Plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

za predmete čija je procijenjena vrijednost:

– jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga
– i 500.000,00 kn za nabavu radova

Redni
broj
Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave
u kunama (bez PDV-a)
1. Usluge telefona 22.000,00
2. Poštarina (pisma, tiskanice) 30.400,00
3. Usluge čuvanja imovine i osoba 71.200,00
4. Uredski materijal 20.626,00

Slijedi slika originalnog dokumenta Plana nabave Centra za 2016. godinu.

plan nabave Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2016. godinu