Pravilnik o unutarnjem nadzoru Centra za socijalnu skrb Pakrac

Temeljem članka 47. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac i članka 120. st. 9., a u svezi članka 207. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN RH br. 33/12 ) dana 26. veljače 2013. godine, Upravo vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac donosi

P R A V I L N I K

O  UNUTARNJEM NADZORU

Članak 1.

U Centru za socijalnu skrb Pakrac obvezno se provodi unutarnji nadzor nad radom radnika.

Članak 2.

Unutarnji nadzor provodi ravnatelji i osobe koje on odredi.
Unutarnji nadzor se vrši nad radom radnika i stručnim poslovima koji se obavljaju u organiziranim ustrojbenim jedinicama, te radnicima koji obavljaju administrativne, računovodstveno – financijske i pomoćno – tehničke poslove.

Članak 3.

Unutarnji nadzor nad radom radnika koji rade na stručnim poslovima u organiziranim ustrojbenim jedinicama provodi se praćenjem njihovog rada tijekom kalendarske godine i godišnjeg plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora, te nad radnicima koji obavljaju administrativne, računovodstveno – financijske poslove i pomoćno – tehničke poslove i to:

– nad primjenom i izvršenjem zakonskih propisa iz djelatnosti socijalne skrbi,
– nad primjenom i izvršenjem općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti socijalne skrbi,
– nad radom stručnih radnika sa strankama i korisnicima socijalne skrbi,
– nad korištenjem radnog vremena radnika,
– nad korištenjem sredstava poslodavca,
– nad izvršenjem programa rada i drugih obveza u izvršenju javnih ovlasti,
– nad izvršenjem financijske i druge dokumentacije,
– kroz odnos prema korisnicima, strankama i suradnicima,
– nad drugim poslovima iz djelatnosti socijalne skrbi, koji proizlaze iz ugovora o radu i općih akata.

Članak 4.

Osobe koje provode unutarnji nadzor imaju pravo tijekom radnog vremena bez prethodne najave i bez dopuštenja radnika ulaziti u radni prostor radnika.

Članak 5.

Prilikom provođenja unutarnjeg nadzora osobe iz članka 2. ovog Pravilnika imaju pravo, pored praćenja rada iz članka 3. ovog Pravilnika, pregledati radni prostor, dokumentaciju i evidenciju, poslovne knjige, registre, mape, prisustvovati pri radu radnika u radnom prostoru s ili bez stranke, radu na terenu kao i uvid i rad drugih poslova iz djelokruga rada radnika.

Članak 6.

Radnik koji onemogući provođenje unutarnjeg nadzora čini tešku povredu obveza iz radnog odnosa.

Članak 7.

Uočeni nedostaci prilikom praćenja rada radnika priopćiti će se neposredno radniku i pismeno zatražiti poduzimanje radnji potrebnim za njihovo otklanjanje.

Članak 8.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o radu.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Centra.

KLASA: 005-02/13-01/1
URBROJ: 2162-15-01-02-13-1
Pakrac, 26. veljače 2013.

Predsjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Pakrac:
Mihajla Pavković, dipl. iur.

Utvrđuje se da je ovaj Pravilnik objavljen na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac dana 27. veljače 2013. godine.

                  Ravnateljica:
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.