Preuzimanje raznih korisnih materijala u PDF formatu

download pdf

Europska konvencija o ljudskim pravima - PDF

Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

Konvencija o pravima djeteta - PDF

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje

Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja

Kriteriji troškova dostave informacija

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

Priručnik za udomiteljstvo

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja 2

Protokol uz Konvenciju o pravima djeteta glede uključivanja djece u oružane sukobe

Protokol o postupanju u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece

Uputnica za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije