Što podrazumijeva pravo na pristup informacijama?

informacije - info

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti:

– Ustavom Republike Hrvatske,
– Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama,
– Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima
– i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati fizičkim i pravnim osobama ostvarivanje:

– Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama,
– prava na ponovnu uporabu informacija 

Sve ovo putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Informacija, u smislu Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja:

„svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.“

To može biti napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima:

– javnosti i slobodnog pristupa,
– pravodobnosti,
– potpunosti i točnosti informacija,
– načelu jednakosti,
– načelu raspolaganja informacijom.

Sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona:

„obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona:

„znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Kako se ostvaruje pravo na pristup informacijama?

pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se podnosi Centru za socijalnu skrb Pakrac:

  • telefaksom na broj: 043/411-130
  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1,  34550 Pakrac

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.
Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji. Pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrasce Zahtjeva možete preuzeti kroz slijedeće linkove: