Na temelju članka 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac od 23. srpnja 2012. godine, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac od 26. ožujka 2013. godine, ravnateljica Centra donosi

Pravilnik o službenoj tajni

I Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o službenoj tajni (u daljnjem tekstu Pravilnik) se određuje:
a) vrsta tajni,
b) mjere i postupci za zaštitu tajnih podataka,
c) osobe koje mogu biti upoznate s tajnim podacima.

II Vrste tajni

Članak 2.

Prema vrsti tajni, tajni podaci Centra se određuju kao:
a)  službena tajna
b)  poslovna tajna,
c)  profesionalna tajna.

Članak 3.

Službena tajna, stupnja “povjerljivo” su:
a)  osobni podaci o službenim osobama ( osobni dosje )
b)  podaci o osobnim imenima korisnika prava iz sustava socijalne skrbi,
c)  podaci koji su kao takvi određeni aktima nadležnog tijela.

Članak 4.

Poslovnu tajnu čine:
a)  podaci koji sadrže ponude na natječaj ili javno nadmetanje,
b)  podaci koje Centar sazna od drugih pravnih osoba.
c)  podaci koji su zakonom, drugim propisima ili općim aktom doneseni na temelju zakona utvrđeni tajnim podacima od posebnog gospodarskog značenja.

Članak 5.

Profesionalnu tajnu predstavljaju podaci o osobnom ili obiteljskom životu korisnika za koje saznaju radnici Centra i druge službene osobe u obavljanju svojega posla.

Članak 6.

Uvid u spis predmeta upravnog postupka imaju samo stranke u postupku.

Članak 7.

Pravo na razgledavanje i uvid u spis ima i svaka druga osoba, koja dokaže pravni interes i društvene organizacije ili stručne Udruge ako za to postoji opravdan interes.
Stranka i svaka druga zainteresirana osoba, koja učini vjerojatnim svoj pravni interes u predmetu, a i zainteresirana državna tijela imaju pravo biti obaviještena o tijeku postupka.

Članak 8.

Nije dozvoljeno razgledavati niti prepisivati zapisnike o vijećanju i glasovanju, službeni referati, nacrte rješenja te druge spise koji se vode kao povjerljivi, ako bi se time mogla omesti svrha postupka ili ako se to protivi javnom interesu.

Članak 9.

Roditelji djece upućene Prvostupanjskom tijelu vještačenja, imaju pravo tražiti uvid u dokument “Nalaz i mišljenje”, a Centar za socijalnu skrb je isti u smislu citirane odredbe dužan predočiti.

Članak 10.

Razgledavanje spisa iz članka 6. i članka 7. ovog Pravilnika obavlja se u službenoj prostoriji Centra pod nadzorom ovlaštenog radnika Centra i to u tijeku postupka ili nakon njegova okončanja.
Na zahtjev roditelja isti može prisustvovati radu Prvostupanjskom tijelu vještačenja u sustavu socijalne skrbi samo ukoliko tijelo vještačenja ocijeni da iz određenih razloga je prisutnost roditelja potrebna za vrijeme njezina rada, te će u tom slučaju pozvati roditelje.

III Mjere i postupci za zaštitu tajnih podataka

Članak 11.

O nastanku, priopćavanju, dostavi i uporabi podataka koji su obilježeni oznakom vrste i stupnja tajnosti vodi se poseban očevidnik.

Članak 12.

Ako tajni podatak nestane ili bude otkriven, ravnatelj Centra pokreće postupak koji utvrđuje okolnosti zbog kojih je došlo do nestanka, odnosno neovlaštenog otkrivanja tajnog podatka, osigurava očuvanje tragova, te poduzima mjere potrebne za otklanjanje mogućih štetnih posljedica i o tome izvješćuje državno ili javno tijelo, ovisno o vrsti i stupnju tajne.

Članak 13.

Nadzor nad provedbom zaštite tajnih podataka obavlja ravnatelj Centra ili osoba koju on ovlasti.

Članak 14.

Svaki radnik Centra je dužan čuvati službenu, poslovnu i profesionalnu tajnu, bez obzira na koji način saznao taj podatak ili pribavio ili stekao mogućnost uvida u tajne podatke, a nedvojbeno se radi o tajni.
Mjere zaštite ili postupak zaštite obvezni su za svakog tko ima takav podatak, koristi li ga ili mu postane dostupan.

Članak 15.

Obveza čuvanja tajnosti podataka traje dok ravnatelj ili osoba koju on zaduži ne odredi da je prestala potreba za čuvajem tajnosti.
Za službenu i poslovnu tajnu obveza može prestati protekom roka od prestanka obavljanja dužnosti, službe ili zaposlenja zaposlenika kojima su tajni podaci bili poznati:
a)  za podatke koji su utvrđeni službenom tajnom – 5 ( pet ) godina od dana prestanka zaposlenja u Centru čiji je podatak zaštićen određenim stupnjem tajnosti,
b)  za podatke koji su utvrđeni poslovnom tajnom – 1 ( jednu) godinu od dana prestanka zaposlenja u Centru, čiji je podatak zaštićen određenim stupnjem tajnosti.

Članak 16.

Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćenje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se to priopćenje obavlja fizičkim ili pravnim osobama kojima se takvi podaci mogu ili moraju priopćiti:
a)  na temelju Zakona ili drugih propisa,
b)  na temelju ovlasti iz dužnosti koje obavljaju, položaju na kome se nalaze ili radnom mjestu na kojemu su zaposleni.

Članak 17.

Neće se smatrati povredom čuvanja tajne njezino iznošenje na Stručnom vijeću ako je takvo proiopćenje nužno i ulazi u djelokrug rada Stručnog vijeća.
Ovlašteni radnik koji na Stručnom vijeću priopćava podatke koji se smatraju poslovnom tajnom dužan je upozoriti nazočne da se ti podaci smatraju vrstom tajne, a nazočni su dužni ono što tom prilikom saznaju čuvati kao tajnu.

IV Završne odredbe

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra.

Članak 19.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenoj tajni Klasa: 003-05/03-01/6, Urbroj: 2162-15-01-01-03-1 od 23. siječnja 2003. godine.

RAVNATELJICA
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.

Na ovaj Pravilnik Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac je dalo prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Mihajla Pavković, dipl. iur.

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Centra dana 05. travnja 2013. godine i stupio je na snagu dana 15. travnja 2013. godine.

KLASA: 011-01/13-01/3
URBROJ: 2162-15-01-02-13-1
Pakrac, 15. travnja 2013. godine