KLASA: 112-01/21-01/5
URBROJ: 2162-15-02-02-21-2
Pakrac, 23.ožujka 2021.g.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi( „Narodne novine“ broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Pakrac, KLASA: 012-01/14-01/3; URBROJ: 2162-15-01-02-14-1 od 26. studenog 2014.g i Odluke Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Pakrac, KLASA: 112- 01/21-01/5 ; URBROJ: 2162-15-02-02-21-1 od 22. ožujka 2021.g, Centar za socijalnu skrb Pakrac, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Pakrac

 

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

– hrvatsko državljanstvo
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije
– položen stručni ispit
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
– da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20).

 

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi, na mandat od četiri godine.

Osoba imenovana za ravnatelja/icu Centra sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu za mandatno razdoblje.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti dokumente u izvorniku ili ovjerenom presliku i to:

– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), kao i dokaz o radnom stažu od najmanje pet godina staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana

Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze koji su propisani navedenim člankom, a koji se nalazi na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kinja daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Pakrac da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove odobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom, u zatvorenim omotnicama na adresu: Centar za socijalnu skrb Pakrac, 34 550 Pakrac, Petra Preradovića 1, s naznakom „Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Pakrac – ne otvarati“.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor (intervju).

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Pakrac zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na adresu koju navedu u prijavi.

Centar za socijalnu skrb Pakrac

Predsjednica Upravnog vijeća
Alfreda Petani Grafina
dipl. muzič. flaute i prof.