Crtež poslovne žene za pisaćim stolom u uredu - dekoracija javnog natječaja

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pakrac, sa uvjetima koje kandidat/kinja mora ispunjavati.

KLASA: 112-01/20-01/2
URBROJ: 2162-15-01-02-20-2 od 17. srpnja 2020.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, KLASA: 012-01/14-01/3, URBROJ: 2162-15-01-02-14-1 od 26. studenog 2014.g. i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac, KLASA: 112-01/20-01/2, URBROJ: 2162-15-01-02-20-1 od 08. srpnja 2020. godine, Centar za socijalnu skrb Pakrac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pakrac

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

–    hrvatsko državljanstvo,
–    završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
–    najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
–    položen stručni ispit,
–    da ne postoji zapreka iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.
Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.
Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na javni natječaj (u nastavku teksta: natječaj) kandidati trebaju priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku, i to:
–    životopis (vlastoručno potpisan),
–    dokaz o hrvatskom državljanstvu,
–    dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
–    dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
–    dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca),
–    uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,
–    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pakrac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za socijalnu skrb Pakrac u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom »Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Pakrac – ne otvarati«, poštom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1, 34 550 Pakrac.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na adresu koju navedu u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Pakrac