Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju u Centru za socijalnu skrb Pakrac

Na temelju članka 48. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac od 23. srpnja 2012. godine, a u vezi sa odredbama Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ br. 33/95) i Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske ( „Narodne novine“ br. 93/95), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pakrac (u daljnjem tekstu: ravnateljica), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac,   d o n o s i :

PRAVILNIK O UPOTREBI PEČATA I NJIHOVOM ČUVANJU

Članak 1.

Pravilnikom o upotrebi pečata i njihovom čuvanju (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se broj i vrsta pečata koje koristi Centar za socijalnu skrb Pakrac (u daljnjem tekstu: Centar), način ispisivanja njihovog sadržaja, te upotrebu i čuvanje istih.

 Članak 2.

Centar kao javna ustanova koristi 2 pečata okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske, koji se stavljaju samo na akte koji se donose u okviru javnih ovlasti. Na ostale akte stavlja se štambilj pravokutnog oblika.

Članak 3.

Pečati okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske su promjera 38 mm.

 Članak 4.

Pečati s grbom Republike Hrvatske identičnog su sadržaja.
U sredini pečata nalazi se grb Republike Hrvatske.

Oko grba Republike Hrvatske u koncentričnim krugovima stoji tekst: „Republika Hrvatska“, te naziv i sjedište ustanove: „Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac“.
Iznad grba Republike Hrvatske ispisan je redni broj.

Članak 5.

Centar koristi i dva štambilja pravokutnog oblika bez grba Republike Hrvatske dimenzija 50 x 25 mm.

 Članak 6.

Na štambilju pravokutnog oblika ispisan je tekst slijedećeg sadržaja: „Centar za socijalnu skrb Pakrac, P. Preradovića 1.“

 Članak 7.

Sadržaj teksta na pečatu i štambilju ispisuje se hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

 Članak 8.

Ravnateljica Centra će posebnom odlukom odrediti radnike kojima će povjeriti pečate s grbom Republike Hrvatske na upotrebu i čuvanje, kao i radnike kojima će povjeriti štambilje na čuvanje i upotrebu.
Ravnateljica Centra dužan je radnicima iz stavka 1. ovog članka osigurati uvjete za čuvanje pečata i štambilja.

 Članak 9.

Pečati i štambilji koriste se u službenim prostorijama Centra.
Iznimno, ako određenu službenu radnju treba izvršiti izvan službenih prostorija, pečati i štambilji mogu se koristiti izvan službenih prostorija.

Članak 10.

Pečati i štambilji se tijekom radnog vremena ne smiju ostavljati bez nadzora, a nakon završetka radnog vremena odgovorni radnik dužan je pečate i štambilje pohraniti u službenu kasu kako bi se neovlaštenim osobama onemogućio pristup pečatima i štambiljima.

 Članak 11.

Centar će prilikom izrade pečata s grbom Republike Hrvatske i njihovog eventualnog nestanka postupiti u skladu s Pravilnikom za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 93/95).

Članak 12.

Centar je dužan voditi evidenciju na Obrascu broj 1 – Evidencija pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske koji je sastavni dio Pravilnika za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske («Narodne novine» br. 93/95).

 Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na oglasnoj ploči Centra.

RAVNATELJICA
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. Rad.

Na ovaj Pravilnik Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac dalo je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Mihajla Pavković, dipl. iur.

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Centra dana 05. travnja 2013. godine i stupio je na snagu dana 15. travnja 2013. godine.

RAVNATELJICA

Dubravka Šebić Stoček dipl. soc. rad.

 

KLASA: 038-03/13-01/1
URBROJ: 2162-15-01-02-13-1
Pakrac, 15. travnja 2013. godine

Ostali pravilnici: