Centar za socijalnu skrb Pakrac
Pakrac, P. Preradovića 1

KLASA: 112-01/20-01/4
URBROJ: 2162-15-01-02-20-2
Pakrac, 17. rujna 2020. godine

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, Klasa: 012-01/14-01/3, urbroj: 2162-15-01-02-14-1 od 26. studenog 2014. g. i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac, klasa: 112-01/20-01/4, urbroj: 2162-15-01-02-20-1 od 4. rujna 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Pakrac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pakrac

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

– hrvatsko državljanstvo,
– završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
– položen stručni ispit,
– da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne Novine broj: 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17., 130/17., 98/19)

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.
Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku i to:

– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i ugovor o radu u djelatnosti socijalne skrbi),
– dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te na taj način ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pakrac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine broj: 42/18.)

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Pakrac u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Pakrac – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1, 34550 Pakrac.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz ovoga natječaja, a podnijeli su pravovremene i potpune prijave, bit će pozvani na usmeni razgovor. O vremenu usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice ovoga Centra, a nakon isteka roka navedenog za dostavljanje dokumentacije.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na adresu koju navedu u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Pakrac
Predsjednica Upravnog vijeća
Alfreda Petani Grafina, dipl. muzič. flaute i prof.