Na temelju članka 120. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine “ broj 33/12 ) i članka 48. stavka 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac od 23. srpnja 2012.godine, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac na sjednici održanoj dana 26. veljače 2013. godine donijelo je

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada i odlučivanja Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac ( u daljnjem tekstu: Centar ) kao i prava, obveze i odgovornosti predsjednika i članova Upravnog vijeća, te druga pitanja značajna za rad istog.

Članak 2.

Odredbe ovog Poslovnika odnose se na pripremu i sazivanje sjednica, na rad Upravnog vijeća na sjednicama te način donošenja odluka i akata.

O primjeni ovog Poslovnika brine se predsjednik Upravnog vijeća ako za pojedina pitanja nije drugačije određeno.

Članak 3.

O pitanjima iz svog djelokruga Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednici. Sjednice Upravnog vijeća su javne.

Javnost se isključuje kada se raspravlja o pitanjima koja su prema Zakonu o socijalnoj skrbi, Statutu Centra i drugim propisima određeni kao službena tajna.

Odluka o isključenju javnosti utvrđuje se zapisnički.

Članak 3.

Sjednicama Upravnog vijeća redovno prisustvuje ravnatelj Centra ili osoba koju on odredi, te sudjeluje u radu bez prava odlučivanja.

Članak 4.

Na sjednicu Upravnog vijeća, po potrebi, se pozivaju stručni djelatnici Centra i predstavnici drugih organa i organizacija, kada su na dnevnom redu pojedina stručna pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća.

II PRAVA I OBVEZE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 5.

Predsjednik Upravnog vijeća ima slijedeća prava i obveze:

  1. Priprema, organizira i saziva sjednicu Upravnog vijeća;
  2. Predsjedava i vodi sjednicu Upravnog vijeća;
  3. Daje inicijative za raspravu o pitanjima koja su na dnevnom redu;
  4. Brine o provođenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća;
  5. Utvrđuje rezultate glasovanja po pitanjima o kojima Upravno vijeće odlučuje;
  6. Potpisuje akte Upravnog vijeća;

7. Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, aktima Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Statutom i drugim aktima;

U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika Upravnog vijeća, ista prava i dužnosti ima zamjenik predsjednika Upravnog vijeća.

Članak 6.

Članovi Upravnog vijeća obavljaju svoju funkciju u skladu sa Zakonom, Statutom Centra i odredbama ovog Poslovnika na sjednici.

Članak 7.

Članovi Upravnog vijeća dužni su uredno prisustvovati sjednicama, sudjelovati u raspravi i odlučivanju. U slučaju spriječenosti član Upravnog vijeća o dolasku na sjednicu dužan je obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća ili službu Centra, koja vodi stručno administrativne poslovne Upravnog vijeća.

Članak 8.

Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, a obvezno svaka tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnatelja ili barem tri člana Upravnog vijeća.

Članak 9.

Poziv za sjednicu dostavlja se svim članovima Upravnog vijeća, ravnatelju Centra i izvjestiteljima čija je materija na raspravi.

Poziv za sjednicu sadrži: 1. redni broj sjednice;

2. dan, sat i mjesto održavanja sjednice,

Članak 10.

3. prijedlog dnevnog reda koji obuhvaća:
a) redni broj i naziv točke dnevnog reda, b) priloženi materijal,
c) izvjestitelje;

4. potpis osobe i naziv organa koji saziva sjednicu; 5. ostale podatke i napomene značajne za sjednicu.

Poziv se dostavlja pismenim putem najmanje tri dana prije održavanja sjednice. Poziv za sjednicu može se uputiti i korištenjem elektroničke pošte.
U hitnim slučajevima sjednica se, iznimno, može sazvati i u kraćem roku.

Članak 11.

Sjednice Upravnog vijeća su u načelu redovne.

Ako se ukaže prijeka potreba može se sazvati i izvanredna sjednica putem telefona, elektronskim putem ili na neki drugi način.

Članak 12.

U pripremi za sjednicu Upravnog vijeća, sudjeluje predsjednik Upravnog vijeća, ravnatelj Centra i po potrebi stručna tijela i stručni radnici.

Pripremu za sjednicu koordinira predsjednik Upravnog vijeća ili njegov zamjenik.

Ravnatelj Centra dužan je osigurati stručnu utemeljenost materijala dostavljenog na sjednicu i pripremiti prijedloge odluka Upravnog vijeća.

III SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 13.

Prvu sjednicu novoimenovanog Upravnog vijeća saziva, otvara i predsjedava sjednici do izbora predsjednika i zamjenika Upravnog vijeća ravnatelj Centra.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se javnim glasanjem, na prvoj konstituirajućoj sjednici i to između predstavnika osnivača.

Članak 14.

Predsjednik Upravnog vijeća otvara i vodi sjednicu Upravnog vijeća, nakon što utvrdi da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka.

Članak 15.

Predsjednik Upravnog vijeća osigurava red i brine za učinkovitost rada Upravnog vijeća, daje riječ članovima Upravnog vijeća i brine se da govornik ne bude ometan ili sprječavan u govoru.
Predsjednik smije prekinuti govornika i oduzeti mu riječ ako se govornik i nakon opomene ne drži utvrđenog dnevnog reda.

Članak 16.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednik poziva članove Upravnog vijeća da iznesu svoje primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice, ako ih imaju, a zatim Upravno vijeće usvaja zapisnik.

Članak 17.

Za predloženi dnevni red, koji se može izmijeniti i dopuniti, glasuje se, te se tako utvrđeni dnevni red ne može više u toku sjednice mijenjati.

Nakon što se utvrdi dnevni red, pojedine točke dnevnog reda razmatraju se po utvrđenom redoslijedu.

Članak 18.

O svakom predmetu na dnevnom redu u pravilu se raspravlja prije donošenja odluke.

O pojedinom se predmetu raspravlja dok ima prijavljenih govornika. Predsjednik zaključuje raspravu kad utvrdi da nema više govornika u vezi s tim predmetom.

Članak 19.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika. Prijave za riječ podnose se usmeno čim se otvori rasprava, a mogu se podnositi sve do zaključivanja rasprave.

Govornika može opomenuti na rad ili prekinuti u govoru samo predsjednik. Predsjednik se brine o radu na sjednici, a posebice i o tome da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Članak 20.

Predsjednik daje članovima Upravnog vijeća i pozvanima na sjednicu riječ po redu kojim su se prijavili za raspravljanje.

Članu Upravnog vijeća koji želi govoriti o povredi Poslovnika ili o povredi utvrđenog dnevnog reda, predsjednik daje riječ čim je zatraže.

Predsjednik je dužan dati tražena objašnjenja o povredama Poslovnika i o povredi utvrđenog dnevnog reda.

Ako član Upravnog vijeća nije zadovoljan objašnjenjem predsjednika, o njegovom prigovoru odlučuje Upravno vijeće bez rasprave.

Govornik može govoriti samo o predmetu o kojem se vodi rasprava po utvrđeno dnevnom redu. Ako se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, predsjednik će ga pozvati da se drži dnevnog reda.

Ako govornik i poslije toga se ne drži dnevnog reda, predsjednik će mu oduzeti riječ.

Članak 22.

U tijeku rasprave članovi Upravnog vijeća i pozvani na sjednicu mogu iznositi mišljenja, tražiti objašnjenja i pokretati raspravljanje o načelnim pitanjima o pogledu predloženih rješenja.

U tijeku rasprave o pojedinostima raspravlja se o tekstu prijedloga samo pravnog akta po dijelovima, odnosno po pojedinim člancima.

Članak 23.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članove.

Članak 24.

Svaki član Upravnog vijeća ima pravo prije glasovanja obrazložiti svoje stajalište o pitanju o kom se odlučuje.

Članak 25.

Glasovanje dizanjem ruke vrši se tako da predsjednik poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o tome „tko je ZA prijedlog“, „PROTIV“ i „SUZDRŽAN“.

Iznimno članovi Upravnog vijeća mogu odlučiti da se o pojedinoj točki dnevnog reda glasuje tajno.

Predsjednik Upravnog vijeća utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 26.

Predsjednik može sjednicu koja je u tijeku prekinuti i odrediti dan i sat nastavka iste.

Sjednica se može prekinuti i u slučaju ako se ukaže potreba da se izvrše potrebne konzultacije i pribave mišljenja ili drugo.

Članak 27.

Sjednicu zaključuje predsjednik Upravnog vijeća kad su sve točke dnevnog reda raspravljene.

Glasovanje na sjednici je javno. Javno se glasa dizanjem ruke.

Članak 28.

O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik u koji se mora unijeti:

1) redni broj sjednice;
2) mjesto i dan održavanja sjednice;
3) vrijeme početka sjednice;
4) ime predsjednika i imena prisutnih članova Upravnog vijeća;
5) konstataciju predsjednika Upravnog vijeća da postoji kvorum;
6) imena drugih sudionika sjednice;
7) konstataciju o usvajanju zapisnika prethodne sjednice i eventualne primjedbe; 8) predloženi i usvojeni dnevni red;
9) tijek sjednice sa značenjem pravno relevantnih činjenica s te sjednice;
10) rezultat glasovanja o pojedinim prijedlozima, odnosno točkama dnevnog reda; 11) odluke ili zaključke donesene po pojedinim pitanjima dnevnog reda;
12) vrijeme zaključivanja ili prekida sjednice;
13) potpis predsjednika Upravnog vijeća i zapisničara.

Članak 29.

Zapisniku sjednice prilaže se i dokumentacija koja se odnosi na predmete pod točkama dnevnog reda.

Zapisnici sa cjelokupnom dokumentacijom čuvaju se kao službeni dokumenti u pismohrani Centra.

IV PRIJALAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se na isti način i po istom postupku po kojem je isti donesen.

Članak 31.

Za primjenu odredaba ovog Poslovnika zadužen je predsjednik Upravnog vijeća, a za tumačenje odredaba nadležno Upravno Vijeće.

Članak 32.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Poslovnikom, primjenjuju se odredbe Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Upravnog vijeća KLASA: 550-01701-01743, URBROJ:2162-15-01-01-5 od 21. siječnja 2002. godine

Članak 34.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Centra.

KLASA: 011-01/13-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-13-1
Pakrac, 26. veljače 2013. godine

Predsjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Pakrac:
Mihajla Pavković, dipl. iur.

Utvrđuje se da je ovaj Poslovnik objavljen na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac dana 27. veljače 2013. godine.

Ravnateljica:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.