Registar sklopljenih ugovora Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2019. godinu

OIB:20913274956

1) Ugovori za nabavu roba, radova i usluga do 200.000/500.000 kuna
2) Svi ostali ugovori koji nisu zasebno navedeni

Redni
broj
Klasa i
urudžbeni broj
Ugovorna
strana

Predmet
ugovora

Iznos
ugovora
kn

Trajanje
ugovora 

Rok

čuvanja

ugovora

1.

KLASA:
030-08/18-01/4

URBROJ:
2162-15-01-02-19-1

Megasoft-Poslovni informacijski sustavi Varaždin Ugovor o održavanju aplikacije Obračun novčanih pomoći 31/2019 6.750,00 od
01.01.2019.g.

do
31.12.2019.g

Trajno
 2. KLASA:
030-08/19-01/1

URBROJ:
2162-15-01-02-19-4

HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

Broj:0-19-481

Prema ostvarenoj potrošnji od
01.02.2019

do
31.01.2020. g

Trajno
 3. KLASA:
030-08/19-01/2

URBROJ:
2162-15-01-02-19-5

Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma za usluge u pokretnoj elek. mreži sklopljenog između DUSJN i Hrvatskog Telekoma d.d., UGOVOR Ev. broj 2/19, HT broj:508/2019

Prema troškovniku

16.200,00 kn

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.03. 2019. do 28.02.2021. godine. Trajno
4. KLASA:
406-01/19-03/1

URBROJ:
2162-15-01-02-19-11

SECURITAS HRVATSKA D.O.O.

Zagrebačka cesta 145/a, Zagreb

Ugovor br. 088-TZ/2019 o pružanju usluga tjelesne zaštite 33,00 kn
sat
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.08.2019. do 31.07.2020. Trajno
7. KLASA:
406-01/17-02/5

URBROJ:
2162-15-01-02-18-10

Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma za usluge u nepokretnoj elek. mreži sklopljenog između DUSJN i Hrvatskog Telekoma d.d., Ugovor broj UJN-BSS-432/2018 Prema troškovniku Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.02.2018. do 31.01.2021. godine Trajno
8. KLASA:
030-08/19-01/2

URBROJ:
2162-15-01-02-18-1

Impuls, vl. Marko Štor, Pakrac, Ante Starčevića 19, Prekopakra Ugovor o pružanju informatičkih usluga br. 03-2019 694,44
kn/mj.
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.04. 2019. do 31.03.2020. godine Trajno

U Pakracu, 02. kolovoza 2019. (ažurirano)