Dekorativni tekst na kojemu piše Javni natječaj za radno mjesto

 

Javni natječaj za radno mjesto čistač/ica – dostavljač/ica

 

KLASA: 100-01/16-01/1
URBROJ: 2162-15-01-02-16-3
Pakrac, 07. srpnja 2016.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, čl. 4. Pravilnika o radu Centra za socijalnu skrb Pakrac i suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih, KLASA: 100-01/16-02/202, URBROJ: 519-04-1-1-2/5-16-2 od 10. lipnja 2016. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pakrac raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto čistač/ica – dostavljač/ica, na neodređeno vrijeme, u polovici punog radnog vremena – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– hrvatsko državljanstvo
– niža stručna sprema
– 12 mjeseci radnog iskustva.

Mjesto rada: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Petra Preradovića 1.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– dokaz o završenoj stručnoj spremi,
– potvrdu o duljini radnog staža izdana u skladu s propisima nadležnog HZMO-a,
– presliku važeće osobne iskaznice,
– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
– životopis.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Dokazne isprave mogu se priložiti u neovjerenom presliku, a izvorne isprave predočit će se naknadno prije izbora kandidata/inja.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Kandidat/kinja koji/a će se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima pod jednakim uvjetima, dužan/na je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom: »Prijava na javni natječaj u svrhu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme“.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAKRAC