Temeljem Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, Stručno vijeće Centra za socujalnu skrb
Pakrac na sjednici 0držanoj dana 22.5..2013. godine,  donijelo je:

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSPOSOBLJAVANJU RADNIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC

Članak 1.

Radnici Centra za socijalnu skrb Pakrac (u daljnjem tekstu: Centar) imaju pravo i dužnost trajno se stručno usavršavati i osposobljavati.

Članak 2.

Način i postupak stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručnih radnika propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.
Sadržaj programa stručnog usavršavanja, kriterije i postupak izbora projekata edukaciji koji će se financirati sredstvima državnog proračuna, kao i godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi najkasnije do rujna tekuće godine za iduću godinu.

Članak 3.

U skladu s programom iz članka 2. ovog Pravilnika, Stručno vijeće Centra dužno je do 31. prosinca tekuće godine donijeti plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja za iduću godinu.

Članak 4.

Stručno osposobljavanje i usavršavanje provodi se kao pojedinačno i organizirano usavršavanje u matičnoj znanosti i strukama nužnim i važnim za učinkovito i kvalitetno obavljanje socijalne skrbi.

Članak 5.

Sukladno usvojenom godišnjem planu pojedini radnici Centra upućuju se na stručno usavršavanje i osposobljavanje ovisno o sadržaju, odnosno temi osposobljavanja.

Članak 6.

Stručni radnici mogu napredovati u struci, odnosno zanimanju i steći zvanje mentora i savjetnika, a uvjete i način napredovanja pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Članak 7.

Stručni radnici imaju pravo i dužnost na superviziju koju obavljaju educirani i licencirani stručnjaci.

PREDSJEDNIK
STRUČNOG VIJEĆA CENTRA ZA
SOCIJALNU SKRB PAKRAC
Darko Havranek, dipl. iur.

KLASA: 011-01/13-01/8
URBROJ: 2162-15-02-02-13-1
Pakrac, 22.5.2013.g.

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči 22.05.2013.g. a stupio na snagu 31.5.2013.g.