Na temelju članka 48. st. 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, od 23.07.2012. godine i članka 18. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac od 18. veljače 2019. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pakrac, donosi

UPUTU O ZAŠTITI NA RADU CENTRA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Uputama o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: Upute) uređuje se provođenje zaštite na radu i zaštite radnog okoliša u Centru za socijalnu skrb Pakrac (u daljnjem tekstu: Centar)

Članak 2.

Centar provodi zaštitu na radu radi osiguravanja nesmetanog rada radnika i sigurnog boravka korisnika Centra.
Zaštita na radu sastavni je dio radnih obveza radnika.

Članak 3.

Odredbe ovih Uputa primijenjuju se na radnike i korisnike Centra te na treće osobe za vrijeme boravka u prostorijama Centra.

Članak 4.

Zaštita na radu obuhvaća skup pravila kojima se štiti sigurnost i zdravlje radnika, korisnika Centra i trećih osoba u Centru.

II. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Članak 5.

Zaštita na radu u Centru provodi se prema propisanim i priznatim te osnovnim pravilima zaštite na radu.

Članak 6.

Pod propisanim pravilima zaštite na radu podrazumijevaju se pravila određena zakonom i provedbenim propisima.
Kad nema propisanih pravila zaštite na radu, Centar će primijeniti priznata pravila zaštite na radu.
Pod priznatim pravilima zaštite na radu razumijevaju se znanstveno potvrđeni i praktično prihvaćeni postupci sprječavanja, uklanjanja ili smanjivanja mogućnosti nastanka ozljeda, profesionalnih bolesti ili drugih možebitnih štetnih posljedica za radnike.

Članak 7.

Pod osnovnim pravilima zaštite na radu podrazumijevaju se pravila čijom se primjenom otklanja ili smanjuje opasnost na sredstvima rada.

Osnovnim pravilima zaštite na radu osigurava se udovoljavanje zahtjevima kod uporabe sredstava rada u svezi:

– s potrebitim radnim prostorom
– s opskrbljenosti zaštitnim sredstvima
– sa sprječavanjem udara od električne energije
– sa sprječavanjem nastanka požara, poplave ili eksplozije
– s osiguravanjem prolaza za evakuaciju radnika
– s bukom i vibracijom
– sa štetnim atmosferskim utjecajima
– s osiguranjem čistoće radnog prostora
– s osiguranjem potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša.

Članak 8.

Tijela i radnici Centra dužni su primijenjivati pravila zaštite na radu tako da se spriječi smrt, ozljeda, profesionalna bolest ili druga bolest u vezi s radom.
Kod primjene pravila zaštite na radu posebnu pozornost treba posvetiti radnicima sa smanjenom radnom sposobnosti radi sprječavanja daljnjeg oštećivanja zdravlja te očuvanja radne sposobnosti starijih radnika.

III. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU

Članak 9.

Za organiziranje i provedbu zaštite na radu odgovoran je ravnatelj Centra.

Članak 10.

Ravnatelj Centra je ovlaštenik zaštite na radu.

Kao ovlaštenik zaštite na radu, ravnatelj:
– osigurava provođenje zaštite na radu
– nadzire primjenu pravila zaštite na radu
– omogućuje upoznavanje radnika s odredbama ovih Uputa
– obustavlja rad na mjestu rada na kojem je uočena neposredna opasnost za život ili zdravlje radnika
– nadzire način uporabe i ispravnost opreme, strojeva, uređaja i zaštitnih sredstava
– prati i razmatra podatke u svezi s povredama na radu i profesionalnim bolestima
– surađuje s pravnim i fizičkim osobama čiji su poslovi i ovlaštenja u svezi sa zaštitom na radu
– obavlja druge poslove koje se odnose na ovlaštenika zaštite na radu prema zakonu, provedbenim propisima i općim aktima Centra.

Neizvršavanje naloga ravnatelja kao ovlaštenika zaštite na radu smatra se radnikovom teškom povrede obveze iz radnog odnosa.

Članak 11.

Obavljanje poslova iz članka 10. ove Upute ravnatelj može povjeriti za to osposobljenom radniku Centra ili ugovoriti obavljanje tih poslova s ovlaštenom fizičkom ili pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu.
Obavljanje poslova prema stavku 1. ovog članka uređuje se ugovorom o radu, odnosno drugim aktom kojim se utvrđuje ovlaštenje vezano za provođenje zaštite na radu ili ugovorom o obavljanju poslova zaštite na radu.

Članak 12.

Kao poslovni voditelj Centra, ravnatelj:

– donosi Upute o zaštiti na radu i njihove izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra,
– skrbi o provođenju odredaba Uputa o zaštiti na radu,
– određuje vođenje propisane evidencije i knjige nadzora,
– predlaže procjenu rizika na mjestima rada i u radnom okolišu,
– donosi plan evakuacije i spašavanju u slučaju izvanrednih okolnosti,
– organizira praktične vježbe za možebitnu evakuaciju i spašavanje,
– privremeno zabranjuje rad radnika kojega zatekne pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti,
– daje potrebite podatke tijelima nadzora u svezi sa zaštitom na radu,
– izvješćuje inspektora rada o smrtnoj, težoj ili skupnoj ozljedi radnika,
– obavlja druge poslove zaštite na radu za koje je ovlašten zakonom, provedbenim propisima i općim aktima Centra.

Članak 13.

Ravnatelj kao ovlaštenik zaštite na radu skrbi:
– da s radom ne započne radnik koji nije osposobljen za taj rad na siguran način
– o promjenama okolnosti zbog kojih bi mogao biti ugrožen život, zdravlje ili sigurnost radnika
– da radnik, kada je to potrebno, rabi osobna zaštitna sredstva
– da radnici ne koriste sredstva rada i zaštitna sredstva za koje postoji osnovana sumnja da mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost radnika
– da radnici ne upotrebljavaju sredstva rada i zaštitna sredstva koja se prema propisu trebaju otpisati
– o prestanku rada radnika koji nepropisno koristi sredstva rada i zaštitna sredstva
– o fizičkim i psihičkim promjenama radnika koja se odražavaju na obavljanje ugovorenih poslova
– o osiguravanju potrebitog broja radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje te pružanje prve pomoći
– o zaštiti nepušača
– o zabrani pijenja alkoholnih pića i uzimanja sredstava ovisnosti
– o pravodobnoj prijavi radnikove povrede na radu.

IV. PRAVA I OBVEZE RADNIKA CENTRA

Članak 14.

U svezi sa zaštitom na radu radnici imaju ova prava i obveze:
– upoznati se s odredbama ovih Uputa i drugih akata kojima je uređena zaštita na radu
– kod obavljanja poslova pridržavati se propisa i pravila u svezi sa zaštitom na radu
– upoznati se s planom evakuacije i spašavanja
– osposobiti se za rad na siguran način
– upoznati se s možebitnim opasnostima svoga mjesta rada
– pri radu rabiti propisana osobna zaštitna sredstva
– o uočenim oštećenjima na sredstvima rada i osobnim zaštitnim sredstvima izvijestiti ovlaštene osobe i tijela
– obavljati posao prema obilježjima struke
– opremu, strojeve i uređaje koristiti na propisani način
– odbiti obavljanje poslova ako bi im zbog toga prijetila neposredna opasnost za život i zdravlje odnosno sigurnost
– svakodnevno provjeriti strojeve i uređaje koje rabe
– zahtijevati od ovlaštenih osoba u Centru stvaranje uvjeta za obavljanje poslova na siguran način.
– pristupiti na obavezni liječnički pregled utvrđen procjenom rizika za poslove koje obavlja

Članak 15.

Prigodom evakuacije i spašavanje u prvom redu se evakuiraju djeca i žene, pa drugi radnici, a tek onda imovina Centra.

Članak 16.

Radnik ne smije započeti s obavljanjem ugovorenih poslova niti to od njega ravnatelj može tražiti ako radnik nije osposobljen za obavljanje poslova bez ugrožavanja svojeg života i zdravlja kao i života i zdravlja drugih radnika.
Osposobljavanje za rad na siguran način treba se provesti prije radnikovog stupanja na rad, odnosno u roku 60 dana od stupanja radnika na rad.

Članak 17.

Radnik je odgovoran ako se ne pridržava propisa, odredaba ovih Uputa i pravila o zaštiti na radu.
Odgovornost radnika iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru, Pravilnika o radu i Ugovora o radu.

V. ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA RADNIKA

Članak 18.

Glede uvjeta rada i rasporeda radnog vremena u Centru se posebna zaštita osigurava maloljetnim radnicima, trudnicama, radnici koja je rodila i doji dijete te radnicima sa smanjenom radnom sposobnosti.
Uvjeti i način zaštite iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se prema Zakonu, Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu.

Članak 19.

U radnim prostorijama i prostorima Centra zabranjeno je pušenje.

Članak 20.

Radnicima Centra zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti prije stupanja na rad i tijekom rada te njihovo unošenje u radne prostorije.
Provjeru je li radnik pod utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti obavlja ravnatelj ili osoba koju on za to pismeno ovlasti. Radnik za kojeg se utvrdi da je pod utjecajem alkohola ili drugog sredstva ovisnosti, ravnatelj je dužan privremeno udaljiti s mjesta rada.
Utvrđivanje da li je radnik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti obavlja se alkometrom ili drugim pogodnim uređajem ili postupkom.
Ako radnik odbije pristupiti provjeri smatra se, da je pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.
Ako radnik odbije napustiti mjesto rada udaljenje radnika će po pozivu ravnatelja omogućiti zaštitar Centra odnosno nadležna redarstvena služba.

Članak 21.

U slučaju ozljede na radu ili iznenadne bolesti radnicima se mora pružiti prva pomoć.
Oprema za prvu pomoć s potrebnim sanitetskim materijalom mora biti dostupna radnicima u svakoj prigodi.

Članak 22.

Prvu pomoć iz članka 21. mora pružiti svaki radnik koji je za to osposobljen.
Radnika kojemu je pružena prva pomoć, treba odmah uputiti u zdravstvenu ustanovu.
Upućivanje u zdravstvenu ustanovu uključuje, u ovisnosti od težine ozljede na radu ili bolesti:
– prijenos ili prijevoz radnika od drugih osoba
– osiguravanje komunikacije kojom će se osigurati prijenos ili prijevoz radnika sredstvima zdravstvene ustanove ili ovlaštenog prijevoznika.

VI. EVIDENCIJA I ISPRAVE

Članak 23.

Ravnatelj Centra dužan je voditi evidenciju i čuvati isprave u svezi sa zaštitom na radu na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i provedbenim propisima.

Članak 24.

Uz evidenciju propisanu zakonom, evidencija se obavezno vodi:
– o osposobljenosti radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara
– o radnicima koju su osposobljeni za pružanje prve pomoći
– o radnicima koji su osposobljeni za vođenje evakuacije i spašavanja
– o izvršenim auditima stručnjaka zaštite na radu
– o provedenim vježbama evakuacije i spašavanja
– o provedenim ispitivanjima električnih i plinskih instalacija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Uputa stupa na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Pakrac.

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ove Upute prestaje važiti Uputa o zaštiti na radu, KLASA:115-01/13-01/1, URBROJ: 2162-15-01-02-13-1 od 15. travnja 2013. godine.

Ravnateljica:
Dubravka Šebić Stoček, dipl.soc.rad.

______________________________

Na ovu Uputu Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb dalo je prethodnu suglasnost na sjedinici održanoj dana 18. veljače 2019. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Alfreda Petani Grafina, prof.

_______________________________

Ova Uputa objavljena je na Oglasnoj ploči Centra dana 25. veljače 2019. godine i stupila je na snagu dana 05. ožujka 2019. godine

Ravnateljica:
Dubravka Šebić Stoček, dipl.soc.rad.

________________________

KLASA: 011-02/19-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-19-1
Pakrac, 18. veljače 2019.