Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2015. godinu s izmjenama

Plan nabave za 2015. godinu s izmjenama

za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga
– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Redni
broj
Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave
u kunama (bez PDV-a)
1. Ostali materijal za redovito poslovanje 25.282,00
2. Usluge telefona 25.544,00
3. Poštarina (pisma, tiskanice) 30.648,00
4. Usluge čuvanja imovine i osoba 77.088,00
5. Uredski materijal 17.836,00

 

Slijedi slika originalnog Plana nabave za 2015. godinu s izmjenama.

plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2015. godinu s izmjenama

Na izloženom Planu nabave za 2015. godinu vidljive su stavke koje su planirane za nabavu u 2015. godini sa dopunom prethodnog Plana.