnim radom pomagati stanovništvu, osnaživati korisnike i razvijati svijest o osobnoj odgovornosti te raditi na što ranijem prepoznavanju i prevenciji problema.

Financiranje Centra za socijalnu skrb Pakrac

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Centar ne može bez suglasnosti ministarstva stjecati, opterećivati ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna.

Djelatnost Centra za socijalnu skrb Pakrac

Djelatnost Centra je:

a) na temelju javnih ovlasti:

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
2. provodi izvršenja rješenja,
3. vodi propisane očevidnike,
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi  evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i  pružati pomoć i njegu u kući.

b) osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
2.  obavlja stručno-analitičke poslove,
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
15. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo. Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i Statutu.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Požeško-slavonske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Centar  ima Stručno vijeće.

Rad Centra je javan. Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koji je osnovan na način određen zakonom. Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

Opći akti Centra su: Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika, Poslovnik o radu Stručnog vijeća, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju, Pravilnik o službenoj tajni kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb organiziraju se u tri stručne cjeline i to:

1.  Novčane naknade
2.  Djeca, mladi i obitelji
3.  Odrasle osobe

Računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

 

Broj zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Pakrac (stanje na dan 31. 12. 2015.)

 REDNI BROJ NAZIV RADNOG MJESTA  

 POSEBNI UVJETI

STUPANJ STRUČNE SPREME 

 BROJ ST. RADNIKA
 I.   Ravnateljica   – I vrsta, VII stupanj
– 5 godina radnog iskustva na poslovima u socijalnoj skrbi
– položen stručni ispit
 1
 II.   Stručna cjelina za novčane naknade     1 i ½ 
 a)  socijalna radnica   – I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
 1
  b) pravnik  – I vrsta, VII stupanj, dipl. pravnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit, državni ili pravosudni ispit, iznimno upravni pravnik
 ½
 III.   Stručna cjelina za  djecu, mlade i obitelj     3 i 4/5 
  a)  socijalni radnik   – I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu   socijalne skrbi
– položen stručni ispit
 1
 b)  pravnica  – I vrsta, VII stupanj, pravnik
-.1 g.  radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni, državni ili pr. ispit
 1
 c) psihologinja  – I vrsta, VII stupanj, psiholog
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
 4/5
 d) socijalna pedagoginja  – I vrsta, VII stupanj, edukacijski rehabilitator – soc. pedagog
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
 1
IV.    Stručna cjelina za odrasle osobe     2  i ½ i 1/5 
 a)socijalne radnice  I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
 2
 b) pravnik  – I vrsta, VII stupanj, pravnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni, državni ili pr. ispit
 ½
 c) psihologinja  – I vrsta, VII stupanj, psiholog
– 1 g. radnog iskustva u stručnom radu- položen stručni ispit 2
   1/5
 V.   Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi     5
  a)voditeljica računovodstva  – I vrsta, VII stupanj, dipl. ekonomist ili II vrsta, VI stupanj, ekonomist
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
 1
 b) blagajnica – likvidatorica  – III vrsta, IV stupanj, ekonomskog usmjerenja
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
 1/2
 c) administrativna radnica  – III vrsta, IV stupanj, upravni smjer ili ekonomski smjer
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
 1/2
 d) čistač i dostavljač  – OŠ, 1 g. radnog iskustva   1
 e) koordinatori društveno korisnog rada (zaposleni putem mjera javnih radova HZZ-a)  -III vrsta, IV stupanj  2

                UKUPNO                                                                                                                                                                               14

Plan i program rada Upravnog vijeća Centra

Donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnateljice, temeljem članka 120. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15) i članka 28. al. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac
– rok: siječanj 2016. godine

Raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnateljice o radu i poslovanju  Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2016. godine

Analizira financijsko poslovanje Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2016. godine

Donosi odluke o drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
– rok: kontinuirano

Donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
– rok: siječanj i srpanj 2016. godine

Daje osnivaču i ravnateljici Centra prijedloge i mišljenje o pitanjima važnim za rad Centra, te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra
– rok: kontinuirano

Razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama
– rok: kontinuirano

Predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
– rok: prema procjeni potrebe

Imenuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje po provedenom natječaju,
– rok: listopad 2016. godine

Razmatra stanje i rezultate rada Centra
– rok: kontinuirano

Prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru, te u svezi s time poduzima potrebne mjere
– rok: kontinuirano

Surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama
– rok: kontinuirano

Donosi odluke na sjednicama, koje saziva predsjednica po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnateljice ili najmanje tri člana/ice Upravnog vijeća
– rok: kontinuirano

Plan i program rada ravnateljice Centra

Organizira i vodi poslovanje Centra u skladu s javnim ovlastima i drugim stručnim poslovima centra za socijalnu skrb temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi
– rok: kontinuirano

Predstavlja i zastupa Centar
– rok: kontinuirano

Podnosi Upravno vijeću izvješće o radu i poslovanju Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2016. godine

Donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
1. rješenja o ocjeni stručnih radnika za 2015. godinu – rok: veljača 2016. godine
2. rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2016. godinu – rok: svibanj 2016. godine
3. rješenja o drugim pravima i obvezama
– rok: kontinuirano

Predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
– rok: siječanj 2016

Provodi unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih stručnih cjelina i radnika Centra prema godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora za 2016. godinu
– rok: kontinuirano

Zapošljava stručne i dr. radnike Centra prema pribavljenim suglasnostima nadležnog ministarstva za djelatnost socijalne skrbi i osiguranim financijskim sredstvima, s naglaskom na zapošljavanje administrativnog radnika
– rok: 3 mjeseca od pribavljene suglasnosti nadležnog ministarstva

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje sklapa ugovor o osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s osobom koja ispunjava zakonske uvjete za obavljanje poslova u djelatnosti socijalne skrbi, a nakon završenog obrazovanja
– rok: odmah , prema ukazanoj mogućnosti

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje sudjeluje u mjerama aktivne politike zapošljavanja putem mjera javnih radova,
– rok: prema potrebi

Poduzima aktivnosti za profesionalno usavršavanje stručnih radnika Centra u područjima sveobuhvatnog obiteljskog procjenjivanja, individualnog planiranja, supervizije, obiteljske medijacije, provođenja mjera nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi i PBIN-a, udomiteljstva, prevencije i tretmana obiteljskog nasilja
– rok: kontinuirano

U okviru financijskih mogućnosti Centra za socijalnu skrb u odgovarajućoj nakladi osigurava tiskanje letaka iz područja djelatnosti rada Centra i njihovo distribuiranje korisnicima i partnerima, te uređivanje i podržavanje WEB stranice Centra
– rok: kontinuirano

Surađuje s drugim ustanovama socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

U suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih osigurava financijska sredstva za nabavku jednog novog službenog vozila
– rok: kontinuirano

Sudjeluje u davanju prijedloga i mišljenja u postupcima donošenja novih zakonskih propisa, nacionalnih strategija i protokola iz područja djelatnosti socijalnog rada
– rok: kontinuirano

Sudjeluje na okruglim stolovima i javnim tribinama o aktualnim društvenim temama značajnim za korisnike i profesiju socijalnog rada
– rok: kontinuirano

Putem medija obavještava javnost o djelatnosti Centra
– rok: kontinuirano

Osiguravanje učinkovitog kolanja akata i primjene pravila o uredskom poslovanju (primanje i pregled akata, razvrstavanje, upisivanje akata u evidencije, dostava akata u rad, otpremanje akata, razvođenje i arhiviranje predmeta)
– rok: kontinuirano

Izrada Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Centra za socijalnu skrb Pakrac
– rok: srpanj 2016. godine

Skrb o informatičkoj imovini Centra (popravci i održavanje opreme i infrastrukture, instalacije i podešavanja uređaja i sustava, evidencija opreme, planiranje nabave, preuzimanje i testiranje opreme)
– rok: kontinuirano

Pružanje stručne i administrativne podrške radu Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije
– rok: kontinuirano

Sudjelovanje u radu drugih povjerenstava i stručnih radnih skupina po imenovanju (međusektorskih i međuresornih)
– rok: kontinuirano

Osiguravanje 24-satnog dežurstva za potrebe žurnog zbrinjavanja djece, a prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom, te obveze pravovremenog zbrinjavanja djece stranaca zatečene na teritoriju Republike Hrvatske bez pratnje roditelja ili skrbnika, kao i djece i mladeži zatečene u skitnji
– rok: kontinuirano

Postupanje po predstavkama i pritužbama građana i korisnika socijalne skrbi vezano za prava i usluge socijalne skrbi te zaštitu prava i dobrobiti djece, odnosa roditelja i djece te obiteljskih odnosa i skrbništva
– rok: kontinuirano, odgovor u zakonskom roku po zaprimanju

Izrada odluke o fiskalnoj odgovornosti za Ministarstvo socijalne politike i mladih
– rok: veljača 2016. godine

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra
– rok: kontinuirano

Plan i program rada Stručnog vijeća Centra

Stručno vijeće, kojeg čine svi stručni radnici Centra, raspravlja i daje ravnateljici Centra mišljenje i stručne prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroju Centra, godišnjem planu i programu rada, stručnim pitanjima u stručnom radu, potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra i o drugim pitanjima vezanim za stručni rad
– rok: kontinuirano

Stručni radnici svoj posao obavljaju sukladno pravilima struke, poštujući  osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegovog osobnog i obiteljskog života
– rok: kontinuirano

Stručni radnici imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Stručni radnici imaju pravo i dužnost na superviziju
– rok: kontinuirano

U suradnji s ravnateljicom Centra proširuju mrežu izvaninstitucionalnih oblika skrbi izvan vlastite obitelji kao oblik pružanja socijalnih usluga kroz djelatnost udomiteljstva i organiziranog stanovanja na području naše mjesne nadležnosti
– rok: kontinuirano

U suradnji s timom za standarde kvalitete i ravnateljicom pružaju usluge socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje popisuje ministrica nadležna za djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Stručni radnici Centra na temelju  javnih ovlasti i drugih stručnih poslova centra za socijalnu skrb temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi provode poslovanje Centra
– rok: kontinuirano

Sudjeluju u svim aktivnostima od značaja za djelatnost socijalnog rada, predlažu promjene i inovacije u socijalnoj skrbi, sudjeluju u donošenju propisa važnih za profesiju
– rok: kontinuirano

Surađuju s drugim ustanovama socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Plan i program rada radnika Centra po cjelinama

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE

a) socijalni radnik:

– savjetuje korisnike u zadovoljavanju njihovim potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
– provodi postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranaka,
– predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima, (savjetuje i pomaže u prevladavanju posebnih poteškoća),
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke i izrađuje rješenja radi priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, preispitivanja postojanja činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće kod donošenja rješenja,  te prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te priznavanje prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove korisnika,
– vodi postupak i izrađuje rješenja radi odobravanja jednokratnih naknada,
– prati prilike korisnika prava i sudjeluje u donošenju nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanja određenog prava,
– prema potrebi obilazi korisnike, a očevid provodi uvijek kada postoji sumnja na zlouporabu prava,
– surađuje s drugim pružateljima usluga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b)  pravnik u novčanim naknadama:

– pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada,
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika zajedno sa socijalnim radnikom i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke u svezi zabilježbe potraživanja te naknade štete,
– na traženje socijalnog radnika ove stručne cjeline daje svoje stručno mišljenje i prijedloge u svezi s vođenjem postupka i pri izradi rješenja o priznavanju ili prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– izrađuje nove obrasce rješenja za potrebe ove stručne cjeline,
– nacrte rješenja o priznavanju i prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

2. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

a) socijalni radnik:

– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba djece, mladeži i/ili obitelji i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima određivanja uzdržavanja,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– sudjeluje u postupcima posvojenja i obradi posvojitelja,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika,
– sudjeluje u obilasku malodobne djece i mladeži smještene u ustanovama socijalne skrbi ili u udomiteljskim obiteljima, (djece bez adekvatne roditeljske skrbi, djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i djece i mladeži s problemima u ponašanju),
– postupanje vezano za utvrđivanje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi i to pravo na skrb izvan vlastite obitelji djece sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima radi obrazovanja, osposobljavanja za samostalan rad i samozbrinjavanje radi provođenja radne terapije i rehabilitacije, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u provođenju mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– izrađuje izvješća za djecu i mladež s problemima u ponašanju, počinitelja kaznenih djela i prekršaja za potrebe državnog odvjetništva, sudova za mladež, pravobranitelja za djecu,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– pruža pomoć u resocijalizaciji (poduzimanje socijalno-zaštitih mjera povratnicima iz domova i maloljetničkih zatvora),
– sudjeluje u postupku upućivanja djece i mladeži s problemima u ponašanju na stacionarno vještačenje,
– surađuje s odgojnim ustanovama u kojima su smještena djece i mladež s problemima u ponašanju,
– vrši obradu maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u socijalne ustanove,
– sudjeluje u obilascima korisnika,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojava problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima Centra, predstavnicima lokalne zajednice, MUP-a i udruga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– koristeći metode stručnog socijalnog rada sudjeluje u postupku utvrđivanja materijalnog položaja djece kada roditelji ne doprinose za njihovo uzdržavanje,
– uređivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne živi,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, stručno se usavršava, educira, surađuje s prosvjetnim, zdravstvenim, pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) pravnik:

– provođenje postupka posredovanja prije rastave braka, donošenje odluke o privremenom povjeravanju djece roditelju i njihovoj izmjeni, te određivanje susreta i druženja roditelja s mldb. djetetom, sudjelovanje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelju ili trećoj osobi, te sudjelovanje u postupcima zaštite djece u svezi s primjenom mjera obiteljsko pravne zaštite,
– podnosi žalbu na odluku suda kojom se dopušta sklapanje braka mldb. osobi,
– podnosi tužbu za poništenje braka mldb. osobe,
– pokreće postupak u ime djeteta i sudjeluje u parnici o uzdržavanju ili o povećanju uzdržavanja, te sklapanje izvan sudske nagodbe radi utvrđivanja iznosa uzdržavanja za dijete,
– vodi zapisnik o nagodbi vezano uz uzdržavanje,
– izrađuje rješenja o privremenom uzdržavanju malodobne djece i provodi postupak,
– izrađuje rješenja o posvojenju i provodi postupak,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u postupcima smještaja malodobne djece i mladeži na skrb izvan vlastite obitelji,
– sudjeluje i izrađuje  rješenja o davanju dozvole na obavljanju udomiteljstva,
– sudjeluje u postupcima opterećenja i otuđenja imovine maloljetne djece,
– sudjeluje u postupcima procjene i popisa imovine maloljetne osobe,
– vodi skrbničke knjige,
– podnosi prijedloge, tužbe ili ovršne prijedloge kojim inicira postupak pred sudom oprema odredbama Obiteljskog zakona,
– podnošenje kaznenih prijava iz područja prekršajne i kazneno-pravne zaštite djece,
– donosi nacrt rješenja o imenovanju posebnog skrbnika djetetu prema odredbama obiteljskog zakona,
– vodi postupak o priznanju očinstva,
– podnosi prijedlog za ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta,
– obavlja sve poslove koji su u nadležnosti Centra u postupcima utvrđivanja očinstva i materinstva, te poslove oko određivanja osobnog imena mldb. djeteta,
– daje prijedlog sudu za pokretanje postupka radi oduzimanja ili vraćanja roditeljske skrbi,
– provodi postupke radi zabrane susreta i druženja roditelju koji ne živi s djetetom,
– zaprima zahtjeve stranka u predmetima iz nadležnosti obiteljsko pravne zaštite, te utvrđuje tijek ispitnog postupka, vodi usmenu raspravu, pribavlja i izvodi dokaze, izrađuje zaključke i rješenja,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, prisustvuje stručnim skupovima i educira se, surađuje s pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) psiholog:

– utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s bračnim drugovima, obiteljima i mldb. djecom, provodi obiteljsku terapiju,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite,
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u postupcima provođenja mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– sudjeluje u obradi maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih posvojitelja i udomitelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u pomaganju roditeljima u odgoju djece s problemima u ponašanju,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– u obavljanju prethodnih poslova surađuje s obitelji, školom, predškolskim ili zdravstvenim ustanovama,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

d) socijalni pedagog:

– sudjeluje u izradi, provedbi i plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
zaprimanje zahtjeva za vještačenje, vođenje evidencije o svim osobama s tjelesnim mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem,  dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije, vođenje evidencije o kontrolnim pregledima, te praćenje korisnika do 21. godine života,
– sudjeluje u ranom otkrivanju djece i mladeži s problemima u ponašanju i poduzima mjere u cilju otklanjanja, ublažavanja i saniranja takvog ponašanja,
– izrada rješenja o priznavanju i/ili prestanku prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu djeci,
– provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– sudjeluje u programiranju, izradi i provođenju preventivnih aktivnosti rizičnih ponašanja djece i mladeži i rad s rizičnim obiteljima u suradnji s drugim sudionicima na lokalnoj razini,
– sudjeluje u socijalno pedagoškom tretmanu, odnosno programu postupanju u okviru izvršavanja odgojnih mjera ili mjera obiteljsko pravne zaštite u radu s maloljetnikom, obitelji i osobama iz okruženja,
– uključuje se u timsku obradu kada je to nužno za rasvjetljavanje slučaja i predlaže primjerene oblike zaštite odnosno sankcije,
– izrađuje izvješća za potrebe državnog odvjetništva, suda za mladež, te za potrebe vještačenja (opservacije),
– prati i provodi izvršavanje posebnih obveza uvjetovanih u pred pripremnom postupku (od strane državnog odvjetništva),
– prisustvuje ispitanim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– prati i provodi odgojne mjere izrečene od sudova za mladež,
– uključuje se po potrebi u provođenju i praćenju izrečene mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, a posebno mjera radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojave problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima centra, predstavnicima lokalne zajednice, policijske uprave, udruga,
– sudjeluje u kontrolnom ročištu,
– sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojima žive,
– pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz nadležnosti drugih tijela,
– sudjeluje u donošenju osobnog plana i programa rada s djecom i mladima s problemima  u ponašanju,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u domove,
– sudjeluje u proširenim stručnim timovima u domovima,
– sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima,
– obavlja poslove skrbništva po službenoj dužnosti,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

3. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

a) socijalni radnik:

– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba odraslih osoba i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– utvrđuje socijalne i materijalne prilike odraslih osoba s teškoćama u tjelesnim i duševnom razvoju,
– utvrđuje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, pravilnika iz područja zaštite odraslih osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem (skrb izvan vlastite obitelji, pomoć u kući), te socijalnog programa jedinica lokalne samouprave,
– davanje mišljenja suradnim organima i institucijama (jedinice lokalne samouprave, sud, odvjetništvo, škole, ministarstva, policija, centri za socijalnu skrb, nevladine organizacije i drugo),
– suradnja sa vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, socijalnim, prosvjetnim, zdravstvenim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
– poticanje i razvijanje samopomoći, dobrosusjedske pomoći i dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti,
– sudjelovanje u postupku davanja mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba lišenih poslovne sposobnosti,
– sudjelovanje u postupcima radi zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoja prava i interese (sudjelovanje u donošenju odluke o stavljanju pod skrbništvo, odluke o prestanku skrbništva, odluke o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom),
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju uvjeta i podobnosti udomitelja,
– vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika
– utvrđivanje mogućnosti obveznika uzdržavanja za sudjelovanje u plaćanju troškova smještaja korisnika, te sudjelovanje u odabiru odgovarajućeg doma,
– sudjelovanje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o plaćanju troškova smještaja korisnika,
– obilazak odraslih osoba pod skrbništvom koje su na skrbi u domovima socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga skrbi izvan vlastite obitelji,
– postupanje po saznanju ili po prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava, sukladno zakonskim propisima i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– provođenje postupka radi priznavanja prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu za odrasle osobe, izrada rješenja,
– zaprimanje zahtjeva za vještačenje, te vođenje evidencije dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije i praćenje korisnika iznad 21. godine života,
– sudjelovanje u obilasku korisnika i praćenja prilika u kojima žive,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) pravnik:

– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– pokreće i vodi postupke radi zaštite odraslih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese (odluka o stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, oduka o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom)
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjelovanje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja odrasle osobe i primjeni prava iz Zakona o socijalnoj skrbi,
– vodi postupke zaštite osobnih i imovinskih prava odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi postupke opterećenja i otuđenja imovine odraslih osoba pod skrbništvom, sudjeluje u postupcima procjene i popisima imovine odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi skrbničke knjige,
– provodi postupke skrbništva za poseban slučaj koji se vode radi zaštite osobnih prava i interes odraslih osoba,
– izrađuje nacrte rješenja o pravu na pomoć u kući, skrb izvan vlastite obitelji kao i prava propisana socijalnim programom jedinica lokalne samouprave,
– izrađuje nacrte ugovora,
– sudjeluje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o sudjelovanju u plaćanju troškova smještaja korisnika ,
– sudjeluje u postupcima smještaja odraslih osoba,
– izrađuje nacrte općih akte centra,
– izrađuje rješenja i druge odluke u svezi s primjenom Zakona o radu, pravilnika o radu i drugih propisa,
– provodi postupke u svezi s povratom sredstava i naknade štete korisnika socijalne skrbi, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
– provodi postupke zabilježbe i brisanja tražbine u zemljišnim knjigama,
– zastupa Centar pred sudom, u postupcima i djelokrugu poslova koja obavlja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) psiholog:

– prema procjeni utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s pojedincem i obitelji u skladu sa zakonskim propisima,
– po potrebi sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– sudjeluje u postupcima davanje mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba
lišenih poslovne sposobnosti,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– prisustvuje ispitnim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo  skrbnika ili je to od posebnog interesa za odraslu osobu, kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih udomitelja
– sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima i kontinuirano se stručno
osposobljava i usavršava, pohađa specijalističke tečajeve i edukacije iz terapijskih tehnika,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja  Centra
Rok: kontinuirano, trajno

4.  RAČUNOVODSTVENI, FINANCIJSKI I POMOĆNO TEHNIČKI POSLOVI

a) voditelj računovodstva:

– organizira poslove računovodstva i knjigovodstva,
– obavlja pregled i likvidaciju svih financijskih dokumenata prije knjiženja,
– kontira i knjiži financijske temeljnice,
– izrađuje periodične obračune i završni račun,
– evidentira i knjiži osnovna sredstva,
– vodi knjigu ulaznih računa (prima račune za isplatu i brine o pravovremenoj isplati),
– zajedno s ravnateljem sastavlja financijski plan Centra i prati njegovo izvršenje,
– izrađuje zahtjeve i izvješća po potrebi (lokalni proračun, nadležno Ministarstvo),
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– utvrđuje potrebu stručnog usavršavanja radnika na računovodstvenim poslovima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) blagajnik – likvidator za obračun plaća i kontrolor obračuna novčanih naknada:

– unosi, evidentira, obračunava i isplaćuje novčane pomoći putem uputnica,
– vodi blagajnu novčanih pomoći,
– knjiži izvode uputnica,
– izrađuje izvješća za novčana primanja korisnika za potrebe računovodstvenih poslova,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– vodi evidenciju i izdavanje putnih naloga i naloga za službene automobile,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) administrativni radnik:

– raspoređuje zaprimljene i obrađene zahtjeve drugim odjelima,
– razvodi i raspoređuje riješene zahtjeve u urudžbenom zapisniku,
– daje informacije korisnicima putem telefona,
– obavlja poslove umnožavanja materijala za potrebe stručnih radnika,
– vodi statistiku o radu ureda,
– obavlja razvođenje akata, arhiviranje predmeta i čuva i izlučuje arhivsku građu,
– vadi predmete iz arhive za potrebe djelatnika,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja prijem i razvrstavanje pošte (vodi knjigu prijema pošte),
– obavlja otpremu pošte (vodi knjigu otpreme pošte i dostavnu knjigu za mjesto),
– obavlja prijem telefonskih poziva,
– obavlja kadrovske poslove (vođenje personalnih dosjea radnika, prijave i odjave osiguranja radnika)
– vodi poslove evidencije i nabavke uredskog i drugog materijala,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– vodi evidenciju o pečatima i štambiljima Centra,
– vodi evidenciju o prisutnosti na radu radnika Centra, kao i njihovu odsutnost,
– obavlja poslove fotokopiranja
– obavlja prijem i prosljeđivanje poziva putem telefonske centrale,
– po ovlaštenju ravnatelja obavlja poslove ovlaštenika za zaštitu na radu,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

 d) čistač-dostavljač:

– obavlja poslove dnevnog čišćenja radnih prostorija, hodnika i sanitarnih prostorija,
– obavlja poslove čišćenja prozora, vrata i ostalog inventara,
– skida i odnosi zavjese u čistionu i postavlja ih,
– obavlja poslove predaje i podizanja svih vrsta poštanskih pošiljki putem HP, te drugih ustanova i organizacija,
– vodi knjigu poštarine, obavlja poslove umnožavanja materijala, dostavu pismena stručnim radnicima i druge poslove iz djelokruga pisarnice,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

e) koordinator društveno korisnog rada:

– surađuje s jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave kao i radno sposobnim, odnosno djelomično radno sposobnim korisnikom zajamčene minimalne naknade radi postizanja dogovora o načinu (vrsti) poslova i vremenu sudjelovanja korisnika zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobro, u skladu s potrebama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i mogućnostima svakog pojedinog korisnika, kao i svim drugim pitanjima koji su vezani za sudjelovanje korisnika u radovima za opće dobro,
– prati ispunjavanje obveza korisnika i s tim u vezi vodi redovitu evidenciju o sudjelovanju korisnika zajamčene minimalne naknade u radovima za opće dobro,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po  nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, do 13. prosinca 2016. godine

KLASA: 030-01/15-01/21
URBROJ: 2162-15-01-02-16-1

             RAVNATELJICA:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.

       PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Mihajla Pavković, dipl. iur.