Godišnji plan i program rada Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2017. godinu

godišnji plan i program rada za 2017. godinu

R E P U B L I K A H R V A T S K A
MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Centar za socijalnu skrb Pakrac

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

Siječanj 2017. godine

Sadržaj

Uvod …………………………………………………………………………………………………………………………………….3
Osnovni podaci …………………………………………………………………………………………………………………….3
Financiranje Centra za socijalnu skrb Pakrac………………………………………………………………………….4
Djelatnost Centra za socijalnu skrb Pakrac ……………………………………………………………………………4
Broj zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Pakrac (na dan 31.12.2016.)………………………………..6
Plan i program rada Upravnog vijeća Centra …………………………………………………………………………9
Plan i program rada ravnateljice Centra………………………………………………………………………………10
Plan i program rada Stručnog vijeća Centra ………………………………………………………………………..12
Plan i program rada radnika Centra po cjelinama……………………………………………………………..13
1. Stručna cjelina za novčane naknade…………………………………………………………………..13
2. Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj………………………………………………………………15
3. Stručna cjelina za odrasle osobe…………………………………………………………………………22
4. Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi……………………………………26

Uvod

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice, pravne i fizičke osobe, udomiteljske obitelji. Centri za socijalnu skrb, između ostalih ustanova, obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Svrha izrade godišnjeg plana i programa rada centra za socijalnu skrb je konkretnije definiranje specifičnih ciljeva na godišnjoj razini radi postizanja optimalnog stupnja operativnosti, a isto tako se njime omogućuje lakše i objektivnije ocjenjivanje rada stručnih radnika, te razvoj sustava odgovornosti.

Godišnje planiranje se izrađuje za period od jedne kalendarske godine i mjere predviđene godišnjim planom rada moraju biti usklađene s proračunom.

Metodologija rada u godišnjem planiranju se temelji na utvrđenim ciljevima, rokovima provedbe, pokazateljima uspješnosti i osobama koje su nadležne za izvršenje cilja.

Ravnateljica predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovorna je za njegovo ostvarivanje, a Upravno vijeće Centra donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnateljice i nadzire njegovo izvršenje.

Osnovni podaci

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/58 od 2. travnja 2012. godine. Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Pakrac. Centar se osniva za područje Grada Pakraca i Lipika. Sjedište Centra je u Pakracu, ulica P. Preradovića 1.

Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka, od 7.00 do 15.00 sati, pauza je od 10.30 do 11.00 sati.

Web adresa: www.czss-pakrac.hr

Naša misija: Zadovoljni korisnici naših usluga, pravovremena i adekvatna pomoć osobi u potrebi.

Naša vizija: Aktivnim sudjelovanjem u lokalnoj zajednici postići socijalnu osviještenost svakog pojedinca te podići kvalitetu njihovog života, kao i promicati međusobnu solidarnost, toleranciju i spremnost na pomoć drugome i samopomoć, uvažavajući pravo na osobnost i privatnost.

Naš cilj: Stručnim radom pomagati stanovništvu, osnaživati korisnike i razvijati svijest o osobnoj odgovornosti te raditi na što ranijem prepoznavanju i prevenciji problema.

Popis zaposlenika Centra za socijalnu skrb Pakrac (abecednim redom).

 1. Ajman Borislav, dipl. soc. rad. – Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 2. Brajković Renata, bacc. Oec, voditeljica računovodstva
 3. Čar Bunčić Mirjana, dipl. psihologinja, prof.- Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj i Stručna cjelina za odrasle
 4. Gazić Ljubica, dipl. iur – Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 5. Havranek Darko, dipl. iur – Stručna cjelina za novčane naknade i Stručna cjelina za odrasle osobe
 6. Hunjek Suzana, administrativna radnica i blagajnica
 7. Majstorović Sunčana, dipl. defektolog-soc. pedagog – Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
 8. Mandić Milan, čistač-dostavljač
 9. Svjetličić Melanija, dipl. soc. rad. – Stručna cjelina za odrasle osobe
 10. Vostri Tina, dipl. soc. rad. – Stručna cjelina za odrasle osobe
 11. Žilić Petrišić Marija, dipl. soc. rad.- Stručna cjelina za novčane naknade

Financiranje Centra za socijalnu skrb Pakrac

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

Centar ne može bez suglasnosti ministarstva stjecati, opterećivati ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna. 

Djelatnost Centra za socijalnu skrb Pakrac

Djelatnost Centra je:

 1. a) na temelju javnih ovlasti:
 2. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 3. provodi izvršenja rješenja,
 4. vodi propisane očevidnike,
 5. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 6. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 7. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 8. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 9. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 10. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
 11. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i  pružati pomoć i njegu u kući.

 1. b) osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:
 2. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 3. obavlja stručno-analitičke poslove,
 4. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 5. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 6. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 7. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 8. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 9. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 10. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo. Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i Statutu.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi. Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Požeško-slavonske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Centar  ima Stručno vijeće.

Rad Centra je javan. Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koji je osnovan na način određen zakonom. Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

Opći akti Centra su: Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o unutarnjem nadzoru, Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika, Poslovnik o radu Stručnog vijeća, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju, Pravilnik o službenoj tajni kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb organiziraju se u tri stručne cjeline i to:

 1. Novčane naknade
 2. Djeca, mladi i obitelji
 3. Odrasle osobe

Računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

 

 

Broj zaposlenih u Centru za socijalnu skrb Pakrac (stanje na dan 31. 12. 2016.)

 

REDNI BROJ NAZIV RADNOG MJESTA

POSEBNI UVJETI

STUPANJ STRUČNE SPREME

BROJ ST. RADNIKA
I. Ravnateljica – I vrsta, VII stupanj
– 5 godina radnog iskustva na poslovima u socijalnoj skrbi
– položen stručni ispit
1
II. Stručna cjelina za novčane naknade 1 i ½
a) socijalna radnica – I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
1
b) pravnik – I vrsta, VII stupanj, dipl. pravnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit, državni ili pravosudni ispit, iznimno upravni pravnik
½
III. Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj 3 i 4/5
a) socijalni radnik – I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
1
b) pravnica – I vrsta, VII stupanj, pravnik
-.1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni, državni ili pr. ispit
1
c) psihologinja – I vrsta, VII stupanj, psiholog
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
4/5
d) socijalna pedagoginja – I vrsta, VII stupanj, edukacijski rehabilitator – soc. pedagog
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
1
IV. Stručna cjelina za odrasle osobe 2 i ½ i 1/5
a)socijalne radnice I vrsta, VII stupanj, soc. radnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni ispit
2
b) pravnik – I vrsta, VII stupanj, pravnik
– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi
– položen stručni, državni ili pr. ispit
½
c) psihologinja – I vrsta, VII stupanj, psiholog
– 1 g. radnog iskustva u stručnom radu- položen stručni ispit 2
1/5
V. Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi 3
a)voditeljica računovodstva – I vrsta, VII stupanj, dipl. ekonomist ili II vrsta, VI stupanj, ekonomist
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
1
b) blagajnica – likvidatorica – III vrsta, IV stupanj, ekonomskog usmjerenja
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
1/2
c) administrativna radnica – III vrsta, IV stupanj, upravni smjer ili ekonomski smjer
– 1 g. radnog iskustva
– poznavanje rada na računalu
1/2
d) čistač i dostavljač – OŠ, 1 g. radnog iskustva 1

UKUPNO 12

Plan i program rada Upravnog vijeća Centra

Donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnateljice, temeljem članka 120. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 157/13, 152/14, 99/15) i članka 28. al. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac
– rok: veljača 2017. godine

Raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnateljice o radu i poslovanju Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2017. godine

Analizira financijsko poslovanje Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2017. godine

Donosi odluke o drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
– rok: kontinuirano

Donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
– rok: siječanj i srpanj 2017. godine

Daje osnivaču i ravnateljici Centra prijedloge i mišljenje o pitanjima važnim za rad Centra, te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra
– rok: kontinuirano

Razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama
– rok: kontinuirano

Predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
– rok: prema procjeni potrebi

Razmatra stanje i rezultate rada Centra
– rok: kontinuirano

Prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru, te u svezi s time poduzima potrebne mjere
– rok: kontinuirano

Surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama
– rok: kontinuirano

Donosi odluke na sjednicama, koje saziva predsjednica po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnateljice ili najmanje tri člana/ice Upravnog vijeća
– rok: kontinuirano

Plan i program rada ravnateljice Centra

Organizira i vodi poslovanje Centra u skladu s javnim ovlastima i drugim stručnim poslovima centra za socijalnu skrb temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi
– rok: kontinuirano

Predstavlja i zastupa Centar
– rok: kontinuirano

Podnosi Upravno vijeću izvješće o radu i poslovanju Centra svaka tri mjeseca
– rok: siječanj, travanj, srpanj, listopad 2017. godine

Donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
1. rješenja o ocjeni stručnih radnika za 2016. godinu – rok: veljača 2017. godine
2. rješenje o korištenju godišnjeg odmora za 2017. godinu – rok: lipanj 2017. godine
3. rješenja o drugim pravima i obvezama
– rok: kontinuirano

Predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
– rok: veljača 2017.

Provodi unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih stručnih cjelina i radnika Centra prema godišnjem planu i programu provedbe unutarnjeg nadzora za 2017. godinu
-rok: kontinuirano

Zapošljava stručne i dr. radnike Centra prema pribavljenim suglasnostima nadležnog ministarstva za djelatnost socijalne skrbi i osiguranim financijskim sredstvima, s naglaskom na zapošljavanje administrativnog radnika
– rok: 3 mjeseca od pribavljene suglasnosti nadležnog ministarstva

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje sklapa ugovor o osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa s osobom koja ispunjava zakonske uvjete za obavljanje poslova u djelatnosti socijalne skrbi, a nakon završenog obrazovanja
– rok: odmah , prema ukazanoj mogućnosti

U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje sudjeluje u mjerama aktivne politike zapošljavanja putem mjera javnih radova,
– rok: prema potrebi

Poduzima aktivnosti za profesionalno usavršavanje stručnih radnika Centra u područjima sveobuhvatnog obiteljskog procjenjivanja, individualnog planiranja, supervizije, obiteljske medijacije, provođenja mjera nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi i PBIN-a, udomiteljstva, prevencije i tretmana obiteljskog nasilja
– rok: kontinuirano

U okviru financijskih mogućnosti Centra za socijalnu skrb u odgovarajućoj nakladi osigurava tiskanje letaka iz područja djelatnosti rada Centra i njihovo distribuiranje korisnicima i partnerima, te uređivanje i podržavanje WEB stranice Centra
– rok: kontinuirano

Surađuje s drugim ustanovama socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

U suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osigurava financijska sredstva za nabavku jednog novog službenog vozila
– rok: kontinuirano

Sudjeluje u davanju prijedloga i mišljenja u postupcima donošenja novih zakonskih propisa, nacionalnih strategija i protokola iz područja djelatnosti socijalnog rada
– rok: kontinuirano

Sudjeluje na okruglim stolovima i javnim tribinama o aktualnim društvenim temama značajnim za korisnike i profesiju socijalnog rada
– rok: kontinuirano

Putem medija obavještava javnost o djelatnosti Centra
– rok: kontinuirano

Osiguravanje učinkovitog kolanja akata i primjene pravila o uredskom poslovanju (primanje i pregled akata, razvrstavanje, upisivanje akata u evidencije, dostava akata u rad, otpremanje akata, razvođenje i arhiviranje predmeta)
– rok: kontinuirano

Skrb o informatičkoj imovini Centra (popravci i održavanje opreme i infrastrukture, instalacije i podešavanja uređaja i sustava, evidencija opreme, planiranje nabave, preuzimanje i testiranje opreme)
– rok: kontinuirano

Pružanje stručne i administrativne podrške radu Savjeta za socijalnu skrb Požeško-slavonske županije
– rok: kontinuirano

Sudjelovanje u radu drugih povjerenstava i stručnih radnih skupina po imenovanju (međusektorskih i međuresornih)
– rok: kontinuirano

Osiguravanje 24-satnog dežurstva za potrebe žurnog zbrinjavanja djece, a prema Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, Protokolu o postupanju u slučaju nasilja među djecom, te obveze pravovremenog zbrinjavanja djece stranaca zatečene na teritoriju Republike Hrvatske bez pratnje roditelja ili skrbnika, kao i djece i mladeži zatečene u skitnji
– rok: kontinuirano

Postupanje po predstavkama i pritužbama građana i korisnika socijalne skrbi vezano za prava i usluge socijalne skrbi te zaštitu prava i dobrobiti djece, odnosa roditelja i djece te obiteljskih odnosa i skrbništva
– rok: kontinuirano, odgovor u zakonskom roku po zaprimanju

Izrada odluke o fiskalnoj odgovornosti za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
– rok: veljača 2017. godine
Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra
– rok: kontinuirano

Plan i program rada Stručnog vijeća Centra

Stručno vijeće, kojeg čine svi stručni radnici Centra, raspravlja i daje ravnateljici Centra mišljenje i stručne prijedloge o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra, ustroju Centra, godišnjem planu i programu rada, stručnim pitanjima u stručnom radu, potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra i o drugim pitanjima vezanim za stručni rad
– rok: kontinuirano

Stručni radnici svoj posao obavljaju sukladno pravilima struke, poštujući osobnost korisnika, njegovo dostojanstvo i nepovredivost njegovog osobnog i obiteljskog života
– rok: kontinuirano

Stručni radnici imaju pravo i dužnost trajno se stručno osposobljavati i usavršavati kroz programe koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Stručni radnici imaju pravo i dužnost na superviziju
– rok: kontinuirano

U suradnji s ravnateljicom Centra proširuju mrežu izvaninstitucionalnih oblika skrbi izvan vlastite obitelji kao oblik pružanja socijalnih usluga kroz djelatnost udomiteljstva i organiziranog stanovanja na području naše mjesne nadležnosti
– rok: kontinuirano

U suradnji s timom za standarde kvalitete i ravnateljicom pružaju usluge socijalne skrbi u skladu sa standardima kvalitete socijalnih usluga i smjernicama za njihovo uvođenje koje popisuje ministrica nadležna za djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Stručni radnici Centra na temelju javnih ovlasti i drugih stručnih poslova centra za socijalnu skrb temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi provode poslovanje Centra
– rok: kontinuirano

Sudjeluju u svim aktivnostima od značaja za djelatnost socijalnog rada, predlažu promjene i inovacije u socijalnoj skrbi, sudjeluju u donošenju propisa važnih za profesiju
– rok: kontinuirano

Surađuju s drugim ustanovama socijalne skrbi, jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave, udrugama, vjerskim zajednicama, drugim pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
– rok: kontinuirano

Plan i program rada radnika Centra po cjelinama

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE

OPĆI DIO

a) socijalni radnik:

– savjetuje korisnike u zadovoljavanju njihovim potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
– provodi postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranaka,
– predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima, (savjetuje i pomaže u prevladavanju posebnih poteškoća),
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke i izrađuje rješenja radi priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, preispitivanja postojanja činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće kod donošenja rješenja, te prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te priznavanje prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove korisnika,
– vodi postupak i izrađuje rješenja radi odobravanja jednokratnih naknada,
– prati prilike korisnika prava i sudjeluje u donošenju nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanja određenog prava,
– prema potrebi obilazi korisnike, a očevid provodi uvijek kada postoji sumnja na zlouporabu prava,
– surađuje s drugim pružateljima usluga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) pravnik u novčanim naknadama:

– pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada,
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika zajedno sa socijalnim radnikom i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke u svezi zabilježbe potraživanja te naknade štete,
– na traženje socijalnog radnika ove stručne cjeline daje svoje stručno mišljenje i prijedloge u svezi s vođenjem postupka i pri izradi rješenja o priznavanju ili prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– izrađuje nove obrasce rješenja za potrebe ove stručne cjeline,
– nacrte rješenja o priznavanju i prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

POSEBNI DIO

Postupke provođenja priznavanja prava, preispitivanja prava i prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu i naknadu za ugroženog kupca energenata provode socijalna radnica (vođenje postupka, do donošenja rješenja) i pravnik (donošenje rješenja) timski. Nadalje postupke povrata isplaćenih iznosa i naknade štete se također obavljaju timski, socijalna radnica vodi postupak (evidentira potrebu pokretanja postupka, prikuplja dokumentaciju, uzima izjave stranke na zapisnik, prati izvršene uplate sukladno nagodbi), a pravnik sklapa nagodbe, donosi akt o otpisu duga). Postupak upisa i brisanja zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama provodi pravnik samostalno.

Postupak provođenja priznavanja prava na jednokratnu naknadu vodi samostalno socijalna radnica, koja ostali dio poslova, do punog radnog vremena, obavlja u Stručnoj cjelini za odrasle.

Plan rada za tromjesečni period:
– provođenje postupka priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu – 45
– provođenje postupka priznavanja prava na naknadu za ugroženog kupca energenata –
45
– provođenje postupka preispitivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu – 108
– provođenje postupka prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu – 33
– provođenje postupka prestanka prava na naknadu za ugroženog kupca energenata – 33
– provođenje postupka priznavanja prava na jednokratnu naknadu – 35
– povrat isplaćenih iznosa i naknada štete – 3
– postupak upisa zabilježbe tražbine u zemljišne knjige na nekretninama – 2
– postupak brisanja zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama – 10

2. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

OPĆI DIO

a) socijalni radnik:

– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba djece, mladeži i/ili obitelji i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima određivanja uzdržavanja,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– sudjeluje u postupcima posvojenja i obradi posvojitelja,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika,
– sudjeluje u obilasku malodobne djece i mladeži smještene u ustanovama socijalne skrbi ili u udomiteljskim obiteljima, (djece bez adekvatne roditeljske skrbi, djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i djece i mladeži s problemima u ponašanju),
– postupanje vezano za utvrđivanje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi i to pravo na skrb izvan vlastite obitelji djece sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima radi obrazovanja, osposobljavanja za samostalan rad i samozbrinjavanje radi provođenja radne terapije i rehabilitacije, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u provođenju mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– izrađuje izvješća za djecu i mladež s problemima u ponašanju, počinitelja kaznenih djela i prekršaja za potrebe državnog odvjetništva, sudova za mladež, pravobranitelja za djecu,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– pruža pomoć u resocijalizaciji (poduzimanje socijalno-zaštitih mjera povratnicima iz domova i maloljetničkih zatvora),
– sudjeluje u postupku upućivanja djece i mladeži s problemima u ponašanju na stacionarno vještačenje,
– surađuje s odgojnim ustanovama u kojima su smještena djece i mladež s problemima u ponašanju,
– vrši obradu maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u socijalne ustanove,
– sudjeluje u obilascima korisnika,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojava problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima Centra, predstavnicima lokalne zajednice, MUP-a i udruga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– koristeći metode stručnog socijalnog rada sudjeluje u postupku utvrđivanja materijalnog položaja djece kada roditelji ne doprinose za njihovo uzdržavanje,
– uređivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne živi,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, stručno se usavršava, educira, surađuje s prosvjetnim, zdravstvenim, pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) pravnik:

– provođenje postupka posredovanja prije rastave braka, donošenje odluke o privremenom povjeravanju djece roditelju i njihovoj izmjeni, te određivanje susreta i druženja roditelja s mldb. djetetom, sudjelovanje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelju ili trećoj osobi, te sudjelovanje u postupcima zaštite djece u svezi s primjenom mjera obiteljsko pravne zaštite,
– podnosi žalbu na odluku suda kojom se dopušta sklapanje braka mldb. osobi,
– podnosi tužbu za poništenje braka mldb. osobe,
– pokreće postupak u ime djeteta i sudjeluje u parnici o uzdržavanju ili o povećanju uzdržavanja, te sklapanje izvan sudske nagodbe radi utvrđivanja iznosa uzdržavanja za dijete,
– vodi zapisnik o nagodbi vezano uz uzdržavanje,
– izrađuje rješenja o privremenom uzdržavanju malodobne djece i provodi postupak,
– izrađuje rješenja o posvojenju i provodi postupak,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u postupcima smještaja malodobne djece i mladeži na skrb izvan vlastite obitelji,
– sudjeluje i izrađuje rješenja o davanju dozvole na obavljanju udomiteljstva,
– sudjeluje u postupcima opterećenja i otuđenja imovine maloljetne djece,
– sudjeluje u postupcima procjene i popisa imovine maloljetne osobe,
– vodi skrbničke knjige,
– podnosi prijedloge, tužbe ili ovršne prijedloge kojim inicira postupak pred sudom oprema odredbama Obiteljskog zakona,
– podnošenje kaznenih prijava iz područja prekršajne i kazneno-pravne zaštite djece,
– donosi nacrt rješenja o imenovanju posebnog skrbnika djetetu prema odredbama obiteljskog zakona,
– vodi postupak o priznanju očinstva,
– podnosi prijedlog za ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta,
– obavlja sve poslove koji su u nadležnosti Centra u postupcima utvrđivanja očinstva i materinstva, te poslove oko određivanja osobnog imena mldb. djeteta,
– daje prijedlog sudu za pokretanje postupka radi oduzimanja ili vraćanja roditeljske skrbi,
– provodi postupke radi zabrane susreta i druženja roditelju koji ne živi s djetetom,
– zaprima zahtjeve stranka u predmetima iz nadležnosti obiteljsko pravne zaštite, te utvrđuje tijek ispitnog postupka, vodi usmenu raspravu, pribavlja i izvodi dokaze, izrađuje zaključke i rješenja,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, prisustvuje stručnim skupovima i educira se, surađuje s pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) psiholog:

– utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s bračnim drugovima, obiteljima i mldb. djecom, provodi obiteljsku terapiju,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite,
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u postupcima provođenja mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– sudjeluje u obradi maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih posvojitelja i udomitelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u pomaganju roditeljima u odgoju djece s problemima u ponašanju,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– u obavljanju prethodnih poslova surađuje s obitelji, školom, predškolskim ili zdravstvenim ustanovama,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

d) socijalni pedagog:

– sudjeluje u izradi, provedbi i plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
zaprimanje zahtjeva za vještačenje, vođenje evidencije o svim osobama s tjelesnim mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem, dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije, vođenje evidencije o kontrolnim pregledima, te praćenje korisnika do 21. godine života,
– sudjeluje u ranom otkrivanju djece i mladeži s problemima u ponašanju i poduzima mjere u cilju otklanjanja, ublažavanja i saniranja takvog ponašanja,
– izrada rješenja o priznavanju i/ili prestanku prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu djeci,
– provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– sudjeluje u programiranju, izradi i provođenju preventivnih aktivnosti rizičnih ponašanja djece i mladeži i rad s rizičnim obiteljima u suradnji s drugim sudionicima na lokalnoj razini,
– sudjeluje u socijalno pedagoškom tretmanu, odnosno programu postupanju u okviru izvršavanja odgojnih mjera ili mjera obiteljsko pravne zaštite u radu s maloljetnikom, obitelji i osobama iz okruženja,
– uključuje se u timsku obradu kada je to nužno za rasvjetljavanje slučaja i predlaže primjerene oblike zaštite odnosno sankcije,
– izrađuje izvješća za potrebe državnog odvjetništva, suda za mladež, te za potrebe vještačenja (opservacije),
– prati i provodi izvršavanje posebnih obveza uvjetovanih u pred pripremnom postupku (od strane državnog odvjetništva),
– prisustvuje ispitanim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– prati i provodi odgojne mjere izrečene od sudova za mladež,
– uključuje se po potrebi u provođenju i praćenju izrečene mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, a posebno mjera radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojave problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima centra, predstavnicima lokalne zajednice, policijske uprave, udruga,
– sudjeluje u kontrolnom ročištu,
– sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojima žive,
– pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz nadležnosti drugih tijela,
– sudjeluje u donošenju osobnog plana i programa rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u domove,
– sudjeluje u proširenim stručnim timovima u domovima,
– sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima,
– obavlja poslove skrbništva po službenoj dužnosti,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

POSEBNI DIO

U području Stručne cjeline za djecu, mlade i obitelj postupci se provode timski. Zakonskim propisima je regulirana uključenost svakog stručnog radnika u navedenom području, što se posebno propisuje i naglašava kao obveza za socijalnog radnika, pravnika i psihologa u timu. Defektolog-socijalni pedagog se uključuje u rad, obvezno u specifičnim slučajevima za struku (obavijesti o problemima u ponašanju maloljetnika i mlađih punoljetnika) i prema zaključku ostalih članova tima, koji su nositelji svih ostalih aktivnosti. Defektolog- socijalni pedagog je raspoređen, do popunjavanja punog radnog vremena i na druge poslove u stručnoj cjelini za odrasle osobe.

Plan rada za tromjesečni period:
– obvezno savjetovanje prije razvoda braka – 3
– prijava zapostavljanja djeteta – 1
– vraćanje prava na roditeljsku skrb -1
– obvezno savjetovanje prije pokretanja ostalih sudskih postupaka u vezi s djetetom -2
– poteškoće u ostvarivanju kontakta s maloljetnom djecom – 2
– uzdržavanje djeteta – mišljenje s kojim roditeljem dijete treba živjeti -1
– obiteljsko-pravna zaštita – 10
– socijalne anamneze – 3
– razgovor psihologa s maloljetnim djetetom na zahtjev suda ili druge institucije – 2
– prijava mogućeg zanemarivanja maloljetnog djeteta (zaštita maloljetnog djeteta koji žive u nepovoljnim uvjetima) – 3
– suicidalne najave – 1 godišnje
– savjetovanje i pomaganje pojedincu– 15
– priznavanje prava na savjetovanje i pomaganje kod drugog pružatelja usluge – 1 nasilje među vršnjacima – 1
– intervencije na zahtjev MUP-a, škole za maloljetnu djecu – 2
– djeca bez pratnje roditelja – 2
– provođenje sudske odgojne mjere – 1
– postupanje po obavijesti o počinjenju kaznenog djela – 2
– pisanje socijalnih anamneza za maloljetnu djecu – 3
– usluga savjetovanja i pomaganja obitelji – 10
– narušavane javnog reda i mira maloljetne djece – 1
– skrbništvo za maloljetne osobe-općenito – 10
– posebno skrbništvo za maloljetne osobe – 2
– razrješenje posebnog skrbništva za maloljetne osobe – 1
– pokretanje postupka vještačenja maloljetnih osoba – 4
– provođenje postupka psihosocijalne podrške – 1
– priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu- maloljetna osoba – 1
– preispitivanje prava na doplatak za pomoć i njegu-maloljetna osoba – 2
– priznavanje prava na osobnu invalidninu – maloljetna osoba – 1
– preispitivanje prava na osobnu invalidninu- maloljetna osoba –4
– priznavanje prava na uslugu smještaja – maloljetna osoba – 1
– preispitivanje prava na uslugu smještaja – maloljetna osoba – 2
– priznavanje prava na uslugu poludnevnog boravka – 1
– preispitivanje prava na uslugu poludnevnog boravka – 1
– postupci utvrđivanja i osporavanja očinstva – 3
– postupci lišenja prava na roditeljsku skrb -0
– izvršenje odgojne mjere – 2
– izvršenje posebne obveze – 1
– naknada putnih troškova – 1
– postupci priznavanja prava na status roditelja njegovatelja – 1
– postupci priznavanja prava na naknadu za redovito studiranje – 1
– postupci u svezi privremenog uzdržavanja – 2
– postupci određivanja osobnog imena djeteta- 1
– nasilje u obitelji u prisutnosti maloljetne djece – 2
– postupci stručne pomoći i potpore obitelji – 1
– stručna potpora roditeljima za odražavanje osobnih odnosa / sud – 1
– prva socijalna usluga – 15
– općenito, ostalo nespecifično – 1

3. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

OPĆI DIO

a) socijalni radnik:

– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba odraslih osoba i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– utvrđuje socijalne i materijalne prilike odraslih osoba s teškoćama u tjelesnim i duševnom razvoju,
– utvrđuje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, pravilnika iz područja zaštite odraslih osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem (skrb izvan vlastite obitelji, pomoć u kući), te socijalnog programa jedinica lokalne samouprave,
– davanje mišljenja suradnim organima i institucijama (jedinice lokalne samouprave, sud, odvjetništvo, škole, ministarstva, policija, centri za socijalnu skrb, nevladine organizacije i drugo),
– suradnja sa vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, socijalnim, prosvjetnim, zdravstvenim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
– poticanje i razvijanje samopomoći, dobrosusjedske pomoći i dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti,
– sudjelovanje u postupku davanja mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba lišenih poslovne sposobnosti,
– sudjelovanje u postupcima radi zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoja prava i interese (sudjelovanje u donošenju odluke o stavljanju pod skrbništvo, odluke o prestanku skrbništva, odluke o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom),
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju uvjeta i podobnosti udomitelja,
– vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika
– utvrđivanje mogućnosti obveznika uzdržavanja za sudjelovanje u plaćanju troškova smještaja korisnika, te sudjelovanje u odabiru odgovarajućeg doma,
– sudjelovanje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o plaćanju troškova smještaja korisnika,
– obilazak odraslih osoba pod skrbništvom koje su na skrbi u domovima socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga skrbi izvan vlastite obitelji,
– postupanje po saznanju ili po prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava, sukladno zakonskim propisima i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– provođenje postupka radi priznavanja prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu za odrasle osobe, izrada rješenja,
– zaprimanje zahtjeva za vještačenje, te vođenje evidencije dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije i praćenje korisnika iznad 21. godine života,
– sudjelovanje u obilasku korisnika i praćenja prilika u kojima žive,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
ROK: kontinuirano, trajno

b) pravnik:

– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– pokreće i vodi postupke radi zaštite odraslih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese (odluka o stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, oduka o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom)
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjelovanje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja odrasle osobe i primjeni prava iz Zakona o socijalnoj skrbi,
– vodi postupke zaštite osobnih i imovinskih prava odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi postupke opterećenja i otuđenja imovine odraslih osoba pod skrbništvom, sudjeluje u postupcima procjene i popisima imovine odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi skrbničke knjige,
– provodi postupke skrbništva za poseban slučaj koji se vode radi zaštite osobnih prava i interes odraslih osoba,
– izrađuje nacrte rješenja o pravu na pomoć u kući, skrb izvan vlastite obitelji kao i prava propisana socijalnim programom jedinica lokalne samouprave,
– izrađuje nacrte ugovora,
– sudjeluje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o sudjelovanju u plaćanju troškova smještaja korisnika ,
– sudjeluje u postupcima smještaja odraslih osoba,
– izrađuje nacrte općih akte centra,
– izrađuje rješenja i druge odluke u svezi s primjenom Zakona o radu, pravilnika o radu i drugih propisa,
– provodi postupke u svezi s povratom sredstava i naknade štete korisnika socijalne skrbi, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
– provodi postupke zabilježbe i brisanja tražbine u zemljišnim knjigama,
– zastupa Centar pred sudom, u postupcima i djelokrugu poslova koja obavlja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) psiholog:

– prema procjeni utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s pojedincem i obitelji u skladu sa zakonskim propisima,
– po potrebi sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– sudjeluje u postupcima davanje mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba
lišenih poslovne sposobnosti,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– prisustvuje ispitnim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo skrbnika ili je to od posebnog interesa za odraslu osobu, kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih udomitelja
– sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima i kontinuirano se stručno
osposobljava i usavršava, pohađa specijalističke tečajeve i edukacije iz terapijskih tehnika,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra
Rok: kontinuirano, trajno

POSEBNI DIO

U Stručnoj cjelini za odrasle osobe radne obveze su podijeljene između dvije socijalne radnice, koje samostalno obavljaju radnje u svezi prava na doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu, naknade za ugroženog kupca energenata, usluge smještaja. Poslovi skrbništva se obavljaju timski, socijalna radnica vodi postupak do donošenja rješenja, a pravnik donosi rješenja, podnosi sudu prijedloge za pokretanje i vraćanje poslovne sposobnosti. U području nasilja u obitelji, postupak provode timski socijalna radnica i psihologinja. Poslove udomiteljstva obavljaju timski socijalna radnica, psihologinja i pravnica Centra. Poslove zabilježbe tražbine nekretnina u zemljišnim knjigama radi priznavanja prava na uslugu smještaja obavlja pravnik Centra. Svi stručni radnici Centra, uz redovne poslove, obavljaju i poslove stalnog skrbnika ili posebnog skrbnika osobama koje same ne mogu brinuti o sebi. Navedene obveze se ne vode posebno (obilasci, ispunjavanje skrbničkih izvješća, zastupanje pri ostvarivanju prava i dr.).

Plan rada za tromjesečni period:

– priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu – 10
– preispitivanje prava na doplatak za pomoć i njegu -55
– prestanak prava na doplatak za pomoć i njegu – 9
– priznavanje prava na osobnu invalidninu – 2
– preispitivanje prava na osobnu invalidninu – 37
– prestanak prava na osobnu invalidninu – 4
– priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata – 2
– prestanak prava na naknadu za ugroženog kupca energenata – 4
– izdavanje potvrda – 20
– ispunjavanje socijalne ankete – 2
– dopisi o slobodnim udomiteljskim mjestima – 26
– nasilje u obitelji, odrasli – 7
– priznavanje prava na uslugu smještaja – 6
– provođenje postupka prestanka prava na uslugu smještaja – 4
– preispitivanje prava na uslugu smještaja – 18
– skrbništvo – imenovanje skrbnika – 3
– skrbništvo – prestanak skrbništva 2
– skrbništvo – izmjene skrbnika – 2
– provođenje postupka imenovanja posebnog skrbnika – 20
– odobravanje raspolaganja imovinom štićenika – 7
– postupci u svezi prava na pomoć u kući – 6
– postupci priznavanja prava na novčanu naknadu do zaposlenja – 3
– postupci preispitivanja prava na novčanu naknadu do zaposlenja – 2

Plan za godišnji period:

– postupak upisa/brisanja zabilježbe tražbine na nekretnine korisnika usluge smještaja – 2
– obilazak osoba pod skrbništvom – 4 puta godišnje
– obilazak korisnika usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji – najmanje jedanput u prvom mjesecu smještaja, nadalje jedanput u četiri mjeseca tijekom smještaja
– prikupljanje izvješća skrbnika – 2x godišnje
– postupak obrade udomiteljskih obitelji -1
– edukacija udomiteljskih obitelji – 1
– promidžba udomiteljstva – 1
– obilazak udomiteljskih obitelji – 1

1. RAČUNOVODSTVENI, FINANCIJSKI I POMOĆNO TEHNIČKI POSLOVI

a) voditelj računovodstva:

– organizira poslove računovodstva i knjigovodstva,
– obavlja pregled i likvidaciju svih financijskih dokumenata prije knjiženja,
– kontira i knjiži financijske temeljnice,
– izrađuje periodične obračune i završni račun,
– evidentira i knjiži osnovna sredstva,
– vodi knjigu ulaznih računa (prima račune za isplatu i brine o pravovremenoj isplati),
– zajedno s ravnateljem sastavlja financijski plan Centra i prati njegovo izvršenje,
– izrađuje zahtjeve i izvješća po potrebi (lokalni proračun, nadležno Ministarstvo),
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– utvrđuje potrebu stručnog usavršavanja radnika na računovodstvenim poslovima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

b) blagajnik – likvidator za obračun plaća i kontrolor obračuna novčanih naknada:

– unosi, evidentira, obračunava i isplaćuje novčane pomoći putem uputnica,
– vodi blagajnu novčanih pomoći,
– knjiži izvode uputnica,
– izrađuje izvješća za novčana primanja korisnika za potrebe računovodstvenih poslova,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– vodi evidenciju i izdavanje putnih naloga i naloga za službene automobile,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

c) administrativni radnik:

– raspoređuje zaprimljene i obrađene zahtjeve drugim odjelima,
– razvodi i raspoređuje riješene zahtjeve u urudžbenom zapisniku,
– daje informacije korisnicima putem telefona,
– obavlja poslove umnožavanja materijala za potrebe stručnih radnika,
– vodi statistiku o radu ureda,
– obavlja razvođenje akata, arhiviranje predmeta i čuva i izlučuje arhivsku građu,
– vadi predmete iz arhive za potrebe djelatnika,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja prijem i razvrstavanje pošte (vodi knjigu prijema pošte),
– obavlja otpremu pošte (vodi knjigu otpreme pošte i dostavnu knjigu za mjesto),
– obavlja prijem telefonskih poziva,
– obavlja kadrovske poslove (vođenje personalnih dosjea radnika, prijave i odjave osiguranja radnika)
– vodi poslove evidencije i nabavke uredskog i drugog materijala,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– vodi evidenciju o pečatima i štambiljima Centra,
– vodi evidenciju o prisutnosti na radu radnika Centra, kao i njihovu odsutnost,
– obavlja poslove fotokopiranja
– obavlja prijem i prosljeđivanje poziva putem telefonske centrale,
– po ovlaštenju ravnatelja obavlja poslove ovlaštenika za zaštitu na radu,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

d) čistač-dostavljač:

– obavlja poslove dnevnog čišćenja radnih prostorija, hodnika i sanitarnih prostorija,
– obavlja poslove čišćenja prozora, vrata i ostalog inventara,
– skida i odnosi zavjese u čistionu i postavlja ih,
– obavlja poslove predaje i podizanja svih vrsta poštanskih pošiljki putem HP, te drugih ustanova i organizacija,
– vodi knjigu poštarine, obavlja poslove umnožavanja materijala, dostavu pismena stručnim radnicima i druge poslove iz djelokruga pisarnice,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja
Rok: kontinuirano, trajno

Godišnji plan i program rada Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2017. godinu donesen je na sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac dana 13. veljače 2017. godine.

KLASA: 030-01/16-01/6
URBROJ: 2162-15-01-02-16-1

RAVNATELJICA:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:
Alfreda Petani Grafina, prof.