Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra

Na temelju članka 47. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac od 26. studenog 2014. godine, članka 273. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14), članka 25. stavka 2. Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice (Narodne novine br. 57/14) (u daljnjem tekstu: Pravilnika), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac je na sjednici održanoj dana 02. lipnja 2015. godine, donijelo

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je Pravilnikom propisalo minimalne uvjete broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnica kao rezultat provođenja Projekta razvoja sustava socijalne skrbi.

Cilj novog načina i organizacije rada centara za socijalnu skrb i podružnice je poboljšanje dostupnosti informacijama i uslugama socijalne skrbi njihovim korisnicima u najvećoj mjeri, te učinkovito i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika socijalnih usluga.

Članak 2.

Primanje radnika na rad, te njihovo raspoređivanje u tijeku procesa rada vrši se na način i prema postupku utvrđenom Pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorima koji se primjenjuju u djelatnosti socijalne skrbi, te stručnoj osposobljenosti, radnom iskustvu i drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pod stručnom osposobljenošću i drugim uvjetima potrebnim za uspješno izvršavanje poslova u skladu s člankom 2. ovog Pravilnika, smatraju se školska sprema, odnosno stručne edukacije potrebne za obavljanje poslova ovisno o njihovoj složenosti, težini, uvjetima i opsegu, odgovornosti i samostalnosti u radu.

Pod radnim iskustvom smatra se samo rad obavljan na istim ili sličnim poslovima za koje se zasniva radni odnos, a nakon stečene odgovarajuće stručne spreme.

II UNUTARNJI USTROJ CENTRA

Članak 4.

Radom Centra rukovodi ravnatelj/ica.

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb organiziraju se u tri stručne cjeline i to:

  1. Novčane naknade
  2. Djeca, mladi i obitelji
  3. Odrasle osobe

Računovodstveni, financijski i pomoćno-tehnički poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

III. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC

Članak 5.

Sistematizacijom radnih mjesta u Javnoj ustanovi Centar za socijalnu skrb Pakrac (u daljnjem tekstu Centar) uređuje se;

  • ustroj (organizacija rada) u Centru,
  • radna mjesta (poslovi i radni zadaci),
  • potrebno zvanje i sposobnosti radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka,
  • broj potrebnih radnika za obavljanje poslova i radnih zadataka za radna mjesta.

Članak 6.

U Centru provodi se timski pristup u stručnom radu, u kojem je naglašena uloga socijalnog radnika koji je, u pravilu, voditelj, odnosno koordinator individualnog plana skrbi za korisnika koji se izrađuje na temelju cjelovite procjene potreba korisnika.

Socijalni radnik odnosno koordinator individualnog plana skrbi uključuje u tim koji se formira oko korisnika druge potrebne stručnjake Centra (psihologa, socijalnog pedagoga i pravnika), te druge zainteresirane osobe (npr. članove obitelji, stručnjake iz drugih relevantnih sustava) ovisno o složenosti potreba korisnika. Sustavno praćenje provedbe individualnog plana i njegova evaluacija provodi se timski, a socijalni radnik (voditelj plana skrbi) i u ovoj aktivnosti ima ulogu koordinatora.

Timski pristup se osobito primjenjuje kod procjene individualnih potreba korisnika, izrade individualnog plana skrbi zajedno s korisnikom, drugim pružateljima usluga, korisnikovom obitelji, te drugim zainteresiranim osobama, kod sustavnog praćenja provedbe plana i njegove evaluacije.

pravilnik unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Pakrac - tabela 1
pravilnik unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Pakrac - tabela 2
pravilnik unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova u Centru za socijalnu skrb Pakrac - tabela 3
REDNI BROJ NAZIV RADNOG MJESTA

POSEBNI UVJETI

STUPANJ STRUČNE SPREME

BROJ ST. RADNIKA  

 

I.

 

Ravnatelj

– I vrsta, VII stupanj

– 5 godina radnog iskustva na poslovima u socijalnoj skrbi

– položen stručni ispit

 

1

 
II. Stručna cjelina za novčane naknade

 

1 i ½

 
  a)   socijalni radnik

– I vrsta, VII stupanj, soc. radnik

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

 

1

 
  b) pravnik

– I vrsta, VII stupanj, dipl. pravnik

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit, državni ili pravosudni ispit, iznimno upravni pravnik

 

½

 

 

 
REDNI BROJ NAZIV RADNOG MJESTA

POSEBNI UVJETI ,

STUPANJ STRUČNE SPREME

BROJ STRUČNIH RADNIK  

 

III.

 

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

 

4 i 3/10

 
 

a)   socijalni radnik

 

 

 

 

b)   pravnik

 

 

 

 

c) psiholog

 

 

 

 

d) socijalni pedagog

 

 

 

 

– I vrsta, VII stupanj, soc. radnik

– 1 g. radnog iskustva u sustavu   socijalne skrbi

– položen stručni ispit

 

– I vrsta, VII stupanj, pravnik

-.1 g.   radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni, državni ili pr. ispit

 

– I vrsta, VII stupanj, psiholog

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

 

– I vrsta, VII stupanj, edukacijski rehabilitator – soc. pedagog

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

1 ½

 

 

 

 

1

 

 

 

 

4/5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

IV.

                  

                   Stručna cjelina za odrasle osobe

 

3 i 1/5

               

 

 

 

 

 

 

 

 

a)socijalni radnik

 

 

 

 

 

b) pravnik

 

 

 

c) psiholog

I vrsta, VII stupanj, soc. radnik

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni ispit

 

– I vrsta, VII stupanj, pravnik

– 1 g. radnog iskustva u sustavu socijalne skrbi

– položen stručni, državni ili pr. ispit

 

– I vrsta, VII stupanj, psiholog

– 1 g. radnog iskustva u struci

– položen stručni ispit

2 ½

 

 

 

 

 

½

 

 

 

 

1/5

 

REDNI BROJ NAZIV RADNOG MJESTA

POSEBNI UVJETI,

STUPANJ STRUČNE SPREME

BROJ RADNIKA

 

V.

 

Računovodstveni, financijski i pomoćno tehnički poslovi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

a)voditelj računovodstva

 

 

 

b) blagajnik – likvidator

 

 

 

 

c) administrativni radnik

 

 

 

d) čistač i dostavljač

– I vrsta, VII stupanj, dipl. ekonomist ili II vrsta, VI stupanj, ekonomist

– 1 g. radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

 

– III vrsta, IV stupanj, ekonomskog usmjerenja

– 1 g. radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

 

 

– III vrsta, IV stupanj, upravni smjer ili ekonomski smjer

– 1 g. radnog iskustva

– poznavanje rada na računalu

 

– OŠ, 1 g. radnog iskustva

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

UKUPNO

 

 

14

 

1. RAVNATELJ

1. naziv radnog mjesta: ravnatelj

2. broj stručnih radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VSS, VII/I – studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
– posebna zvanja: položen stručni ispit
– radno iskustvo: 5 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

4. opis poslova radnog mjesta:
– organizira i vodi poslovanje Centra,
– predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
– može dati pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene Statutom Centra,
– određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
– vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
– odgovara za zakonitost rada Centra,
– podnosi prijedloge općih akata Centra Upravnom vijeću na donošenje istih,
– poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
– sklapa i otkazuje Ugovore o radu,
– donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra.

2. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE NAKNADE

a) socijalni radnik

1. naziv radnog mjesta: socijalni radnik

2. broj stručnih radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VSS VII/I dipl. socijalni radnik,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– savjetuje korisnike u zadovoljavanju njihovim potreba kroz sustav socijalne skrbi i izvan tog sustava kroz mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,
– provodi postupke po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranaka,
– predlaže mjere i prava iz socijalne skrbi u skladu sa zakonom i drugim propisima, (savjetuje i pomaže u prevladavanju posebnih poteškoća),
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke i izrađuje rješenja radi priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu, preispitivanja postojanja činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće kod donošenja rješenja, te prestanka prava na zajamčenu minimalnu naknadu, te priznavanje prava na jednokratnu naknadu za pogrebne troškove korisnika,
– vodi postupak i izrađuje rješenja radi odobravanja jednokratnih naknada,
– prati prilike korisnika prava i sudjeluje u donošenju nove odluke ukoliko dođe do promjena okolnosti bitnih za ostvarivanja određenog prava,
– prema potrebi obilazi korisnike, a očevid provodi uvijek kada postoji sumnja na zlouporabu prava, – surađuje s drugim pružateljima usluga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi, – obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

b) Pravnik u novčanim naknadama

1. naziv radnog mjesta: pravnik

2. broj stručnih radnika: ½

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
-stručna sprema: I vrsta zvanja, VSS, VII/I, dipl. pravnik, iznimno upravni pravnik,
– posebni uvjeti: položen stručni, državni ili pravosudni ispit
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada,
– izrađuje plan zbrinjavanja korisnika zajedno sa socijalnim radnikom i utvrđuje svrhu koja se želi postići novčanim naknadama,
– provodi postupke u svezi zabilježbe potraživanja te naknade štete,
– na traženje socijalnog radnika ove stručne cjeline daje svoje stručno mišljenje i prijedloge u svezi s vođenjem postupka i pri izradi rješenja o priznavanju ili prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– izrađuje nove obrasce rješenja za potrebe ove stručne cjeline,
– nacrte rješenja o priznavanju i prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADE I OBITELJ

Stručni poslovi obavljaju se timski.

a) socijalni radnik

1. naziv radnog mjesta: socijalni radnik

2. broj stručnih radnika: 1 i 1⁄2 .

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja VII/I, dipl. socijalni radnik,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit,
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba djece, mladeži i/ili obitelji i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima određivanja uzdržavanja,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– sudjeluje u postupcima posvojenja i obradi posvojitelja,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika,
– sudjeluje u obilasku malodobne djece i mladeži smještene u ustanovama socijalne skrbi ili u udomiteljskim obiteljima, (djece bez adekvatne roditeljske skrbi, djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem i djece i mladeži s problemima u ponašanju),
– postupanje vezano za utvrđivanje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi i to pravo na skrb izvan vlastite obitelji djece sa tjelesnim ili mentalnim oštećenjima radi obrazovanja, osposobljavanja za samostalan rad i samozbrinjavanje radi provođenja radne terapije i rehabilitacije, pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu i pravo na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u provođenju mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– izrađuje izvješća za djecu i mladež s problemima u ponašanju, počinitelja kaznenih djela i prekršaja za potrebe državnog odvjetništva, sudova za mladež, pravobranitelja za djecu,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– pruža pomoć u resocijalizaciji (poduzimanje socijalno-zaštitih mjera povratnicima iz domova i maloljetničkih zatvora),
– sudjeluje u postupku upućivanja djece i mladeži s problemima u ponašanju na stacionarno vještačenje,
– surađuje s odgojnim ustanovama u kojima su smještena djece i mladež s problemima u ponašanju,
– vrši obradu maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu, – sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u socijalne ustanove,
– sudjeluje u obilascima korisnika,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojava problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima Centra, predstavnicima lokalne zajednice, MUP-a i udruga,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– koristeći metode stručnog socijalnog rada sudjeluje u postupku utvrđivanja materijalnog položaja djece kada roditelji ne doprinose za njihovo uzdržavanje,
– uređivanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne živi,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, stručno se usavršava, educira, surađuje s prosvjetnim, zdravstvenim, pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja.

b) pravnik

1. naziv radnog mjesta: pravnik

2. broj stručnih radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VSS, VII/I, dipl. pravnik
– posebni uvjeti: položen stručni, državni ili pravosudni ispit
– radno iskustvo: 1 godina radnog iskustva u struci

4. opis poslova radnog mjesta:
– provođenje postupka posredovanja prije rastave braka, donošenje odluke o privremenom povjeravanju djece roditelju i njihovoj izmjeni, te određivanje susreta i druženja roditelja s mldb. djetetom, sudjelovanje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelju ili trećoj osobi, te sudjelovanje u postupcima zaštite djece u svezi s primjenom mjera obiteljsko pravne zaštite,
– podnosi žalbu na odluku suda kojom se dopušta sklapanje braka mldb. osobi,
– podnosi tužbu za poništenje braka mldb. osobe,
– pokreće postupak u ime djeteta i sudjeluje u parnici o uzdržavanju ili o povećanju uzdržavanja, te sklapanje izvan sudske nagodbe radi utvrđivanja iznosa uzdržavanja za dijete,
– vodi zapisnik o nagodbi vezano uz uzdržavanje,
– izrađuje rješenja o privremenom uzdržavanju malodobne djece i provodi postupak,
– izrađuje rješenja o posvojenju i provodi postupak,
– prisustvuje ispitnim postupcima na policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u postupcima smještaja malodobne djece i mladeži na skrb izvan vlastite obitelji,
– sudjeluje i izrađuje rješenja o davanju dozvole na obavljanju udomiteljstva,
– sudjeluje u postupcima opterećenja i otuđenja imovine maloljetne djece,
– sudjeluje u postupcima procjene i popisa imovine maloljetne osobe,
– vodi skrbničke knjige,
– podnosi prijedloge, tužbe ili ovršne prijedloge kojim inicira postupak pred sudom oprema odredbama Obiteljskog zakona,
– podnošenje kaznenih prijava iz područja prekršajne i kazneno-pravne zaštite djece,
– donosi nacrt rješenja o imenovanju posebnog skrbnika djetetu prema odredbama obiteljskog zakona,
– vodi postupak o priznanju očinstva,
– podnosi prijedlog za ovrhu odluke o uzdržavanju djeteta,
– obavlja sve poslove koji su u nadležnosti Centra u postupcima utvrđivanja očinstva i materinstva, te poslove oko određivanja osobnog imena mldb. djeteta,
– daje prijedlog sudu za pokretanje postupka radi oduzimanja ili vraćanja roditeljske skrbi,
– provodi postupke radi zabrane susreta i druženja roditelju koji ne živi s djetetom,
– zaprima zahtjeve stranka u predmetima iz nadležnosti obiteljsko pravne zaštite, te utvrđuje tijek ispitnog postupka, vodi usmenu raspravu, pribavlja i izvodi dokaze, izrađuje zaključke i rješenja,
– prati zakone i druge propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, prisustvuje stručnim skupovima i educira se, surađuje s pravosudnim i drugim državnim tijelima,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i općim aktima Centra, ili po nalogu ravnatelja.

c) psiholog

1. naziv radnog mjesta: psiholog
2. broj stručnih radnika: 4/5
3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. psiholog,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit,
– radno iskustvo: 1 godina
4. opis poslova radnog mjesta:
– utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s bračnim drugovima, obiteljima i mldb. djecom, provodi obiteljsku terapiju,
– sudjeluje u postupcima za zaštitu braka (davanje mišljenja sudu o dopuštanju sklapanja braka prije navršene punoljetnosti, posredovanje prije razvoda braka),
– sudjeluje u postupcima određivanja odnosa roditelja i djece (postupci radi priznavanja materinstva i očinstva, promjena osobnog imena djeteta, mišljenje o tome s kojim će roditeljem živjeti malodobna djeca, te o susretima i druženju djece sa drugim roditeljem, mišljenje o povjeravanju djeteta drugoj osobi ili ustanovi),
– sudjeluje u postupcima za zaštitu prava i dobrobiti djece (savjetovanje, upozorenje roditeljima, nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi, prijedlozi o oduzimanju i vraćanju roditeljima prava da žive sa svojom djecom, prijedlozi o lišenju i vraćanju roditeljske skrbi),
– sudjeluje u praćenju i nadziranju izvršavanja provođenja mjera obiteljsko pravne zaštite,
– sudjeluje u postupcima smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
– sudjeluje u postupcima davanja mišljenja o opravdanosti opterećenja i otuđenja maloljetničke imovine,
– postupa vezano za saznanja o sumnji na zanemarivanje ili zlostavljanje djece,
– sudjeluje u postupcima provođenja mjera i aktivnostima radi sprječavanja nasilja među djecom i mladima (postupanje po prijavama škole, postupanje po prijavama vršnjačkog nasilja),
– sudjeluje u osmišljavanju, izradi i provođenju preventivnih programa i aktivnosti,
– sudjeluje u obradi maloljetnika za smještaj u odgojnu ustanovu,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– sudjeluje u davanju mišljenja sudu o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje,
– sudjeluje u postupku o donošenju odluke o privremenom povjeravanju mldb. djeteta jednom od bračnih drugova,
– sudjeluje u postupku donošenja odluke o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje preživjelom roditelji ili trećoj osobi,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih posvojitelja i udomitelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja i sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjene mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, mjera radi zaštite prava i dobrobiti djece uvažavajući najbolji interes djece,
– sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– po potrebi prisustvuje sudskim raspravama,
– sudjeluje u pomaganju roditeljima u odgoju djece s problemima u ponašanju,
– po potrebi sudjeluje u postupcima ovrhe rješenja o oduzimanju djeteta od roditelja ili treće osobe,
– u obavljanju prethodnih poslova surađuje s obitelji, školom, predškolskim ili zdravstvenim ustanovama,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise iz ovlasti socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite, kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

d) socijalni pedagog

1. naziv radnog mjesta: socijalni pedagog za poslove zaštite djece, braka i obitelji.
2. broj stručnih radnika: 1
3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. socijalni pedagog,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit,
– radno iskustvo: 1 godina
4. opis poslova radnog mjesta:
– sudjeluje u izradi, provedbi i plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelji,
– zaprimanje zahtjeva za vještačenje, vođenje evidencije o svim osobama s tjelesnim mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem, dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije, vođenje evidencije o kontrolnim pregledima, te praćenje korisnika do 21. godine života,
– sudjeluje u ranom otkrivanju djece i mladeži s problemima u ponašanju i poduzima mjere u cilju otklanjanja, ublažavanja i saniranja takvog ponašanja,
– izrada rješenja o priznavanju i/ili prestanku prava na osobnu invalidninu i prava na doplatak za pomoć i njegu djeci,
– provodi postupke priznavanja prava na status roditelja njegovatelja,
– sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za djecu, mlade i/ili obitelj,
– sudjeluje u programiranju, izradi i provođenju preventivnih aktivnosti rizičnih ponašanja djece i mladeži i rad s rizičnim obiteljima u suradnji s drugim sudionicima na lokalnoj razini,
– sudjeluje u socijalno pedagoškom tretmanu, odnosno programu postupanju u okviru izvršavanja odgojnih mjera ili mjera obiteljsko pravne zaštite u radu s maloljetnikom, obitelji i osobama iz okruženja,
– uključuje se u timsku obradu kada je to nužno za rasvjetljavanje slučaja i predlaže primjerene oblike zaštite odnosno sankcije,
– izrađuje izvješća za potrebe državnog odvjetništva, suda za mladež, te za potrebe vještačenja (opservacije),
– prati i provodi izvršavanje posebnih obveza uvjetovanih u pred pripremnom postupku (od strane državnog odvjetništva),
– prisustvuje ispitanim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo roditelja ili skrbnika ili je to od posebnog interesa za dijete kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– prati i provodi odgojne mjere izrečene od sudova za mladež,
– uključuje se po potrebi u provođenju i praćenju izrečene mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja (djece) i primjeni mjera obiteljsko pravne zaštite sukladno obiteljskom zakonu, a posebno mjera radi zaštite prava i dobrobiti djeteta uvažavajući najbolji interes djeteta,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici,
– vodi stručnu evidenciju i dokumentaciju, izrađuje izvješća o stanju i kretanju pojave problema u ponašanju u suradnji s drugim stručnim radnicima centra, predstavnicima lokalne zajednice, policijske uprave, udruga,
– sudjeluje u kontrolnom ročištu,
– sudjeluje u obilasku korisnika i prati prilike u kojima žive,
– pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz nadležnosti drugih tijela,
– sudjeluje u donošenju osobnog plana i programa rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju,
– sudjeluje u prepratama maloljetnika prilikom smještaja u domove,
– sudjeluje u proširenim stručnim timovima u domovima, – sudjeluje na stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima, – obavlja poslove skrbništva po službenoj dužnosti,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

4. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

U okviru pružanja usluga za odrasle osobe pružaju se usluge koje obuhvaćaju: poslovi radi zaštite starijih i nemoćnih osoba, psihički bolesnih odraslih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, osoba s invaliditetom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih i privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, azilantima, beskućnicima, osobama otpuštenim s izdržavanja kazni zatvora ili koje se tek upućuju u penalnu ustanovu.

Poduzimaju se potrebne radnje prije upućivanja osoba s tjelesnim, mentalnim intelektualnim i osjetilnim oštećenjem na vještačenje radi davanja nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj težine oštećenja zdravlja. Rješava se u prvom stupnju o pravu na pomoć u kući i pravu na skrb izvan vlastite obitelji.

Pokreću se postupci stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba, poduzimanju se potrebne radnje za zaštitu njihovim osobnim i imovinskih interesa. Nadalje, poduzimaju se potrebne radnje u cilju suzbijanja nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, te se rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima.

Provode se postupci udomljavanja odraslih osoba, a prate se i prilike u kojim oni žive. Provode se postupci vezani uz priznavanje prava na patronažu i pravo na pomoć i njegu. Provode se izvršenja svojih rješenja. Daju se podaci, mišljenja i prijedlozi sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socio-ekonomskim prilikama korisnika. Potiču se i razvijaju samopomoć, dobrosusjedska pomoć, dobrotvorne i druge aktivnosti, potiču se, organiziraju i provode aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema.

U okviru stručne cjeline osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih aktivnosti.

Poslove u stručnoj cjelini za odrasle osobe obavljaju socijalni radnik, pravnik i psiholog.

a) Socijalni radnik

1. naziv radnog mjesta: socijalni radnik.

2. broj stručnih radnika: 2 i 1⁄2

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. socijalni radnik,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit,
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– kao voditelji i koordinator plana skrbi vrši procjenu potreba odraslih osoba i koordinira izradu i provedbu plana skrbi,
– surađuje s drugim tijelima, ustanovama i institucijama u lokalnoj zajednici u provedbi plana skrbi,
– utvrđuje socijalne i materijalne prilike odraslih osoba s teškoćama u tjelesnim i duševnom razvoju,
– utvrđuje prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, pravilnika iz područja zaštite odraslih osoba s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem (skrb izvan vlastite obitelji, pomoć u kući), te socijalnog programa jedinica lokalne samouprave,
– davanje mišljenja suradnim organima i institucijama (jedinice lokalne samouprave, sud, odvjetništvo, škole, ministarstva, policija, centri za socijalnu skrb, nevladine organizacije i drugo),
– suradnja sa vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, socijalnim, prosvjetnim, zdravstvenim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne samouprave,
– poticanje i razvijanje samopomoći, dobrosusjedske pomoći i dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti,
– sudjelovanje u postupku davanja mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba lišenih poslovne sposobnosti,
– sudjelovanje u postupcima radi zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoja prava i interese (sudjelovanje u donošenju odluke o stavljanju pod skrbništvo, odluke o prestanku skrbništva, odluke o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom),
– sudjeluje u donošenju ocjene o preispitivanju uvjeta i podobnosti udomitelja, vodi evidenciju o danim dozvolama i registar udomitelja i korisnika
– utvrđivanje mogućnosti obveznika uzdržavanja za sudjelovanje u plaćanju troškova smještaja korisnika, te sudjelovanje u odabiru odgovarajućeg doma,
– sudjelovanje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o plaćanju troškova smještaja korisnika,
– obilazak odraslih osoba pod skrbništvom koje su na skrbi u domovima socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluga skrbi izvan vlastite obitelji,
– postupanje po saznanju ili po prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava, sukladno zakonskim propisima i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– provođenje postupka radi priznavanja prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu za odrasle osobe, izrada rješenja,
– zaprimanje zahtjeva za vještačenje, te vođenje evidencije dostavljenih zaključaka i priložene dokumentacije i praćenje korisnika iznad 21. godine života,
– sudjelovanje u obilasku korisnika i praćenja prilika u kojima žive,
– obavlja poslove neposrednog skrbništva,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

b) Pravnik

1. naziv radnog mjesta: pravnik.
2. broj stručnih radnika: 1⁄2
3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. pravnik,
– posebni uvjeti: položen stručni, državni ili pravosudni ispit,
– radno iskustvo:1 godina.
4. opis poslova radnog mjesta:
-sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– pokreće i vodi postupke radi zaštite odraslih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese (odluka o stavljanju pod skrbništvo, odluka o prestanku skrbništva, oduka o ostvarivanju roditeljske skrbi nakon punoljetnosti, pribavljanje izvješća skrbnika, popisivanje imovine osoba pod skrbništvom)
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjelovanje u provođenju postupka radi ostvarivanja prava žrtve nasilja odrasle osobe i primjeni prava iz Zakona o socijalnoj skrbi,
– vodi postupke zaštite osobnih i imovinskih prava odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi postupke opterećenja i otuđenja imovine odraslih osoba pod skrbništvom, sudjeluje u postupcima procjene i popisima imovine odraslih osoba pod skrbništvom,
– vodi skrbničke knjige,
– provodi postupke skrbništva za poseban slučaj koji se vode radi zaštite osobnih prava i interes odraslih osoba, izrađuje nacrte rješenja o pravu na pomoć u kući, skrb izvan vlastite obitelji kao i prava propisana socijalnim programom jedinica lokalne samouprave, izrađuje nacrte ugovora,
– sudjeluje u sklapanju sporazuma sa obveznicima uzdržavanja o sudjelovanju u plaćanju troškova smještaja korisnika ,
– sudjeluje u postupcima smještaja odraslih osoba,
– izrađuje nacrte općih akte centra,
– izrađuje rješenja i druge odluke u svezi s primjenom Zakona o radu, pravilnika o radu i drugih propisa,
– provodi postupke u svezi s povratom sredstava i naknade štete korisnika socijalne skrbi, prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi,
– provodi postupke zabilježbe i brisanja tražbine u zemljišnim knjigama,
– zastupa Centar pred sudom, u postupcima i djelokrugu poslova koja obavlja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja

c) Psiholog

1. naziv radnog mjesta: psiholog.
2. broj stručnih radnika: 1/5
3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. psiholog,
– posebni uvjeti: položen stručni ispit,
– radno iskustvo: 1 godina.
4. opis poslova radnog mjesta:
– prema procjeni utvrđuje psihološke aspekte problema, obavlja psihologijsko testiranje, provodi individualno i grupno savjetovanje s pojedincem i obitelji u skladu sa zakonskim propisima,
– po potrebi sudjeluje u izradi, provedbi i evaluaciji plana skrbi za odrasle osobe,
– sudjeluje u postupcima davanje mišljenja o opravdanosti sklapanja braka osoba lišenih poslovne sposobnosti,
– postupa po saznanju ili prijavi obiteljskog nasilja,
– sudjeluje u provođenju postupka radi unapređenja zaštite žrtava nasilja u obitelji, ostvarivanja prava žrtve nasilja, prevencija novog nasilja u obitelji te razvoj mjera zaštite prava i dobrobiti osoba izloženih nasilja u obitelji,
– prisustvuje ispitnim postupcima u policiji kada se ne može osigurati prisustvo skrbnika ili je to od posebnog interesa za odraslu osobu, kada je počinjeno kazneno djelo na njegovu štetu,
– sudjeluje u psihološkoj obradi potencijalnih udomitelja – sudjeluje u donošenju ocjene kod preispitivanja propisanih uvjeta i podobnosti udomitelja,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava, pohađa specijalističke tečajeve i edukacije iz terapijskih tehnika,
– primjenjuje aplikacije o korisnicima i pruženim pravima i uslugama socijalne skrbi,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja Centra. 14

5. RAČUNOVODSTVENI, FINANCIJSKI I POMOĆNO TEHNIČKI POSLOVI

a) voditelj računovodstva

1. naziv radnog mjesta: voditelj računovodstva

2. broj radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:
– stručna sprema: I vrsta zvanja, VII/I, dipl. ekonomist ili II vrsta zvanja, VI/I, ekonomist,
– posebna znanja: poznavanje rada na računalu,
– radno iskustvo: 1. godina.

4. opis poslova radnog mjesta:
– organizira poslove računovodstva i knjigovodstva,
– obavlja pregled i likvidaciju svih financijskih dokumenata prije knjiženja,
– kontira i knjiži financijske temeljnice,
– izrađuje periodične obračune i završni račun,
– evidentira i knjiži osnovna sredstva,
– vodi knjigu ulaznih računa (prima račune za isplatu i brine o pravovremenoj isplati),
– zajedno s ravnateljem sastavlja financijski plan Centra i prati njegovo izvršenje,
– izrađuje zahtjeve i izvješća po potrebi (lokalni proračun, nadležno Ministarstvo),
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– utvrđuje potrebu stručnog usavršavanja radnika na računovodstvenim poslovima,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

b) blagajnik – likvidator za obračun plaća i kontrolor obračuna novčanih naknada

1.naziv radnog mjesta: blagajnik-likvidator

2.broj radnika: 1

3.uvjeti za obavljanje posla:
– stručna sprema: III vrsta, IV stupanj, ekonomskog usmjerenja,
– posebna znanja: poznavanje rada na računalu,
– radno iskustvo: 1 godina.

4. opis poslova radnog mjesta:
– unosi, evidentira, obračunava i isplaćuje novčane pomoći putem uputnica,
– vodi blagajnu novčanih pomoći,
– knjiži izvode uputnica,
– izrađuje izvješća za novčana primanja korisnika za potrebe računovodstvenih poslova,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– vodi evidenciju i izdavanje putnih naloga i naloga za službene automobile,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja

c) administrativni radnik

1. naziv radnog mjesta: administrativni radnik

2. broj radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje posla:
– stručna sprema: SSS, upravni ili ekonomski smjer 15
– posebna znanja: poznavanje rada na računalu,
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– raspoređuje zaprimljene i obrađene zahtjeve drugim odjelima,
– razvodi i raspoređuje riješene zahtjeve u urudžbenom zapisniku,
– daje informacije korisnicima putem telefona,
– obavlja poslove umnožavanja materijala za potrebe stručnih radnika,
– vodi statistiku o radu ureda,
– obavlja razvođenje akata, arhiviranje predmeta i čuva i izlučuje arhivsku građu,
– vadi predmete iz arhive za potrebe djelatnika,
– prati stručnu literaturu, sudjeluje na stručnim skupovima, prati zakonske propise i kontinuirano se stručno osposobljava i usavršava,
– obavlja prijem i razvrstavanje pošte (vodi knjigu prijema pošte),
– obavlja otpremu pošte (vodi knjigu otpreme pošte i dostavnu knjigu za mjesto),
– obavlja prijem telefonskih poziva,
– obavlja kadrovske poslove (vođenje personalnih dosjea radnika, prijave i odjave osiguranja radnika)
– vodi poslove evidencije i nabavke uredskog i drugog materijala,
– vodi evidenciju o slobodnim danima za radnike,
– vodi evidenciju o pečatima i štambiljima Centra,
– vodi evidenciju o prisutnosti na radu radnika Centra, kao i njihovu odsutnost,
– obavlja poslove fotokopiranja
– obavlja prijem i prosljeđivanje poziva putem telefonske centrale,
– po ovlaštenju ravnatelja obavlja poslove ovlaštenika za zaštitu na radu,
– prati zakonske propise i stručno se osposobljava i usavršava,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima ili po nalogu ravnatelja.

d) čistač-dostavljač

1. naziv radnog mjesta: čistač i dostavljač

2. broj radnika: 1

3. uvjeti za obavljanje posla:
– stručna sprema: OŠ,
– radno iskustvo: 1 godina

4. opis poslova radnog mjesta:
– obavlja poslove dnevnog čišćenja radnih prostorija, hodnika i sanitarnih prostorija,
– obavlja poslove čišćenja prozora, vrata i ostalog inventara,
– skida i odnosi zavjese u čistionu i postavlja ih,
– obavlja poslove predaje i podizanja svih vrsta poštanskih pošiljki putem HP, te drugih ustanova i organizacija,
– vodi knjigu poštarine, obavlja poslove umnožavanja materijala, dostavu pismena stručnim radnicima i druge poslove iz djelokruga pisarnice,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, zakonom i drugim propisima, ili po nalogu ravnatelja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Radnici Centra su obvezni povjerene poslove i zadatke obavljati pravodobno i kvalitetno, sukladno standardima kvalitete socijalnih usluga, odredbama zakona i drugih propisa, te uputama ravnatelja.

Članak 8.

Zatečenim radnicima koji ne ispunjavaju propisane uvjete stručne spreme za poslove koje obavljaju, ravnatelj Centra dužan je ponuditi izmjenu ugovora o radu temeljem kojeg će radnik biti raspoređen na obavljanje drugih poslova za koje ispunjava propisane uvjete, ako takvih poslova ima.

Ako nema poslova na koje se radnik može rasporediti sukladno odredbi stavka 1. ovog članka, zatečeni radnici će i nadalje obavljati poslove koje su obavljali dok im ravnatelj ne ponudi izmjenu ugovora o radu za poslove za koje ispunjavaju uvjete.

Ravnatelj Centra dužan je zatečenim radnicima iz stavka 2. ovog članka u slučaju nastanka potrebe za obavljanjem poslova za koje ispunjavaju uvjete, ponuditi izmjenu ugovora o radu u roku od 8 dana od dana nastanka potrebe.

Članak 9.

Zatečeni radnici koji nemaju propisanu stručnu spremu za poslove koje obavljaju mogu se školovati i doškolovati.

Radnicima iz stavka 1. ovog članka može se omogućiti financiranje školovanja do završetka diplomskog studija s rokom završetka najdulje 6 godina, doškolovanje do završetka preddiplomskog studija s rokom završetka najdulje 3 godine, školovanje do stjecanja srednjoškolskog obrazovanja s rokom završetka najdulje do 4 godine i prekvalifikacija s rokom završetka najdulje do 1 godine, uz obvezu rada u Centru u dvostrukom trajanju godina školovanja, doškolovanja i prekvalifikacije, te obvezom vraćanja sredstava ukoliko radnik ne završi školovanje, doškolovanje ili prekvalifikaciju, o čemu će se sklopiti ugovor između radnika i Centra.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Pakrac od 10. veljače 2006. godine

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Mihajla Pavković, dipl. iur. 17

KLASA: 012-01/14-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-15-3

Na ovaj Pravilnik Ministarstvo socijalne politike i mladih dalo je suglasnost dana 07. srpnja 2015. godine, KLASA: 550-06/15-01/188, te je stupio na snagu dana 28. srpnja 2015. godine, od kada se i primjenjuje.

Ravnateljica:
Dubravka Šebić Stoček
dipl. socijalna radnica