Temeljem Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, Stručno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, na sjednici održanoj dana 22.5.2013. donijelo je :

POSLOVNIK
O RADU STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC


I. Opće odredbe

Članak 1.

Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru za socijalnu skrb Pakrac osniva se Stručno vijeće.

Stručno vijeće čine stručni radnici ovog tijela.
Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenje i stručne prijedloge o :
-stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra
-ustroju Centra
-godišnjem planu i programu rada Centra
-najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti

centra za socijalnu skrb
-potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra
-drugim pitanjima vezanima za stručni rad utvrđenim Statutom Centra -donosi Poslovnik kojim uređuje način svoga rada.

Članak 2.

Poslovnikom o radu Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac ( u daljnjem tekstu Poslovnik) uređuje se način rada Stručnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac ( u daljnjem tekstu Centar).

Članak 3.

Odredbe ovog Poslovnika obvezuje sve članove Stručnog vijeća i ostale osobe koje su nazočne sjednicama Stručnog vijeća.

II. Mjesto održavanja sjednica

Članak 4.

Sjednice Stručnog vijeća održavaju se u prostorijama Centra.

Predsjednik Stručnog vijeća može odlučiti da se u izuzetnim i opravdanim slučajevima sjednica održi izvan Centra.

III.Sazivanje sjednica

Stručno vijeće ima predsjednika kojega na period od dvije(četiri) godine biraju članovi Stručnog vijeća.

Članak 6.

Sjednicu Stručnoga vijeća saziva predsjednik Vijeća pismenim putem po potrebi, a u pravilu jednom mjesečno, te na zahtjev ravnatelja ili člana Stručnog vijeća.

Uz poziv dostavlja se i prijedlog dnevnog reda za slijedeću sjednicu.

Sjednicom Stručnog vijeća predsjedava predsjednik ili u slučaju njegove spriječenosti osoba koju on ovlasti.

Nazočnost na sjednici Stručnog vijeća je obvezna i predstavlja dio radne obveze.

Članak 7.

Odluke na sjednici donose se većinom glasova članova Stručnog vijeća.

Članak 8.

Na sjednici vijeća bira se zapisničar koji vodi zapisnik. Zapisnik potpisuju zapisničar i predsjedavajući sjednice. Zapisnik sadrži:
-redni broj sjednice
-datum i mjesto održavanja sjednice te sat početka i završetka sjednice -popis nazočnih osoba na sjednici
-predloženi i utvrđeni dnevni red
-zaključak o verifikaciji zapisnika sa prethodne sjednice
-kratki prikaz provedene rasprave po svakoj točki dnevnog reda i donesene zaključke -potpis zapisničara i predsjedavajućeg.

Članak 9.

Zapisnik Stručnog vijeća dostavlja se članovima Stručnog vijeća i ravnatelju Centra.

Članak 10.
Zapisnik sa svojim prilozima čuva se u arhivi Centra kao dokument trajne vrijednosti.

IV.Prava i dužnosti članova Stručnog vijeća

Članak 11.

Članovi Stručnog vijeća dužni su prisustvovati na sjednicama i sudjelovati u raspravljanju.

Član koji nije u mogućnosti sudjelovati na sjednici, dužan je o tome na vrijeme izvijestiti predsjednika.

Članak 12.

Članovi Stručnog vijeća imaju pravo predložiti izmjene i dopune dnevnog reda.

V. Način rada Stručnog vijeća

Članak 13.

Sjednice Stručnog vijeća su otvorene za sve djelatnike Centra za socijalnu skrb .

Članak 14.

Stručno vijeće može raspravljati te donositi mišljenja i prijedloge samo ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova.

Članak 15.

Predsjednik otvara, vodi i zaključuje sjednicu.

U vođenju sjednice predsjednik:
-utvrđuje nazočnost članova
-brine da se rad na sjednici odvija prema dnevnom redu
-brine o pravilnom formuliranju iznesenih mišljenja i prijedloga -potpisuje akte koje donosi Stručno vijeće.

VI. Završne odredbe

Članak 16.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način na koji je donesen i ovaj Poslovnik.

Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Predsjednik Stručnog vijeća Centra:

Darko Havranek, dipl.iur.

KLASA: 011-01/13-01/9
URBROJ: 2162-15-02-02-13-1
Pakrac, 22.5.2013.g.

Poslovnik je objavljen 22.5.2013.g. te stupa na snagu 31.5.2013.g.