Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu

za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga
– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Redni
broj
Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave
u kunama (bez PDV-a)
1. Ostali materijal za redovito poslovanje 25.600,00
2. Usluge telefona 22.400,00
3. Poštarina (pisma, tiskanice) 44.000,00
4. Usluge čuvanja imovine i osoba 65.460,00

Slijedi kopija originalnog Plana nabave za 2015. godinu.