Na temelju članka 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac od 23. srpnja 2012. godine, a u svezi sa člankom 21. st. 1. Zakona o zaštiti od požara ( Narodne novine broj: 92/10 ) i člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine broj: 116/11), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac od 26. ožujka 2013. godine, ravnateljica Centra donosi

Pravilnik o zaštiti od požara Centra za socijalnu skrb Pakrac

I.  TEMELJNE ODREDBE

 Članak 1.

Pravilnikom o zaštiti od požara ( u daljem tekstu: Pravilnik) u Centru za socijalnu skrb Pakrac ( u daljem tekstu: Centar) uređuje se organiziranje, provođenje i unapređivanje zaštite od požara u unutarnjem i vanjskom prostoru Centra.

Izrazi navedeni u ovom Pravilniku neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:
– temeljne odredbe
– ustrojstvo i način obavljanja poslova zaštite od požara
– obveze i odgovornosti u svezi s provedbom mjera zaštite od požara
– obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima u provedbi mjera zaštite od požara
– unutarnja kontrola provedbe mjera zaštite od požara
– upoznavanje radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara prigodom stupanja na rad ili promjene mjesta rad te vođenja evidencije o tome
– osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara
– osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanja odgovorajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika
– kretanja i ponašanje u prostorijama Centra u svezi s opasnosti od požara i eksplozija
– ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara
– mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostori na koje se one odnose
– postupanje radnika u slučaju nastanka požara
– evidencija

 Članak 2.

Centar provodi zaštitu od požara radi sigurnog i nesmetanog boravka i rada radnika, korisnika socijalne skrbi i drugih osoba u poslovnom prostoru Centra.

Provođenje zaštite od požara sastavni je dio radnih obveza radnika Centra. Treće osobe za vrijeme boravka u Centru dužne su se u svezi s zaštitom od požara pridržavati mjera i naloga radnika Centra.

Svaka osoba koja boravi u Centru, dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se u skladu sa Zakonom, provedbenim propisima, planovima zaštite od požara, odlukama jedinice lokalne i područne (reginalne) samouprave i općim aktima Centra.

II. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA

 Članak 4.

Poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja ravnatelj Centra.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI U SVEZI S PROVEDBOM MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 5.

Provedba mjera zaštite od požara u Centru u obvezi je ravnatelja:
– osigurava provođenje mjera u svezi sa zaštitom od požara
– osigurava upoznavanje radnika s opasnostima od požara u Centru
– poduzima mjere za smanjenje nastanka i širenja požara, kao i mjere za unapređenje stanja zaštite od požara
– skrbi o osiguranju sredstava i opreme za dojavu, gašenje i sprečavanje požara
– organizira spašavanje radnika i drugih osoba koje se zateknu u Centru u slučaju nastanka požara
– obavlja druge poslove u svezi sa zaštitom od požara prema propisima, planovima i općim aktima Centra

Radnici Centra su obvezni:
– raditi i ponašati se tako da ne izazovu požar
– provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara
– upozoravati na opasnosti od požara do kojeg bi moglo doći zbog nedostataka na građevini,, strojevima, opremi, instalacijama i sl.
– svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
– obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara
– možebitne kvarove na uređajima i instalacijama kojima se služe tijekom rada, prijaviti ravnatelju Centra
– održavati čistoću na radnom mjestu te na odgovarajući način postupati s odlaganjem otpada
– neposredno sudjelovati u gašenju požara
– obavljati druge poslove i ispunjavati obveze utvrđene propisima, planovima i općim aktima Centra.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

Za provedbu mjera zaštite od požara ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

Ravnatelj je ovlašten i odgovoran za organiziranje zaštite od požara prema propisima, planovima i aktima iz područja zaštite od požara.

V. UNUTARNJA KONTROLA PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

 Članak 7.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara obavlja ravnatelj ili osoba koju on opunomoći.

Unutarnja kontrola provodi se:
– neposrednim izvidom provođenja mjera zaštite od požara
– davanjem potrebnih uputa i naloga

Ravnatelj ili osoba koja provodi unutarnju kontrolu, dužna je surađivati s inspektorom zaštite od požara.

VI. UPOZNAVANJE RADNIKA I KORISNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRIGODOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE MJESTA RADA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 8.

Ravnatelj je dužan radnike Centra, prigodom stupanja na rad ili kod promjene mjesta rada, upoznati s opasnostima od požara ili općim mjerama zaštite od požara na određenom mjestu rada.

Ravnatelj je dužan o opasnostima i mjerama zaštite od požara neposredno obavijestiti radnike i osobe koje borave u Centru o vremenu obavljanja određenih radova od strane drugih osoba.

Svi radnici Centra moraju biti upoznati s mjestom na kojem se nalazi glavna sklopka za isključivanje električne energije odnosno plina.

Članak 9.

Radnici Centra dužni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Program osposobljavanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela.

Teoretski dio osposobljavanja mora obuhvaćati najmanje upoznavanje s:
– osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju
– sredstvima za gašenje prema razredu požara
– požarnim opasnostima i mjerama zaštite od požara
– opremom i spravama za gašenje požara

Praktični dio obuhvaća upoznavanje s:
– načinom uporabe ručnih vatrogasnih aparata za gašenje od požara
– načinom uporabe hidranata za gašenje požara vodom te priručnih sredstava za gašenje.

Osposobljavanje radnika provode pravne osobe koje posjeduju ovlaštenje za provedbu ove vrste osposobljavanja.

Evidencija odnosno preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

 

VII. OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

 

Članak 10.

Održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara dužnost je ravnatelja.

Članak 11.

Oprema (aparati) za dojavu požara treba se postaviti, održavati i rabiti odredbama zakona i podzakonskih akata.

 Članak 12.

Hidranti (hidrantna mreža) se trebaju održavati tako da se:

  1. podzemni hidranti osiguraju propisanim poklopcem
  2. najmanje jedanput mjesečno provjeri dostupnost hidrantu
  3. postavi vidna oznaka gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u objektu.

Članak 13.

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1,5 m.

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:
– redovni pregled
– periodični servis.

 Članak 14.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput u tri mjeseca, a provodi ga ravnatelj.

Redovnim pregledom treba se utvrditi:
– označenost, uočljivost i dostupnost aparata
– opće stanje aparata
– kompletnost aparata
– stanje plombe zatvarača odnosno ventila vatrogasnog aparata.

Ravnatelj je obvezan poduzeti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka, te po potrebi u tu svrhu angažirati ovlašteni servis.

 Članak 15.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata treba se povjeriti ovlaštenom servisu.

Nakon završenog periodičnog pregleda svaki aparat treba označiti propisanom naljepnicom.

VIII. OSOBE ZADUŽENE ZA RAZRADU POSTUPAKA I PODUZIMANJA ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENO POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

 

Članak 16.

U slučaju privremenog povećanja požarnog rizika, za cijelo vrijeme njegovog trajanja, poduzimaju se dodatne, organizacijske i tehničke mjere zaštite od požara za takva mjesta i prostore koje uključuju primjenu odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje, a prema potrebi i osiguranje vatrogasnog dežurstva.

 Članak 17.

O potrebi provođenja mjera iz članka 22. ovoga Pravilnika ravnatelj je dužan savjetovati se sa stručnjacima o izradi procjene ugroženosti od požara i eksplozija.

U slučajevima privremeno povećanog požarnog rizika, prema ocijeni stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka, provest će se potrebne mjere zaštite od požara.

IX. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIJAMA CENTRA U SVEZI S OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJA

Članak 18.

U Centru na vidljivom mjestu u blizini ulaza moraju biti istaknute upute za postupanje u slučaju požara i plan Centra s označenim:
– stubištem i izlaznim putevima
– mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati
– mjestom na kojem je smještena glavna sklopka za napajanje prostora električnom energijom
– mjestom glavnog zatvarača za brzo zatvaranje dovoda plina

Svi izlazni putevi i vrata na izlaznim putevima moraju biti označeni odgovarajućim oznakama.

Kod ulaza na kat mora biti istaknut pojednostavljeni plan kata.

Upute iz stavka 1. ovoga članka moraju biti napisane na hrvatskom jeziku.

 Članak 19.

Radnicima Centra u svakom trenutku treba biti dostupna prostorija u kojima se nalazi glavna sklopka napajanja električnom energijom.

X. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA OD OPASNOSTI OD POŽARA

Članak 20.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje o opasnostima od požara ustrojava se u Centru u skladu s planom evakuacije i odlukama tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

XI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 21.

Vatrogasni pristup Centru mora u svakom trenutku biti slobodan.

Na putevima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (goriva, ambalaža, dijelovi namještaja, knjige, odjevni predmeti i sl.) i stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama ( različiti aparati, namještaj, roba i sl.).

Članak 22.

Za primjenu odredaba iz članka 21. Ovog Pravilnika ovlašten je i odgovoran ravnatelj.

XII. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 23.

Svaki radnik koji zamjeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili požar, dužan je u skladu s psihofizičkim sposobnostima pristupiti otklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara, vodeći pri tome računa da ne dovede u opasnost sebe ili druge osobe.

Ako radnik iz stavka 1. ovoga članka ne uspije otkloniti opasnost odnosno ugasiti požar, dužan je obavijestiti Centar 112, najbližu vatrogasnu postrojbu, odnosno postupiti prema planu zaštite od požara.

Članak 24.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj u dogovoru sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe koja je gasila požar, treba na mjestu požara:

  1. osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću
  2. osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procijene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak 25.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

Članak 26.

Ravnatelj Centra dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Centru izvijestiti Upravno vijeće Centra i Osnivača.

XIII. EVIDENCIJA

 

Članak 27.

U Centru se vodi evidencija:
– upisnik pregleda dimnjaka
– upisnik vatrogasnih aparata
– knjiga održavanja vatrogasnog sustava
– i ostala evidencija sukladno zakonu.

Za pravilno vođenje evidencije iz stavka 1. ovoga članka odgovoran je ravnatelj. 

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara KLASA: 003-05/03-01/4, URBROJ: 2162-15-01-01-03-1 od 23. siječnja 2003. godine.

RAVNATELJICA
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc. rad.

 Na ovaj Pravilnik Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac dalo je prethodnu suglasnost na sjednici održanoj dana 26. ožujka 2013. godine.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Mihajla Pavković, dipl. iur.

 Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Centra dana 05. travnja 2013. godine i stupio je na snagu dana 15. travnja 2013. godine.

RAVNATELJICA
Dubravka Šebić Stoček dipl. soc. rad.

KLASA: 115-01/13-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-13-1
Pakrac, 15. travnja 2013. godine