Select Page

Registar sklopljenih ugovora za 2021 godinu

Registar sklopljenih ugovora Centra za socijalnu skrb Pakrac za 2021. godinu.

OIB: 20913274956

1) Ugovori za nabavu roba, radova i usluga do 200.000/500.000 kuna

2) Svi ostali ugovori koji nisu zasebno navedeni

       

Redni

broj

Klasa i urudžbeni broj

Ugovorna strana

          Predmet

          ugovora

Iznos

ugovora

kn

 Trajanje  

  ugovora                   

Rok

čuvanja

ugovora

1.

KLASA:030-08/20-01/2

URBROJ:2162-15-02-02-20-1

Megasoft-Poslovni informacijski sustavi

Varaždin

Ugovor o održavanju aplikacije Obračun novčanih pomoći 31/2021

    7.500,00

od  01.01.2021.g. 

 do 31.12.2021.g

Trajno

2.

KLASA:406-01/19-02/2

URBROJ:2162-15-01-02-19

HEP – OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca 

Broj:0-20-488

15.213,85

od 01.02.2020 do 31.01.2022. godine

Trajno

3.

KLASA:406-01/19-02/5

URBROJ:2162-15-01-02-19-4

Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.

Radnička cesta 1,

ZAGREB

Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu opskrbe prirodnim plinom br. OS 2/2019-6 

20.268,11

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.11.2019. do 31.10.2021. godine

Trajno

4.

KLASA:406-01/20-02/3

URBROJ:2162-15-01-02-20-4

HP – Hrvatska pošta d.d. Jurišićeva 13,

Zagreb

Ugovor o nabavi poštanskih usluga GRUPA A na temelju Okvirnog sporazuma br. 12/2019 – A

80.000,86

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme 01.03.2020. do 28.02.2022. godine

Trajno

5.

KLASA:406-01/20-01/3

URBROJ:2162-15-01-02-20-10

SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 

Zagreb, Oreškovićeva 6n/2

Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite

Ugovor br. 076-TZ/2020

37,00 kn po satu + PDV

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme 01.08.2020. do 31.07.2021. godine

Trajno

5.

KLASA:030-08/21-01/1

URBROJ:2162-15-02-02-21-1

Perla d.o.o. Pakrac, Zona male privrede 5,

Pakrac

Ugovor o održavanju i ažuriranju internetskih stranica

300,00 kn mjesečno

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme dvije godine (01.01.2021.-31.12.2022.)

Trajno

5.

KLASA:030-08/21-01/3

URBROJ:2162-15-02-02-21-1

Impuls, vl. Marko Štor, Pakrac, Ante Starčevića 19

Ugovor o pružanju informatičkih usluga br. 05/21

694,44 kn mjesečno

Ugovor sklopljen na godinu dana (01.04.2021.-31.03.2022.)

Trajno

6.

KLASA:030-08/19-01/2

URBROJ:2162-15-01-02-20-21

Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Dodatak ugovora za usluge u pokretnoj ele. Komunikacijskoj mreži, broj Ugovra :508/2019

22.680,00 kn

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 13.06.2020. do 12.06.2022. godine

Trajno

7.

KLASA:406-01/21-02/1

URBROJ:2162-15-02-02-21-2

Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Dodatak ugovora za nabavu elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži, Broj ugovora Ponuditelja UJN-BSS-432/2018

43.407,00 kn 

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.02.2021. do 31.01.2022. godine 

trajno

8.

KLASA:406-01/21-01/4

URBROJ:2162-15-02-02-21-10

SECURITAS HRVATSKA d.o.o. 

Zagreb, Oreškovićeva 6n/2

Ugovor o pružanju usluga tjelesne zaštite

Ugovor br. 068-TZ/2021

37,00 kn po satu + PDV

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme 01.08.2021. do 31.07.2022. godine

Trajno

9.

KLASA:406-01/21-02/6

URBROJ:2162-15-02-02-21-6

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Obrtnička 4, Čakovec

Ugovor na temelju Okvirnog sporazuma za nabavu opskrbe prirodnim plinom br. OS 1/2021-5 

20.000,00 kn

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme od 01.11.2021. do 31.10.2023. godine

Trajno

Skip to content