Fotografija dva uredska stola okruglog i romboidnog oblika sa pripadajućim uredskim stolicama

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
PAKRAC
KLASA: 406-01/19-03/1
URBROJ: 2126-15-01-02-19-5
Pakrac, 22.01.2019.g.

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za socijalnu skrb Pakrac upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kuna (500,000,00 kuna) bez PDV-a (tzv. Jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je uredski namještaj, izvođenje radova/isporuka robe/ pružanja usluga radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, sukladno troškovniku iz dijela II ovog Poziva.

Opis predmeta nabave:

 • Uredski ormar dim. 80x275x55 cm, izrađen od iverala debljine 18mm, kantiran ABS trakom 0,5-2mm, unutrašnjost ormara su police debljine 18 mm kantirane ABA trakom 2 mm, klizna vrata – 1 kom
 • Uredski ormar dim. 80x210x43 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm, kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm, unutrašnjost ormara su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 2 kom
 • Uredski ormar dim. 40x210x43 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2mm, unutrašnjost su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 1 kom
 • Uredski ormar dim. 80x250x47 cm, izrađen od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm, unutrašnjost su police debljine 18 mm kantirane ABS trakom 2 mm, na vrata se ugrađuju bravice – 4 kom
 • Uredski stol 150x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom 2 mm – 1 kom
 • Dodatak uredskom stolu 1⁄4 kruga sa metalnom nogom 80x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom 2 mm – 1 kom
 • Dodatak uredskom stolu 70x80x74 cm, izrada od iverala debljine 36 mm kantiranog ABS trakom – 1 kom
 • Ladičar na kotačima s 3 ladice s bravicama, izrada od iverala debljine 18 mm kantiranog ABS trakom 0,5-2 mm – 1 kom
 • Uredska stolica, asynchro mehanizam postolje crno, tapecirung štof, rukonasloni podesivi po visini – 12 kom
 • Konferencijska stolica tip kao Styl, konstrukcija mentalna crna, sjedalo i naslon tapecirani u štofu, bez rukonaslona – kom 26Procijenjena vrijednost nabave: 38.600,00 kuna bez PDV-a
 1. UVJETI NABAVE
  Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
  • Način izvršenja: temeljem Ugovora,
  • Rok izvršenja: od dana stupanja Ugovora na snagu,
  • Rok trajanja ugovora: 30 dana,
  • Rok valjanosti ugovora: uvjeti propisanu Ugovorom,
  • Mjesto izvršenja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1,
  • Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dan od dostavljanja računa, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1, s naznakom „Račun za predmet nabave: Uredski namještaj“,
  • Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
  • Kriterij za odabir ponude: (uz obvezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva); najniža cijena ponude bez PDV-a ili ekonomski najpovoljnija ponuda (npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske ili funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i dr.)
  • Dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo): Prema izboru ponuditelja
  • Ostalo: (jamstva, ugovorne kazne, odredbe o podizvoditeljima,…)Usklađeno s važećim zakonima u području ugovaranja.
 2. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE Ponuda obvezno treba sadržavati:
  • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
  • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)Ostalo:
   – Dokazi (traženi dokumenti)
   – Potvrda porezne uprave o stanju duga – Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude: u roku 8 dana od dana slanja poziva, do 31.01.2019.g. u 11:00 sati
 • Način dostave ponude: pisanim putem na adresu naručitelja
 • Mjesto dostave ponude: Centar za socijalnu skrb Pakrac, Pakrac, P. Preradovića 1.Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:

  Po isteku roka za dostavu ponuda, uredno pristigle ponude se otvaraju od strane Povjerenstva u prostorijama Centra za socijalnu skrb Pakrac, u terminu koji utvrdi Povjerenstvo. O postupku otvaranja, pregledavanja, uspoređivanja, ocjenjivanja i odabira najpovoljnijeg ponuditelja sastavlja se zapisnik, na temelju kojeg se donosi odluka. Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima koji su dostavili ponudu na dokaziv način.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: (kontakt osoba): Suzana Hunjek, kontakt broj:

034/313-798.

Obavijest o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

RAVNATELJICA: Dubravka Šebić Stoček, dipl.soc.rad.

 

PONUDBENI LIST

Predmet nabave:____________________________________________________________________________
Naručitelj: _________________________________________________________________________________
Odgovorna osoba Naručitelja: ________________________________________________________________ (popunjava Naručitelj)

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________________
Adresa (poslovno sjedište):____________________________________________________________________ OIB:__________________________________________________________________________________________
Poslovni žiro račun:__________________________________________________________________________
Broj računa (IBAN): __________________________________________________________________________
BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:_________________________________________________________
Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) : DA – NE

Adresa za dostavu pošte:_____________________________________________________________________

E-pošta:____________________________________________________________________________________

Kontakt osoba:______________________________________________________________________________

Telefon:____________________________________________________________________________________ _

Faks:_______________________________________________________________________________________

PONUDA:
Broj ponude:________________________________________________________________________________
Datum ponude:______________________________________________________________________________
Cijena ponude bez PDV-a:____________________________________________________________________
Iznos PDV-a:________________________________________________________________________________
Cijena ponude s PDV-om:_____________________________________________________________________

 

____________________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)

 

 

TROŠKOVNIK

 

Predmet nabave: _____________________________________________________________________

Ponuditelj nudi cijenu Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

 

 

 

(ubaciti tablicu troškovnika s opisom stavki, jedinicom mjere, jediničnom cijenom, ukupnom cijenom stavki bez PDV-a, iznos PDV-a, ukupnom cijenom s PDV-om)

 

 

 

___________________________________________________
(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja, potpis i ovjera)