Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 139. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13), Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac na sjednici održanoj dana 26. studenog 2014. godine, donijelo je

STATUT CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se:

 • status Centra,
 • naziv i sjedište,
 • djelatnost,
 • pečat,
 • pravni položaj,
 • zastupanje i predstavljanje,
 • unutarnji ustroj,
 • tijela ustanove i djelokrug njihovog rada,
 • javnost rada Centra,
 • opći akti,
 • službena tajna,
 • ostala pitanja značajna za rad Centra.

Članak 2.

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/58 od 2. travnja 2012. godine.

Članak 3.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.

Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT CENTRA

Članak 4.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Centar se osniva za područje Grada Pakraca i Lipika.

Naziv Centra ispisuje se na ploči koja je istaknuta na zgradi Centra u kojoj je njegovo sjedište.

Članak 5.

Sjedište Centra je u Pakracu, P. Preradovića 1.

 

Članak 6.

 O promjeni naziva i sjedišta Centra odlučuje ministarstvo.

Članak 7.

 Djelatnost Centra je:

a) na temelju javnih ovlasti:

 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi i posebnih propisa,
 2. provodi izvršenja rješenja,
 3. vodi propisane očevidnike,
 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 6. daje podatke i mišljenja prilikom odlučivanja odobravanju pogodnosti izlaska zatvorenika iz penalne ustanove sukladno posebnom propisu kojim se uređuje izvršavanje kazne zatvora,
 7. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 8. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 9. provodi odgojne mjere nad djecom s problemima u ponašanju,
 10. provodi posredovanje u postupku razvoda braka.

Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

b) osim javnih ovlasti Centar obavlja i druge stručne poslove:

 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 2. obavlja stručno-analitičke poslove,
 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave,
 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga,
 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra,
 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 15. obavlja druge poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim propisima i Statutom Centra.

Članak 8.

Centar može promijeniti djelatnost.

Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministarstva.

Članak 9.

Centar ima pečat okruglog oblika s grbom Republike Hrvatske, nazivom i sjedištem Centra te rednim brojem pečata, promjera 38 mm, koji se koristi za javne isprave.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan zakonom.

Članak 10.

Za svakodnevno poslovanje Centar, ima štambilj pravokutnog oblika (45×12 mm) bez grba Republike Hrvatske koji sadrži puni naziv i sjedište Centra.

Ukoliko Centar ima više takvih štambilja, oni moraju biti označeni rednim brojem.

Odlukom ravnatelja određuje se broj štambilja, način njihovog korištenja te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

 

 

III. PRAVNI POLOŽAJ CENTRA

Članak 11.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi ministarstvo.

Članak 12.

Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Članak 13.

Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim državnim tijelima s javnim ovlastima sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 14.

Imovinu Centra čine sve nekretnine i pokretnine te druga imovinska prava koju je koristio ili njome raspolagao Centar, i kao podružnica ili područni odjel Republičkog fonda socijalne zaštite, danom donošenja akta o osnivanju Centra.

Članak 15.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač Centra solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze.

Članak 16.

Sredstva za financiranje Centra osiguravaju se u državnom proračunu, proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem području Centar djeluje, prihodima od obavljanja djelatnosti, donacijama i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit ona će se upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra ili druge ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska.

 

Članak 17.

Centar ne može bez suglasnosti ministarstva stjecati, opterećivati ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu Centra čija pojedinačna vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna.

Članak 18.

Centar ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

 IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 19.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 20.

Ovlasti ravnatelja Centra utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

Članak 21.

Ravnatelj Centra ovlašten je u ime i za račun Centra samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu, osim ugovora o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija vrijednost premašuje iznos od 70.000,00 kuna o čemu je ravnatelj dužan zatražiti suglasnost ministarstva.

Članak 22.

Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja ministarstva nastupati kao druga ugovorna strana i s Centrom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i račun trećih osoba ili u ime i za račun trećih osoba.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO USTANOVE

Članak 23.

Unutarnji ustroj Centra uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova.

VI. TIJELA CENTRA

1. Upravno vijeće

Članak 24.

Centrom upravlja Upravno vijeće u skladu s odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Upravno vijeće čine pet članova i to tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik Požeško-slavonske županije i jedan predstavnik radnika Centra.

Članove Upravnog vijeća, predstavnike osnivača u Upravno vijeće imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika Požeško-slavonske županije imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi na prijedlog Požeško-slavonske županije.

Člana Upravnog vijeća, predstavnika radnika zaposlenih u Centru na mandat od četiri godine biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.

Članak 25.

Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, između predstavnika osnivača.

Članak 26.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

 • sam zatraži razrješenje
 • ne ispunjava dužnosti člana (često izostaje sa sjednica i sl.)
 • izgubi sposobnost obnašanja dužnosti
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća.

Članak 27.

Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana Upravnog vijeća može pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva.

Upravno vijeće nakon razmatranja razloga za rješenjem člana upravnog vijeća može predložiti nadležnom ministarstvu za poslove socijalne skrbi razrješenje člana upravnog vijeća, osim predstavnika radnika.

Ukoliko prijedlog za razrješenjem bude prihvaćen, ministarstvo odmah pokreće postupak za imenovanjem novog člana.

Ministarstvo može razriješiti člana Upravnog vijeća i bez prijedloga upravnog vijeća, temeljem neposrednih saznanja o okolnostima iz čl. 26. Statuta.

Članak 28.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
 • imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
 • donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Centra.

Članak 29.

Pored poslova iz čl. 28. Statuta, upravno vijeće Centra razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Članak 30.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti (djelokrug rada) i donosi odluke na sjednicama, koje saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca, te na pisani zahtjev ravnatelja ili najmanje tri člana Upravnog vijeća.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 31.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i vodi sjednicu, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, njegova prava i dužnosti ima njegov zamjenik.

Članak 32.

Kada Upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, nužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi.

Članak 33.

Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Članak 34.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se utvrđuje način rada i donošenja odluka na sjednicama.

2. Ravnatelj


Članak 35.

Centar vodi ravnatelj.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

 • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
 • vodi poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • predlaže Upravnom vijeću Nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
 • donosi druge opće akte uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća,
 • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
 • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Članak 36.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 37.

Ravnatelja Centra imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Centar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Natječaj za ravnatelja Centra objavljuje se u “Narodnim novinama” i u drugom javnom glasilu.

Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Članak 38.

Osoba imenovana za ravnatelja Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine.

Ako osoba imenovana za ravnatelja ima ugovor o radu u Centru na neodređeno vrijeme, na njezin zahtjev prava i obveze iz radnog odnosa mirovat će do prestanka mandata, a najdulje za vrijeme trajanja dvaju uzastopnih mandata.

Osoba iz stavka 2. ovog članka dužna se po isteku mandata vratiti na poslove koje je prethodno radila u Centru, u protivnom joj prestaje radni odnos.

Osobu imenovanu za ravnatelja do povratka na poslove za koje joj prava i obveze iz radnog odnosa miruju zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme.

Članak 39.

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Centra i prije isteka mandata za koji je izabran, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, ako:

 • ravnatelj to osobno zahtjeva,
 • nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojim se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
 • je nastupila okolnost iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • ravnatelj bez opravdanog razloga ne provodi program rada koji je donijelo Upravno vijeće,
 • ravnatelj u svom radu krši propise i opće akte Centra, neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima,
 • ravnatelj nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti,
 • je upravnim nadzorom ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Centra ili su utvrđene veće nepravilnosti u radu ravnatelja.

Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pismeno izjasni.

Članak 40.

U slučaju razrješenja ravnatelja Centra ili u slučaju da se na natječaj za ravnatelja Centra nitko ne prijavi ili nitko od izabranih kandidata ne bude izabran, do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, najduže do godinu dana.

Osoba imenovana za vršitelja dužnosti ravnatelja mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz članka 133. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 41.

Ravnatelja Centra u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojega odredi ravnatelj.

Stručni radnik iz stavka 1. ovog članka ima pravo i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati.

3. Stručno vijeće

Članak 42.

Centar ima Stručno vijeće.

Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način rada Stručnog vijeća.

Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju Centra mišljenje i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i drugim propisima,
 • ustroju Centra,
 • najsloženijim stručnim pitanjima vezanim za ostvarivanje prava i drugih djelatnosti Centra,
 • godišnjem planu i programu rada Centra,
 • stručnim pitanjima u stručnom radu Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja,
 • drugim pitanjima utvrđenim Statutom Centra.

VII. JAVNOST RADA CENTRA

 

Članak 43.

Rad Centra je javan.

Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili dijela djelatnosti za koji je osnovan na način određen zakonom.

Za obavještavanje javnosti Centar može izdavati periodične biltene te podnositi izvješća o svom radu.

Centar je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost, osim u podatke koji su zakonom odnosno drugim propisom određeni kao službena tajna.

Članak 44.

Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

VIII. OPĆI AKTI


Članak 45.

Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja u Centru.

Članak 46.

U Centru se donose ovi opći akti:

 • Statut,
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova,
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća,
 • Pravilnik o unutarnjem nadzoru,
 • Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika,
 • Poslovnik o radu Stručnog vijeća,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o zaštiti od požara,
 • Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju,
 • Pravilnik o službenoj tajni
 • kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Članak 47.

Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća i Pravilnik o unutarnjem nadzoru.

Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika i Poslovnik o radu Stručnog vijeća donosi Stručno vijeće.

Ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju i Pravilnik o službenoj tajni uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama zakona i drugim propisima.

Članak 48.

Izmjene i dopune akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči ili glasilu Centra, a izuzetno danom objavljivanja.

Članak 49.

Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa zakonom i Statutom.

U slučaju njihove nesuglasnosti, primjenjivat će se odgovarajuće odredbe zakona i statuta.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Centra obavlja ministarstvo, ako zakonom nije određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave.

Članak 50.

Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj.

Članak 51.

Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti radnika Centra, moraju biti dostupni svakom radniku.

IX. SLUŽBENA TAJNA

Članak 52.

Službena tajna u Centru su svi podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe javnih tijela kao i podaci koji su zakonom i drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašeni službenom tajnom.

Članak 53.

Ravnatelj Centra uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, donijet će opći akt kojim će se utvrditi:

 • koji se podaci smatraju službenom tajnom i čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno zakonu i štetilo bi interesima Centra,
 • koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprave i podatke koji imaju značaj službene tajne.

Članak 54.

Službenu tajnu su dužni čuvati svi uposleni u Centru koji su na bilo koji način saznali za sadržaj podataka koji se smatraju službenom tajnom.

Obveza čuvanja službene tajne ne prestaju ni nakon što uposlenici napuste Centar.

Članak 55.

Povreda dužnosti čuvanja službene tajne predstavlja povredu ugovora o radu.

O čuvanju službene tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X. STATUSNE PROMJENE

Članak 56.

O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač.

XI. PRESTANAK RADA CENTRA

Članak 57.

Centar prestaje s radom kad se ispune pretpostavke iz članka 71. i 72. Zakona o ustanovama, odnosno drugog važećeg zakona.

XII. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 58.

Izmjene i dopune Statuta donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Inicijativu za izmjenu Statuta ima i Ministarstvo.

XIII. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA 

Članak 59.

Za tumačenje odredbi Statuta ovlašteno je Upravnog vijeća.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 60.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Centra za socijalnu skrb Pakrac, KLASA: 012-03/12-01/1, URBROJ: 2162-15-01-02-12-1 od 24. srpnja 2012. godine.

Članak 62.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra.

Predsjednica Upravnog vijeća :
Mihajla Pavković, dip. iur

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
P A K R A C

KLASA: 012-01/14-01/3
URBROJ: 2162-15-01-02-14-1
Pakrac, 26. studeni 2014.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je dalo suglasnost na ovaj Statut Centra za socijalnu skrb Pakrac, svojom odlukom od dana 08. prosinca 2014. godine, KLASA: 550-06/14-01/131, URBROJ: 519-06-2/2-14-2.

Ovaj Statut je objavljen na oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac, dana 16. prosinca 2014. godine te je stupio na snagu 24. prosinca 2014. godine.

Ravnateljica:

_________________________
Dubravka Šebić Stoček, dipl. soc.radnica