Registar sklopljenih ugovora Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2020 godinu.

OIB:20913274956

1) Ugovori za nabavu roba, radova i usluga do 200.000/500.000 kuna
2) Svi ostali ugovori koji nisu zasebno navedeni

Redni

broj

Klasa i urudžbeni broj Ugovorna strana

         Predmet

         ugovora

Iznos

ugovora

kn

Trajanje

ugovora                  

Rok

čuvanja

ugovora

1.

KLASA:030-08/19-01/4

URBROJ:2162-15-01-02-19-1

 

 

 

Megasoft-Poslovni informacijski sustavi

Varaždin

 

Ugovor o održavanju aplikacije Obračun novčanih pomoći 31/2020    7.500,00

od 01.01.2020.g.

do 31.12.2020.g

 

Trajno
2.

KLASA:406-01/19-02/2

URBROJ:2162-15-01-02-19-

HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

Broj:0-20-488

15.213,85

od 01.02.2020 do 31.01.2022. godine

 

 

 

Trajno
3.

KLASA:406-01/19-02/5

URBROJ:2162-15-01-02-19-4

 

Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.

Radnička cesta 1,
ZAGREB

Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu opskrbe prirodnim plinom br. OS 2/2019-6 20.268,11 Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.11.2019. do 31.10.2021. godine

Trajno

 

4.

KLASA:406-01/20-02/3

URBROJ:2162-15-01-02-20-4

HP – Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13,
Zagreb
Ugovor o nabavi poštanskih usluga GRUPA A na temelju Okvirnog sporazuma br. 12/2019 – A 80.000,86

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme 01.03.2020. do 28.02.2022. godine

Trajno
5.

KLASA:406-01/20-01/3

URBROJ:2162-15-01-02-20-10

SECURITAS HRVATSKA d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 6n/2

Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite

Ugovor br. 076-TZ/2020

37,00 kn po satu + PDV Ugovor sklopljen na određeno vrijeme 01.08.2020. do 31.07.2020. godine Trajno

U Pakracu, 03. kolovoza 2020. (ažurirano)

Ostali sklopljeni ugovori: